Mảng trong lập trình C Sharp

Mảng trong lập trình C Sharp

Sử dụng mảng trong C#, khai báo mảng một chiều và nhiều chiều, duyệt qua các phần tử của mảng bằng lặp for hoặc foreach, các thuộc tính - phương thức của đối tượng mảng, mảng jagged
Tìm hiểu và sử dụng null nullable trong lập trình C Sharp

Tìm hiểu và sử dụng null nullable trong lập trình C Sharp

Từ khóa null, không tham chiếu đến đối tượng nào, sử dụng trong lập trình C#, kích hoạt khả năng gán null cho các kiểu dữ liệu nguyên tố bằng nullable
Một số chủ đề lập trình lớp C# nâng cao

Một số chủ đề lập trình lớp C# nâng cao

Tim hiểu và sử dụng những kỹ thuật nâng cao khi sử dụng lớp trong C# như sử dụng hàm hủy (destructor), quá tải toán tử để tạo toán tử mới, các thành viên tĩnh và lớp tĩnh (static), truy cập lớp bằng chỉ mục indexer, thành viên chỉ đọc readonly của lớp
Biểu thức lambda trong C# sử dụng lambda với delegate

Biểu thức lambda trong C# sử dụng lambda với delegate

Tìm hiểu về các biểu thức lambda, các hàm vô danh, định nghĩa phương thức với lambda, gán lambda cho Func và Action
Sử dụng lớp thuộc tính trong C# tạo và sử dụng đối tượng lớp

Sử dụng lớp thuộc tính trong C# tạo và sử dụng đối tượng lớp

Tìm hiểu khái niệm về lớp trong lập trình C#, cách khai báo lớp, tạo một đối tượng lớp, gọi các phương thức của lớp, truy cập dữ liệu, thuộc tính của lớp và tìm hiểu tính đóng gói, tính đa hình của lập trình hướng đối tượng
Phương thức trong lập trình C# cơ bản

Phương thức trong lập trình C# cơ bản

Khai báo và sử dụng các loại phương thức trong C#, cách sử dụng tham số - truyền tham số bằng tên, tham chiếu và tham trị, phương thức đệ quy
Vòng lặp trong trong C# for do while và câu lệnh .break continue

Vòng lặp trong trong C# for do while và câu lệnh .break continue

Tạo các vòng lặp for, while, do while trong C# và sử dụng câu lệnh .điều hướng vòng lặp continue, break
Toán tử so sánh logic và các câu lệnh if switch trong C# .NET

Toán tử so sánh logic và các câu lệnh if switch trong C# .NET

Các toán tử so sánh như so sánh bằng, so sánh lớn hơn .. cùng các phép toán logic và, hoặc hay phủ định, áp dụng viết câu lệnh điều kiện if else hay câu lệnh rẽ nhiều nhánh switch case trong lập trình C#
Các toán tử tính toán số học trong C# toán tử gán và tăng giảm

Các toán tử tính toán số học trong C# toán tử gán và tăng giảm

(C#) Khái niệm về toán tử, các loại toán tử số học như + - / *, thứ tự ưu tiên toán tự trong biểu thức, các loại toán tử gán và toán tử tăng giảm
Biến hằng số kiểu dữ liệu và nhập xuất dữ liệu C# .NET Core

Biến hằng số kiểu dữ liệu và nhập xuất dữ liệu C# .NET Core

Tìm hiểu về biến - hằng số, cách khai báo và khởi tạo biến cùng các kiểu dữ liệu cơ bản trong C#, tiến hành nhập xuất dữ liệu với Console
Giới thiệu C# và viết chương trình CS đầu tiên

Giới thiệu C# và viết chương trình CS đầu tiên

Giới thiệu C#, cài đặt .NET Core SDK, VSC cho C# và viết chương trình CS đầu tiên chạy đa nền tảng, hàm Main trong C# và viết các comment - ghi chú - xml document
Lớp ObservableCollection trong C# .net

Lớp ObservableCollection trong C# .net

Sử dụng lớp generic ObservableCollection để xây dựng tập hợp có sự giám sát biến động thay đổi phần tử
Lớp Type cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Lớp Type cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Sử dụng phương thức GetType() để lấy Type biểu diễn lớp (kiểu) của đối tượng bằng C#, thông qua nó đọc các giá trị thuộc tính của đối tượng với GetValue
Event trong C# các Event của .Net

Event trong C# các Event của .Net

Tìm hiểu về Event, cách xây dựng và sử dụng Event trong .NET với C# triển khai lập trình hướng sự kiện
Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Tìm hiểu khái niệm về Delegate tạo ra các biến hàm ủy quyền trong C#, gán nhiều hàm vào delegate, gọi hàm delegate, sử mẫu Action và Func để nhanh chóng tạo biến delegate, sử dụng delelage làm tham số phương thức