Kiến thức lập trình ứng dụng, Website, PHP, Java, HTML, CSS 2018-10-20T01:38:58+00:00 Zend_Feed_Writer https://xuanthulab.net Kiến thức lập trình ứng dụng, Website, PHP, Java, HTML, CSS https://xuanthulab.net <![CDATA[Tài nguyên Drawable (6) ảnh StateListDrawable trong Android]]> 2018-04-09T06:25:34+00:00 2018-04-09T06:25:34+00:00 https://xuanthulab.net/tai-nguyen-drawable-6-anh-statelistdrawable-trong-android.html <![CDATA[Tài nguyên Drawable (5) ảnh LayerDrawable trong Android]]> 2018-04-09T06:23:10+00:00 2018-04-09T06:23:10+00:00 https://xuanthulab.net/tai-nguyen-drawable-5-anh-layerdrawable-trong-android.html <![CDATA[Tài nguyên Drawable (2) - Sử dụng BitmapDrawable trong Android]]> 2018-04-09T06:13:09+00:00 2018-04-09T06:13:09+00:00 https://xuanthulab.net/tai-nguyen-drawable-2-su-dung-bitmapdrawable-trong-android.html <![CDATA[Tài nguyên Drawable (1) - Sử dụng shape xml trong Android]]> 2018-04-09T06:06:44+00:00 2018-04-09T06:06:44+00:00 https://xuanthulab.net/tai-nguyen-drawable-1-su-dung-shape-xml-trong-android.html <![CDATA[RadioButton và RadioGroup trong lập trình Android]]> 2018-04-05T20:56:33+00:00 2018-04-05T20:56:33+00:00 https://xuanthulab.net/radiobutton-va-radiogroup-trong-lap-trinh-android.html <![CDATA[Sử dụng ConstraintLayout trong Android]]> 2018-04-03T10:32:18+00:00 2018-04-03T10:32:18+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-constraintlayout-trong-android.html <![CDATA[Sử dụng FrameLayout trong lập trình Android]]> 2018-03-30T19:45:38+00:00 2018-03-30T19:45:38+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-framelayout-trong-lap-trinh-android.html <![CDATA[ImageView và ImageButton trong Android]]> 2018-03-30T11:11:40+00:00 2018-03-30T11:11:40+00:00 https://xuanthulab.net/imageview-va-imagebutton-trong-android.html <![CDATA[Sử dụng EditText nhập dữ liệu trong lập trình Android]]> 2018-03-29T19:08:23+00:00 2018-03-29T19:08:23+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-edittext-nhap-du-lieu-trong-lap-trinh-android.html <![CDATA[Hiện thị thông tin ngày tháng với TextClock trong Android]]> 2018-03-29T06:48:57+00:00 2018-03-29T06:48:57+00:00 https://xuanthulab.net/hien-thi-thong-tin-ngay-thang-voi-textclock-trong-android.html <![CDATA[ToggleButton trong lập trình Android]]> 2018-03-28T15:23:22+00:00 2018-03-28T15:23:22+00:00 https://xuanthulab.net/togglebutton-trong-lap-trinh-android.html <![CDATA[Sử dụng Switch / SwitchCompat trong Android]]> 2018-03-28T07:43:43+00:00 2018-03-28T07:43:43+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-switch-switchcompat-trong-android.html <![CDATA[Sử dụng CheckBox trong lập trình Android]]> 2018-03-27T06:56:02+00:00 2018-03-27T06:56:02+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-checkbox-trong-lap-trinh-android.html <![CDATA[TextView trong lập trình Android hiện thị text, HTML, SpannableString]]> 2018-03-25T15:05:23+00:00 2018-03-25T15:05:23+00:00 https://xuanthulab.net/textview-trong-lap-trinh-android-hien-thi-text-html-spannablestring.html <![CDATA[Hiểu về View, ViewGroup, Layout