Liên hệ
Ủng hộ, đăng ký theo dõi kênh

Tắt MySQL phân giải địa chỉ IP DSN

Nếu log của MySQL có nhiều warning dạng MySQL warning IP address could not be resolved thì có thể bạn đang để MySQL ở chế độ resolve addresses via DNS bạn nên tắt nó đi

Nâng cấp lên Mysql 5.6 với DirectAdmin

Các cập nhật phiên bản Mysql của sever với DirectAdmin

Chuyển dữ liệu cột database mysql từ mã hóa latin1 sang utf8

Nhiều dữ liệu database mặc định chèn với mã hóa latin1 nếu bạn cần chuyền dữ liệu đó sang utf8 thì làm như sau.