C# Cơ bản .NET Core §1 Cài đặt, chương trình C# đầu tiên §2 Biến, kiểu dữ liệu và nhập/xuất §3 Toán tử số học và gán §4 So sánh, logic và lệnh if, switch §5 Vòng lặp for, while §6 Phương thức - Method §7 Chuyển số thành chữ §8 Phương thức - Delegate §9 Lớp - Class §10 Namespace §11 Partial, Nested §12 Kiểu giá trị, tham chiếu §13 Kiểu vô danh và dynamic §14 Biểu thức lambda §15 Event §16 Hàm hủy - Quá tải toán tử - thành viên tĩnh - indexer §17 null và nullable §18 Mảng §19 Chuỗi ký tự §20 Tính kế thừa §21 Phương thức khởi tạo §22 Tính đa hình - abstract - interface §23 Struct và Enum §24 Ngoại lệ Exeption §25 IDisposable - using §26 File cơ bản §27 FileStream §28 Generic §29 Collection - List §30 SortedList §31 Queue / Stack §32 Linkedlist §33 Dictionary - HashSet §34 Phương thức mở rộng §35 ObservableCollection §36 LINQ §37 (Multithreading) async - bất đồng bộ §38 Type §39 Attribute Annotation §40 DI Dependency Injection §41 (Multithreading) Parallel §42 Thư viện lớp §43 (Networking) Uri, Dns, Ping §44 (Networking) HttpClient §45 (Networking) HttpMessageHandler §46 (Networking) HttpListener §47 (Networking) Tcp TcpListenerr/TcpClient §48 (ADO.NET) SqlConnection §49 (ADO.NET) SqlCommand §50 (ADO.NET) DataAdapter §51 (EF Core) Tổng quan §52 (EF Core) Tạo Model §53 (EF Core) Fluent API §54 (EF Core) Query §55 (EF Core) Scaffold §56 (EF Core) Migration §57 (ASP.NET CORE) Hello World! §58 (ASP.NET CORE) Middleware §59 (ASP.NET CORE) Map - Request - Response §60 (ASP.NET CORE) IServiceCollection - MapWhen §61 (ASP.NET CORE) Session - ISession §62 (ASP.NET CORE) Configuration §63 (ASP.NET CORE) Gửi Mail §64 (ASP.NET CORE) SASS/SCSS §65 (ASP.NET CORE) LibMan §66 (ASP.NET RAZOR) Khởi tạo và Route §67 (ASP.NET RAZOR) Cú pháp Razor §68 (ASP.NET RAZOR) Layout trong ASP.NET Core §69 (ASP.NET RAZOR) Partial §70 (ASP.NET RAZOR) ViewComponent §71 (ASP.NET RAZOR) TagHelper §72 (ASP.NET RAZOR) HtmlHelper §73 (ASP.NET RAZOR) PageModel §74 (ASP.NET RAZOR) Model Binding §75 (ASP.NET RAZOR) HTML Form, Validation §76 (ASP.NET RAZOR) Upload File §77 (ASP.NET RAZOR) Entity Framework §78 (ASP.NET RAZOR) Paging §79 (ASP.NET RAZOR) Identity (1) - Register, Login, Logout §80 (ASP.NET RAZOR) Identity (2) Lockout, Reset Password §81 (ASP.NET RAZOR) Identity (3) Google Login §82 (ASP.NET RAZOR) Identity (4) Facebook Login §83 (ASP.NET RAZOR) Identity (5) profile, password, email ... §84 (ASP.NET RAZOR) Identity (6) Role §85 (ASP.NET RAZOR) Identity (7) Role-based Authorization §86 (ASP.NET RAZOR) Identity (8) RoleClaim §87 (ASP.NET RAZOR) Identity (9) Authorization Handler §88 (ASP.NET RAZOR) IAuthorizationService §89 (ASP.NET MVC) Controller - View §90 (ASP.NET MVC) Route §91 (ASP.NET MVC) EF, Identity §92 (ASP.NET MVC) Binding, Validation §93 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(1) §94 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(2) §95 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(3) §96 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(4) §97 (ASP.NET MVC) Giỏ hàng - Cart (5) §98 (ASP.NET MVC) elFinder (5) §99 (ASP.NET MVC) SB Admin (6) §100 (ASP.NET MVC) Kestrel, publish
Ngoại lệ Exeption (Bài trước)
(Bài tiếp) File cơ bản

Giao diện IDisposable

Trong thư viện .NET đưa ra một giao diện interface có tên là IDisposable (System.IDisposable). Giao diện này chỉ có định nghĩa một phương thức:

public void Dispose ();

Các lớp triển khai giao diện này chỉ việc định nghĩa nội dung phương thức này, mục đich code viết trong phương thức này là các thao tác để giải phóng các tài nguyên chiếm giữ - khi đối tượng bị hủy

Tại sao cần tự giải phóng tài nguyên

Như đã biết, trong .NET hầu hết các loại tài nguyên là được quản lý bởi CLR của hệ thống .NET, nên các tài nguyên, đối tượng không còn tham chiếu đến nó sẽ tự động được CLR thu hồi (GC). Đó là những tài nguyên quản lý được bởi .NET CLR

Tuy nhiên, vẫn có những loại tài nguyên mà CLR .NET không quản lý được như:

 • Mở file - stream
 • Các kết nối mạng, kết nối đến CSDL ...
 • Những vùng bộ nhớ không quản lý được, các font chữ ...

