C# Cơ bản .NET Core §1) Cài đặt, chương trình C# đầu tiên §2) Biến, kiểu dữ liệu và nhập/xuất §3) Toán tử số học và gán §4) So sánh, logic và lệnh if, switch §5) Vòng lặp for, while §6) Phương thức - Method §7) Phương thức - Delegate §8) Lớp - Class §9) Kiểu vô danh và dynamic §10) Biểu thức lambda §11) Event §12) Hàm hủy - Quá tải toán tử - thành viên tĩnh - indexer §13) Lớp lồng nhau - namespace §14) null và nullable §15) Mảng §16) Chuỗi ký tự §17) Tính kế thừa §18) Tính đa hình - abstract - interface §19) Struct và Enum §20) Ngoại lệ Exeption §21) IDisposable - using §22) File cơ bản §23) FileStream §24) Generic §25) Collection - List §26) SortedList §27) Queue / Stack §28) Linkedlist §29) Dictionary - HashSet §30) Phương thức mở rộng §31) ObservableCollection §32) LINQ §33) (Multithreading) async - bất đồng bộ §34) Type §35) Attribute Annotation §36) DI Dependency Injection §37) (Multithreading) Parallel §38) (Networking) HttpClient §39) (Networking) HttpMessageHandler §40) (Networking) HttpListener §41) (Networking) Tcp TcpListenerr/TcpClient §42) (ADO.NET) SqlConnection §43) (ADO.NET) SqlCommand §44) (EF Core) Tổng quan §45) (EF Core) Tạo Model §46) (EF Core) Fluent API §47) (EF Core) Query §48) (EF Core) Scaffold §49) (EF Core) Migration §50) (ASP.NET CORE) Hello World! §51) (ASP.NET CORE) Middleware §52) (ASP.NET CORE) Map - Request - Response §53) (ASP.NET CORE) IServiceCollection - MapWhen §54) (ASP.NET CORE) Session - ISession §55) (ASP.NET CORE) Configuration §56) (ASP.NET CORE MVC) Controller - View
Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Cài đặt Redis, chạy Redis trên Docker, sử dụng redis-cli kết nối trực tiếp đến Redis Server, cấu hình dùng Redis để lưu Session trong PHP, một số ví dụ code sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, C#, Java để kết nối và truy vấn dữ liệu Redis
(ASP.NET Core MVC) Tạo ứng dụng MVC đầu tiên C# CSharp

(ASP.NET Core MVC) Tạo ứng dụng MVC đầu tiên C# CSharp

Khái niệm về mô hình lập trình MVC, tạo ứng dụng ASP.NET Core MVC, sử dụng Route ánh xạ Request đến Action của Controller, tạo và sử dụng các Controller và các View .cshtml, cách truyền dữ liệu Controller - View với ViewBag, Model
(EF Core) Tạo migration trong EntityFramework với C# CSharp

(EF Core) Tạo migration trong EntityFramework với C# CSharp

Thay đổi và cập nhật cấu trúc database trong EF với kỹ thuật Migration
(EF Core) Sinh ra các entity từ database với công cụ dotnet ef trong C# CSharp

(EF Core) Sinh ra các entity từ database với công cụ dotnet ef trong C# CSharp

Sử dụng công cụ dòng lệnh EF Core, lệnh dotnet ef dbcontext scaffold để từ database sinh ra các entity
(EF Core) Thực hiện các câu truy vấn với Entity Framework C# CSharp

(EF Core) Thực hiện các câu truy vấn với Entity Framework C# CSharp

Thực hiện các truy vấn cơ bản với EF, thi hành trực tiếp các cấu lệnh SQL (Raw Query) và hàm trong EF
(EF Core) Tạo quan hệ trong Entity Framework với Fluent API C# CSharp

(EF Core) Tạo quan hệ trong Entity Framework với Fluent API C# CSharp

(EF Core) Tạo Model trong Entity Framework ánh xạ các đối tượng vào Database C# CSharp
(EF Core) Tạo Model trong Entity Framework ánh xạ các đối tượng vào Database C# CSharp

(EF Core) Tạo Model trong Entity Framework ánh xạ các đối tượng vào Database C# CSharp

Khai báo các Model, sử dụng kỹ thuật Data Annotation để ánh xạ các đối tượng vào các thành phần của CSDL với EF Core, thuộc tính [Column], [ForeignKey], [InverseProperty]
(EF Core) Giới thiệu Entity Framework và cách sử dụng phần cơ bản với C# CSharp

(EF Core) Giới thiệu Entity Framework và cách sử dụng phần cơ bản với C# CSharp

Giới thiệu về thư viện EF Core, thư viện cung cấp khả năng ánh xạ đối tượng lập trình với các đối tượng CSDL, cơ bản dùng EF để tạo DB, đọc, ghi, xóa dữ liệu, sử dụng Linq để thực hiện các truy vấn.
Sử dụng Attribute Annotation trong lập trình C# CSharp

