Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Sử dụng thư viện Elasticsearch-php để xây dựng ứng dụng web có chức năng tìm kiếm toàn văn FullText Search
Truy vấn tìm kiếm cơ bản trong Elasticsearch

Truy vấn tìm kiếm cơ bản trong Elasticsearch

Thực hiện các query truy vấn tìm kiếm đơn giản đến Elasticsearch, kết hợp các điều kiện tìm kiếm
Tạo và cập nhật Index Document trong Elasticsearch

Tạo và cập nhật Index Document trong Elasticsearch

Thực hiện các thao tác tác cơ bản quản lý Index, tạo và cập nhật các Document trong Index của Elasticsearch
Cài đặt Elasticsearch trên CentOS

Cài đặt Elasticsearch trên CentOS

Hướng dẫn cài đặt Elasticsearch, server tìm kiếm toàn văn trên CentOS 7
Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch và Kibana bằng Docker

Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch và Kibana bằng Docker

Giới thiệu máy chủ tìm kiếm toàn văn Elasticsearch và công cụ Kibana, cài đặt chúng bằng Docker