C# cơ bản .NET Core

HtmlHelper trong ASP.NET Core

HtmlHelper là lớp có chức năng hỗ trợ dựng HTML (phát sinh mã HTML). Trong ASP.NET Core truy cập được đến đối tượng HtmlHelper tại các View (trang razor .cshtml) với thuộc tính Html

Ví dụ phương thức HtmlHelper.Label trợ giúp phát sinh phần tử <label>. Nếu trong view (.cshtml) viết:

@Html.Label("inputcontroller", "ĐÂY LÀ LABEL", new {@class = "text-danger"})

Thì kết quả là:

<label class="text-danger" for="inputcontroller">ĐÂY LÀ LABEL</label>

Có khá nhiều phương thức trong HtmlHelper cho các mục đích sử dụng khác nhau, danh sách đầy đủ tại các phương thức HtmlHelper

Một số phương thức HtmlHelper

Phương thức Diễn giải
Raw(string) Giữ nguyên thẻ HTML (không thực hiện encoding), vì mặc định khi xuất một giá trị (@value) thì nó sẽ encoding rồi xuất
Value(expression, format) Xuất giá trị tên expression (tên liên quan tới model) với chuỗi định dạng format
Encode(value) Thực hiện Encode chuỗi value.
ActionLink Tạo thẻ <a> cho các action của controller.
AntiForgeryToken Tạo phần tử ẩn, nếu trong Form - khi form submit thì nó được kiểm tra, để đảm bảo form được gửi đến từ mã Html do ứng dụng phát sinh
BeginForm Dựng HTML Form trong MVC
@using (Html.BeginForm(FormMethod.Post))
{
    // Các phầ tử
}
BeginRouteForm Dựng HTML Form trong MVC, action theo Route
CheckBox
CheckBoxFor
CheckBox(expression, isChecked, htmlAttributes), Tạo phần tử Html <input> kiểu checkbox, expression chuỗi biểu thức phần tử Model
Display(expression)
DislayFor
Dựng HTML cho phần tử Model expression
DisplayName(expression)
DisplayNameFor
Lấy tên expression, tên thiết lập bằng [Display]
DropDownList
DropDownListFor
DropDownList(expression, selectList, optionLabel, htmlAttributes) tạo phầ tử Select
@Html.DropDownList("thanhpho",
    new SelectList(new string[] {"Hà Nội", "Sài Gòn"}));
Editor(expression)
EditorFor
Tạo control (phần tử input) cho expression (kiểu quy định type của input)
Hidden(expression)
HiddenFor
Tạo input có kiểu hidden
Label(expression)
LabelFor
Tạo phần tử <label>
ListBox
ListBoxFor
Tạo html select - dùng giống DropDownList
PartialAsync Dựng Html từ Partial, xem partial page, partial view
RenderPartialAsync Dựng Html từ Partial, xem partial page, partial view
Password
PasswordFor
Tạo <input> nhập password
RadioButton(expression, value)
RadioButtonFor
Tạo <input> kiểu radiobutton
TextArea
TextAreaFor
TextArea(expression, value, rows, columns, htmlAttributes) Tạo <textarea>
TextBox
TextBoxFor
TextBox(expression, value, format, htmlAttributes) Tạo <input> kiểu text
ValidationMessage ValidationMessage (expression, message, htmlAttributes, tag) Trả về HTML thông báo lỗi kiểm tra Model
ValidationSummary Trả về HTML phần tử ul, các thông báo lỗi kiểm tra Model

Có nhiều phương thức dựng phần tử HTML


Đăng ký nhận bài viết mới