trong Android]]> 2018-03-12T06:19:10+00:00 2018-03-12T06:19:10+00:00 https://xuanthulab.net/hieu-ve-view-viewgroup-layout-trong-android.html <![CDATA[Lưu và phục hồi trạng thái của Activity trong Android]]> 2018-03-11T16:53:33+00:00 2018-03-11T16:53:33+00:00 https://xuanthulab.net/luu-va-phuc-hoi-trang-thai-cua-activity-trong-android.html <![CDATA[Các thành phần của một ứng dụng Android]]> 2018-03-11T08:25:40+00:00 2018-03-11T08:25:40+00:00 https://xuanthulab.net/cac-thanh-phan-cua-mot-ung-dung-android.html <![CDATA[Cài đặt Android Studio, máy ảo Android, tạo dự án ứng dụng đầu tiên]]> 2018-03-10T17:56:57+00:00 2018-03-10T17:56:57+00:00 https://xuanthulab.net/cai-dat-android-studio-may-ao-android-tao-du-an-ung-dung-dau-tien.html <![CDATA[CoordinatorLayout (2) ứng dụng một số loại View]]> 2018-03-09T16:08:20+00:00 2018-03-09T16:08:20+00:00 https://xuanthulab.net/coordinatorlayout-2-ung-dung-mot-so-loai-view.html <![CDATA[Tìm hiểu các đơn vị px, dp, pt, in, mm, dip trong Androi]]> 2018-03-07T14:21:25+00:00 2018-03-07T14:21:25+00:00 https://xuanthulab.net/tim-hieu-cac-don-vi-px-dp-pt-in-mm-dip-trong-androi.html <![CDATA[CoordinatorLayout (1) xây dựng bố cục, Behavior và Nested Scroll]]> 2018-03-06T09:35:54+00:00 2018-03-06T09:35:54+00:00 https://xuanthulab.net/coordinatorlayout-1-xay-dung-bo-cuc-behavior-va-nested-scroll.html <![CDATA[Sử dụng Floating Action Button (FAB)]]> 2018-02-28T21:11:59+00:00 2018-02-28T21:11:59+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-floating-action-button-fab.html <![CDATA[Sử dụng Snackbar trong lập trình Android]]> 2018-02-27T07:44:04+00:00 2018-02-27T07:44:04+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-snackbar-trong-lap-trinh-android.html <![CDATA[Toolbar, ActionBar trong lập trình Android]]> 2018-02-26T07:04:21+00:00 2018-02-26T07:04:21+00:00 https://xuanthulab.net/toolbar-actionbar-trong-lap-trinh-android.html <![CDATA[Sử dụng ProGuard để bảo vệ và tối ưu ứng dụng Android]]> 2018-02-22T13:37:40+00:00 2018-02-22T13:37:40+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-proguard-de-bao-ve-va-toi-uu-ung-dung-android.html <![CDATA[Sử dụng các lệnh adb - Android Debug Bridge]]> 2018-02-04T08:25:03+00:00 2018-02-04T08:25:03+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-cac-lenh-adb-android-debug-bridge.html <![CDATA[Sử dụng Salt với Password trong PHP]]> 2017-12-06T11:25:47+00:00 2017-12-06T11:25:47+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-salt-voi-password-trong-php.html <![CDATA[Sử dụng Session trong Zend Framework]]> 2017-12-05T17:26:58+00:00 2017-12-05T17:26:58+00:00 https://xuanthulab.net/su-dung-session-trong-zend-framework.html <![CDATA[Tạo một module mới trong Zend Framework]]> 2017-12-04T18:18:08+00:00 2017-12-04T18:18:08+00:00 https://xuanthulab.net/tao-mot-module-moi-trong-zend-framework.html <![CDATA[Zend\Db\Sql tương tác cơ sở dữ liệu với các lệnh SQL]]> 2017-12-04T11:42:14+00:00 2017-12-04T11:42:14+00:00 https://xuanthulab.net/zend-db-sql-tuong-tac-co-so-du-lieu-voi-cac-lenh-sql.html