Với những loại tài nguyên này, .NET không biết tự giải phóng nó thế nào, nên bạn phải có một cơ chế chủ động làm việc này khi không còn dùng đến nữa.

Bạn cần viết code giải phóng tài nguyên thích hợp ở phương thức hủy (Finalize) và có thể là triển khai giao diện IDisposable để sử dụng với câu lệnh using

Câu lệnh using

Khi một lớp nào đó, triển khai giao diện IDisposable thì có thể dùng với using, khi đó - hết lệnh using đối tượng sẽ tự động được gọi Dispose.

Cú pháp cơ bản như sau:

using (obj_1, obj_2 ... obj_n) {
  //các câu lệnh trong Using
}

Trong đó, các obj_1, obj_2 ... là các đối tượng của những lớp triển khai giao diện IDisposabe

Hãy thử ví dụ sau:

Lớp A triển khai giao diện IDisposable

class A : IDisposable {
  bool resource = true;
  public void Dispose() {
    Console.WriteLine("Phương thức này gọi tự động khi hết using");
    resource = false; // giải phóng tài nguyên
  }
}

Sử dụng Using với lớp trên

using (var a = new A()) {
  Console.WriteLine("Do something ...");
}

Chạy code trên - kết quả là:

Do something ...
Phương thức này gọi tự động khi hết using

Bạn thấy, phương thức Dispose() sẽ tự động chạy khi hết using

Đây chính là cách để chủ động giải phóng tài nguyên không quản lý được bởi .NET, khi tài nguyên đó không còn dùng đến nữa. Thư viện .NET có hàng trăm lớp triển khai IDisposable bạn có thể sử dụng với using như: Font, Brush, Stream, TextReader, WebResponse, Socket, DbConnection ...

Khi sử dụng đối tượng triển khai IDisposable mà không dùng using, bạn phải chủ động gọi thủ công Dispose khi tài nguyên không dùng đến.

Triển khai IDisposable cùng với hàm Hủy

Hàm hủy - phương thức hủy (còn gọi là Finalize) như trình bày ở mục phương thức hủy (Finalize), nó là phương thức tự động chạy khi đối tượng không còn tham chiếu - và cũng dùng nó để viết code giải phóng tài nguyên

Vấn đề xảy ra khi một lớp vừa có hàm hủy vừa có Dispose() - tức triển khai IDisposable là: thao tác giải phóng tài nguyên có thể thực hiện hai lần - một lần khi ra khỏi using - một lần đối tượng mất tham chiếu. Hoặc khi đối tượng chủ động gọi Dispose nhiều lần. Điều này có thể dẫn đến lỗi.

Cách giải quyết là cần có biến lưu lại trạng thái cho biết Dispose đã được thi hành hay chưa.

Ví dụ, một lớp WriteData có triển khai IDisposable có thể cần giải phóng một số tài nguyên nó chiếm giữ không quản lý được bởi .NET. WriteData cũng có sử dụng đối tượng lớp StreamWriter, đối tượng này cũng triển khai IDisposable, nên nó cần gọi thủ công Dispose() của nó khi không còn dùng đến nữa.

public class WriteData : IDisposable {

  // trường lưu trạng thái Dispose
  private bool m_Disposed = false;

  private StreamWriter stream;

  public WriteData (string filename) {
    stream = new StreamWriter (filename, true);
  }

  // Phương thức triển khai từ giao diện
  public void Dispose () {
    Dispose (true);
    GC.SuppressFinalize (this);
  }

  // Nếu disposing = true -> Được thi hành do gọi trực tiếp (do Dispose gọi)
  // tài nguyên managed, unmanaged được giải phóng
  // nếu disposing = fale -> Được thi hành bởi phương thức hủy, chỉ cần giải phóng
  // các toàn nguyên unmanaged.
  protected virtual void Dispose (bool disposing) {
    if (!m_Disposed) {
      if (disposing) {
        // các đối tượng có Dispose gọi ở đây
        stream.Dispose();
      }

      // giải phóng các tài nguyên không quản lý được cửa lớp (unmanaged)

      m_Disposed = true;
    }
  }

  ~WriteData () {
    Dispose(false);
  }

}

Mẫu trên bạn có thể áp dụng cho bất ký lớp nào muốn triển khai IDisposable, lúc đó bạn sử dụng using hay không using nó đều hoạt động đúng logic

Sử dụng với using, hết lệnh Dispose sẽ thi hành và mọi tài nguyên được giải phóng

using (WriteData writeData = new WriteData("filename.txt")) {
  // do something
}

Nếu không dùng using, thì chủ động gọi Dispose, tài nguyên cũng giải phóng đúng yêu cầu.

WriteData writeData = new WriteData("filename.txt");
//do something
writeData.Dispose();

Tham khảo mã nguồn CS023_Dispose hoặc tải về e023

Ngoại lệ Exeption (Bài trước)
(Bài tiếp) File cơ bản