Lập trình PHP Tools

Unix timestamp - Thời gian Unix

Khái niệm quen thuộc trong hệ thống Unix và lập trình PHP. Thời gian Unix, là hệ thống nhằm diễn tả một điểm trên trục thời gian, theo trục thời gian nó sử dụng số giây kể để xác định thời điểm, với điểm gốc từ thời điểm 00:00:00 ngày 1/1/1970 (UTC).

Ví dụ lúc 00:00:00 - 1/1/2017 có giá trị timestamp1483228800; Có nghĩa là tính từ 00:00:00 - 1/1/1970 đến 00:00:00 - 1/1/20171483228800 giây.

Trong PHP sử dụng hàm time() để lấy timestamp hiện tại. Để đổi thời gian dạng timestamp sang các định dạng ngày tháng khác dùng hàm date()

Chuyển đổi Convert Unix Timestamp

1566454495 ⇒ 22/08/2019 (6:14:55)

22/08/2019 (6:14:55) ⇒ 1566454495

Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh