C# cơ bản .NET Core
(EF Core) Query (Bài trước)
(Bài tiếp) (EF Core) Migration

Ở các phần trước đã sử dụng EF theo hướng viết ra các Model, Entity từ đó sinh ra Database. Tuy nhiên nếu muốn đi theo chiều ngược lại, từ Database có sẵn nó sinh ra các Entity, các lớp biểu biểu diễn mảng thì ta có thể sử dụng đến công cụ dòng lệnh dotnet-ef

Nếu chưa có công cụ này thì cài đặt vào bằng lệnh

dotnet tool install --global dotnet-ef

Gõ lệnh sau để kiếm tra

dotnet ef

Hãy đảm bảo trong dự án muốn từ Database sinh ra các entity có thêm các package sau:

dotnet add package System.Data.SqlClient
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
dotnet add package Microsoft.Extensions.DependencyInjection
dotnet add package Microsoft.Extensions.Logging.Console
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Design
dotnet add package Microsoft.EntityFrameworkCore.Tools.DotNet

Giả sử đang có Database mà chuỗi kết nối là:

"Data Source=localhost,1433;Initial Catalog=shopdata;User ID=SA;Password=Password123"

Thì gõ lệnh sau để nó truy vấn thông tin từ database và sinh ra các entity tương ứng

dotnet ef dbcontext scaffold -o Models -f -d "Data Source=localhost,1433;Initial Catalog=shopdata;User ID=SA;Password=Password123" "Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer"

Trong các tham số trên thì:

  • -o Models thư mục lưu các entity được sinh ra
  • -f cho phép ghi đè file
  • -d ưu tiên sử dụng kỹ thuật Data Annotation nếu có thể - nếu không thể thì dùng FLuent API
  • Cuối là chuỗi kết nối và thư viện sử dụng

Mã nguồn EF/ef05


Đăng ký nhận bài viết mới
(EF Core) Query (Bài trước)
(Bài tiếp) (EF Core) Migration