Sao lưu và phục hồi database trong SQL Server

Sao lưu và phục hồi database trong SQL Server

Thực hiện sao lưu full backup csdl với lệnh BACKUP DATABASE, lưu thành file .bak và phục hồi với lệnh RESTORE DATABASE
Kiểm tra và thu gọn file data file log của Database trong SQL Server

Kiểm tra và thu gọn file data file log của Database trong SQL Server

Các truy vấn T-SQL thực hiện kiểm tra kích thước file của database, kiểm tra kích thước các bảng trong SQL Server, thực hiện thu gọn với SHRINKDATABASE và SHRINKFILE, kiểm tra các query đang chạy
(ADO.NET) DataAdapter DataSet và DataTable tìm hiểu và sử dụng

(ADO.NET) DataAdapter DataSet và DataTable tìm hiểu và sử dụng

Tìm hiểu cấu trúc lớp biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu, dữ liệu bảng với DataTable và DataSet, khai báo SqlDataAdapter là cầu nối để tương tác với nguồn dữ liệu, ánh xạ dữ liệu trong bộ nhớ và CSDL thực tế
Sử dụng Cursor trong SQL Server

Sử dụng Cursor trong SQL Server

Khai bảo một Cursor trong các Stored Procedure, mở và duyệt qua từng dòng dữ liệu mà Cursor trỏ tới
Tạo Stored Procedure (SQL Server) có tham số trả về

Tạo Stored Procedure (SQL Server) có tham số trả về

Các thiết lập Stored Procedure trả về giá trị trong tham số, dùng SqlCommand thi hành và đọc giá trị trả về từ tham số
Các ràng buộc trong SQL Server

Các ràng buộc trong SQL Server

Tìm hiểu, tạo và sử dụng các ràng buộc Constraint trong SQL Server như UNIQUE, CHECK, PRIMARY KEY, FOREING KEY
(ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL Server

(ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL Server

Tạo đối tượng SqlCommand trong C# để truy vấn và cập nhật tới CSDL SQL Server, thực hiện lệnh với các phương thức ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, ExecuteReader
(ADO.NET) Giới thiệu ado.net  và kết nối SQL Server với SqlConnection

(ADO.NET) Giới thiệu ado.net và kết nối SQL Server với SqlConnection

Giới thiệu về ADO.NET của .NET Framework, thực hành tạo kết nối đến SQL Server và MySQL, từ chuỗi kết nối với lớp SqlConnection trong C#, .Net Framework, sử dụng SqlConnectionStringBuilder để tạo chuỗi kết nối và lưu chuỗi kết nối từ file config

Đăng ký nhận bài viết mới