Thiết lập cấu hình log trong Docker

Thiết lập cấu hình log trong Docker

Cấu hình log cho các container và docker daemon, tránh log quá lớn chiếm hết dung lượng đĩa
Cài đặt và chạy Docker trong WSL2 Windows

Cài đặt và chạy Docker trong WSL2 Windows

Thực hiện chạy docker native trong Windows với Windows Subsystem for Linux
Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Cài đặt Redis, chạy Redis trên Docker, sử dụng redis-cli kết nối trực tiếp đến Redis Server, cấu hình dùng Redis để lưu Session trong PHP, một số ví dụ code sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, C#, Java để kết nối và truy vấn dữ liệu Redis
Tạo ổ đĩa mạng SMB với Samba sử dụng trên Swarm

Tạo ổ đĩa mạng SMB với Samba sử dụng trên Swarm

Cách chạy một Samba server để tạo File Server, truyền file với giao thức SMB, từ đó tạo ra các ổ đĩa mạng sử dụng với các container trên Swarm
Sử dụng Xdebug để gỡ rối khi lập trình PHP

Sử dụng Xdebug để gỡ rối khi lập trình PHP

Cài đặt XDebug cho PHP, cho Container PHP, cấu hình để gỡ rối với Visual Studio Code, PHPStorm
Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch và Kibana bằng Docker

Giới thiệu và cài đặt Elasticsearch và Kibana bằng Docker

Giới thiệu máy chủ tìm kiếm toàn văn Elasticsearch và công cụ Kibana, cài đặt chúng bằng Docker
Tìm hiểu về Docker swarm khởi tạo và sử dụng

Tìm hiểu về Docker swarm khởi tạo và sử dụng

Tạo ra một swarm, hệ thống gồm nhiều Docker Engine kết nối lại với nhau để chạy phân tán các dịch vụ
Tạo kho chứa Registry riêng để chứa các Image Docker

Tạo kho chứa Registry riêng để chứa các Image Docker

Sử dụng image registry:2.7 để tạo ra một kho chứa riêng, có thể push, pull các image
Tạo và quản lý các máy Docker Machine

Tạo và quản lý các máy Docker Machine

Sử dụng lệnh docker-machine để tạo ra cá máy ảo Docker, quản lý docker Machine trên máy local
Chạy ứng dụng có GUI trong Container Docker bằng VNC

Chạy ứng dụng có GUI trong Container Docker bằng VNC

Cách cài đặt VNC Server để chạy ứng GUI trong container Desktop
Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

Sử dụng HAproxy làm để cân bằng tải và server trung gian với Docker

Tìm hiểu cấu hình frontend, backend trong HAProxy, cài đặt và sử dụng nó để cân bằng tải hoặc làm Server trung gian chuyển hướng các request
Cài đặt MS SQL Server Linux với Docker

Cài đặt MS SQL Server Linux với Docker

Chạy MS SQL SERVER với container docker, kết nối và quản lý SQL Server
Lệnh docker-compose tạo và chạy các dịch vụ Docker

Lệnh docker-compose tạo và chạy các dịch vụ Docker

Tìm hiểu docker-compose cơ bản, biên tập file docker-compose.yml để tạo ra các dịch vụ chạy ứng dụng cụ thể, thực hành tạo ra dịch vụ Apache, MySQL, PHP-FPM, Memcached và cài ứng dụng Joomla trên hệ thống này
Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cách sử dụng Docker để cài đặt một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây riêng bằng phần mềm nguồn mở ownCloud
Sử dụng Dockerfile để tự động tạo các image trong Docker

Sử dụng Dockerfile để tự động tạo các image trong Docker

Cách viết các chỉ thị trong Dockerfile như RUN, FROM, CMD ... để thi hành các tác vụ tự động tạo ra image Docker
Tra cứu thông tin image và giám sát các container trong Docker

Tra cứu thông tin image và giám sát các container trong Docker

Tìm hiểu cấu trúc hình thành nên container, các truy vấn và đo lường quá trình hoạt động thay đổi của container trong Docker
Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

Mạng network bridge trong Docker kết nối các container với nhau

Cách tạo một network trong Docker, thực hành cài đặt Apache, PHP, MySQL và kết nối chúng vào mạng, cài đặt WordPress trên Docker
Chia sẻ dữ liệu giữa Docker Host và Container

Chia sẻ dữ liệu giữa Docker Host và Container

Cách mount thư mục máy Host hoặc tạo ổ đĩa để chia sẻ dữ liệu vào Container cũng như chia sẻ dữ liệu các container với nhau
Cập nhật Image lưu Image ra file và nạp Image từ file trong Docker

Cập nhật Image lưu Image ra file và nạp Image từ file trong Docker

Từ container cập nhật lại vào image với lệnh docker commit, cách lưu image ra file trên đĩa và nạp một file image vào Docker
Giới thiệu về Docker làm quen với Docker tạo container

Giới thiệu về Docker làm quen với Docker tạo container

Khái niệm về Docker và cài đặt trên macOS, Windows, Linux và các thành phần của nó, khái niệm image, container - lệnh docker cơ bản

Đăng ký nhận bài viết mới