Sử  dựng các macro  trong MS  Access

Sử dựng các macro trong MS Access

Tim hiểu về macro, phân loại và tạo macro, các sự kiện cơ bản trên Form, Control, các action thông dụng xây dựng macro
Tạo Report báo cáo trong MS Access

Tạo Report báo cáo trong MS Access

Cách tạo, thiết kế các báo cáo report trong MS Access, tìm hiểu cấu trúc của báo cáo như các phần Report Header, Detail ... cách định dạng các thành phần trong báo cáo
Tạo các biểu mẫu Form để  nhập dữ liệu trong  MS Access

Tạo các biểu mẫu Form để nhập dữ liệu trong MS Access

Tìm hiểu về các Form, tạo các biểu mẫu khác nhau, kết hợp sử dụng Sub Form để tạo ra sự liên kết dữ liệu phức tạp
Tạo các  truy vấn  query trong  MS Access

Tạo các truy vấn query trong MS Access

Khái niệm về query trong Access, tạo các loại query để truy vấn, cập nhật dữ liệu như select query, crosstab, total và các Action query như Update, Delete, Append
Tìm hiểu các liên kết (relationship) giữa các bảng cách tạo các liên kết trong MS Access

Tìm hiểu các liên kết (relationship) giữa các bảng cách tạo các liên kết trong MS Access

Khái niệm về các liên kiết trong MS Access, thực hành tạo cập nhật các liên kết, những kiểu kết nối join type trong Access
Các khái niệm  cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access

Các khái niệm cơ bản và thực hành tạo các bảng table trong MS Access

Các kiểu dữ liệu của trường dữ liệu (field), khóa chính, khóa ngoại các thiết lập Lookup trong quá trình tạo bảng MS Access
Giới thiệu MS Access  tìm hiểu các thành phần cơ bản của CSDL Access

Giới thiệu MS Access tìm hiểu các thành phần cơ bản của CSDL Access

Một số khái niệm cơ bản ban đầu về MS Access, các thành phần cấu thành một CSDL MS Access, các tác vụ tương tác với các đối tượng Table, Query, Form ... sắp xếp và lọc dữ liệu của một bảng

Đăng ký nhận bài viết mới