Sử dụng Attribute Annotation trong lập trình C# CSharp

Tìm hiểu về Annotation, các tạo ra Attribute và sử dụng Annotation trong ví dụ C# đơn giản, áp dụng Data Annotation để kiểm tra dữ liệu lớp
(ASP.NET Core) Cấu hình ứng dụng WEB appsettings.json và Inject option cho các dịch vụ C# CSharp

(ASP.NET Core) Cấu hình ứng dụng WEB appsettings.json và Inject option cho các dịch vụ C# CSharp

Tìm hiểu về cấu hình, file cấu hình appsettings.json của ứng dụng ASP.NET Core, cách đọc cấu hình và thiết lập để Inject vào các dịch vụ
(ASP.NET Core) Tạo middleware và đăng ký vào pipeline của ứng dụng Web C# CSharp

(ASP.NET Core) Tạo middleware và đăng ký vào pipeline của ứng dụng Web C# CSharp

Tìm hiểu về middleware trong ASP.NET, pipeline xử lý các yêu cầu, đăng ký middleware vào pipeline của ứng dụng.
(ASP.NET Core) Sử dụng Session trong ứng dụng Web C# CSharp

(ASP.NET Core) Sử dụng Session trong ứng dụng Web C# CSharp

Khái niệm về Session, kích hoạt chức năng Session trrong ứng dụng ASP.NET Core, ví dụ lưu và đọc dữ liệu Session
(ASP.NET Core) Đăng ký dịch vụ vào IServiceCollection và Inject các dịch vụ C# CSharp

(ASP.NET Core) Đăng ký dịch vụ vào IServiceCollection và Inject các dịch vụ C# CSharp

Sử dụng kỹ thật DI, tạo dịch vụ và đăng ký dịch vụ vào DI Container của ứng dụng, thực hiện Inject khi tạo đối tượng, sử dụng Map và MapWhen để chuyển hướng xử lý Request
(ASP.NET Core) Đọc và ghi Request và Response - xử lý truy vấn cơ bản upload file cookie - json

(ASP.NET Core) Đọc và ghi Request và Response - xử lý truy vấn cơ bản upload file cookie - json

Đọc thông tin truy vấn gửi đến ứng dụng HttpRequest, và trả về HttpResponse, routing rẽ nhánh yêu cầu bằng Map, EndPoint, đọc thông tin Form, lưu file Upload, trả về nội dung Json
(ASP.NET Core) Tạo ứng dụng trang web đầu tiên C# CSharp

(ASP.NET Core) Tạo ứng dụng trang web đầu tiên C# CSharp

Giới thiệu ASP.NET Core, tạo ứng dụng ASP.NET Core đầu tiên, tích hợp CSS, JS vào trang và dùng BuildBundlerMinifier
(Networking) Giao thức Tcp với các lớp TcpListener TcpClient và các lớp Uri IPAddress C# C Sharp

(Networking) Giao thức Tcp với các lớp TcpListener TcpClient và các lớp Uri IPAddress C# C Sharp

TcpClient tạo truy vấn HTTP, TcpListener tạo dịch vụ trên server lắng nghe kết nối TCP, ví dụ Client/Server bằng TcpListener/TcpClient tương tác với nhau và các lớp tiện ích Uri, Dns
(Networking) Sử dụng lớp HttpListener trong C# để tạo máy chủ web - HTTP đơn giản

(Networking) Sử dụng lớp HttpListener trong C# để tạo máy chủ web - HTTP đơn giản

Tạo ra máy chủ HTTP đơn giản với HttpListener, máy chủ nhận các yêu cẩu gửi đến và trả về nội dung HTTP theo nhu cầu, cách viết nội dung vào Response cũng như đọc thông tin Request
(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

Tìm hiểu về handler trong HttpClient, sử dụng các handler HttpClientHandler, SocketsHttpHandler để tùy biến request, lưu và gửi Cookie. Dùng DelegatingHandler tạo Pipeline, nhiều handler cho HttpClient
(Networking) Sử dụng HttpClient trong C# tạo các truy vấn HTTP

(Networking) Sử dụng HttpClient trong C# tạo các truy vấn HTTP

Sử dụng lớp HttpClient để thực hiện các truy vấn HTTP, sử dụng phương thức GET và POST với phương thức SendAsync
Lập trình multi thread C# sử dụng Parallel chạy song song các tác vụ

Lập trình multi thread C# sử dụng Parallel chạy song song các tác vụ

Sử dụng kỹ thuật chạy song song với lớp Parallel để chạy nhiều thread (lập trình đa luồng), trên luồng chạy các Task