C# Cơ bản .NET Core §1 Cài đặt, chương trình C# đầu tiên §2 Biến, kiểu dữ liệu và nhập/xuất §3 Toán tử số học và gán §4 So sánh, logic và lệnh if, switch §5 Vòng lặp for, while §6 Phương thức - Method §7 Chuyển số thành chữ §8 Phương thức - Delegate §9 Lớp - Class §10 Namespace §11 Partial, Nested §12 Kiểu giá trị, tham chiếu §13 Kiểu vô danh và dynamic §14 Biểu thức lambda §15 Event §16 Hàm hủy - Quá tải toán tử - thành viên tĩnh - indexer §17 null và nullable §18 Mảng §19 Chuỗi ký tự §20 Tính kế thừa §21 Phương thức khởi tạo §22 Tính đa hình - abstract - interface §23 Struct và Enum §24 Ngoại lệ Exeption §25 IDisposable - using §26 File cơ bản §27 FileStream §28 Generic §29 Collection - List §30 SortedList §31 Queue / Stack §32 Linkedlist §33 Dictionary - HashSet §34 Phương thức mở rộng §35 ObservableCollection §36 LINQ §37 (Multithreading) async - bất đồng bộ §38 Type §39 Attribute Annotation §40 DI Dependency Injection §41 (Multithreading) Parallel §42 Thư viện lớp §43 (Networking) Uri, Dns, Ping §44 (Networking) HttpClient §45 (Networking) HttpMessageHandler §46 (Networking) HttpListener §47 (Networking) Tcp TcpListenerr/TcpClient §48 (ADO.NET) SqlConnection §49 (ADO.NET) SqlCommand §50 (ADO.NET) DataAdapter §51 (EF Core) Tổng quan §52 (EF Core) Tạo Model §53 (EF Core) Fluent API §54 (EF Core) Query §55 (EF Core) Scaffold §56 (EF Core) Migration §57 (ASP.NET CORE) Hello World! §58 (ASP.NET CORE) Middleware §59 (ASP.NET CORE) Map - Request - Response §60 (ASP.NET CORE) IServiceCollection - MapWhen §61 (ASP.NET CORE) Session - ISession §62 (ASP.NET CORE) Configuration §63 (ASP.NET CORE) Gửi Mail §64 (ASP.NET CORE) SASS/SCSS §65 (ASP.NET CORE) LibMan §66 (ASP.NET RAZOR) Khởi tạo và Route §67 (ASP.NET RAZOR) Cú pháp Razor §68 (ASP.NET RAZOR) Layout trong ASP.NET Core §69 (ASP.NET RAZOR) Partial §70 (ASP.NET RAZOR) ViewComponent §71 (ASP.NET RAZOR) TagHelper §72 (ASP.NET RAZOR) HtmlHelper §73 (ASP.NET RAZOR) PageModel §74 (ASP.NET RAZOR) Model Binding §75 (ASP.NET RAZOR) HTML Form, Validation §76 (ASP.NET RAZOR) Upload File §77 (ASP.NET RAZOR) Entity Framework §78 (ASP.NET RAZOR) Paging §79 (ASP.NET RAZOR) Identity (1) - Register, Login, Logout §80 (ASP.NET RAZOR) Identity (2) Lockout, Reset Password §81 (ASP.NET RAZOR) Identity (3) Google Login §82 (ASP.NET RAZOR) Identity (4) Facebook Login §83 (ASP.NET RAZOR) Identity (5) profile, password, email ... §84 (ASP.NET RAZOR) Identity (6) Role §85 (ASP.NET RAZOR) Identity (7) Role-based Authorization §86 (ASP.NET RAZOR) Identity (8) RoleClaim §87 (ASP.NET RAZOR) Identity (9) Authorization Handler §88 (ASP.NET RAZOR) IAuthorizationService §89 (ASP.NET MVC) Controller - View §90 (ASP.NET MVC) Route §91 (ASP.NET MVC) EF, Identity §92 (ASP.NET MVC) Binding, Validation §93 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(1) §94 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(2) §95 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(3) §96 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(4) §97 (ASP.NET MVC) Giỏ hàng - Cart (5) §98 (ASP.NET MVC) elFinder (5) §99 (ASP.NET MVC) SB Admin (6) §100 (ASP.NET MVC) Kestrel, publish

Giới thiệu LibMan

LibMan (Library Manager) là công cụ giúp lấy về các thư viện client-side (JS, CSS, Image) về dự án, bạn có thể nhanh chóng lấy về các thư viện phổ biến từ các CDN (content delivery network) như CDNJS, jsDelivr, unpkg. Ví dụ bạn vào cdnjs (https://cdnjs.com/), tìm thư viện muốn tải về, sau đó dùng LibMan để lấy về dự án.

Cài đặt và sử dụng LibMan trong ASP.NET Core

Hãy thực hiện lệnh sau để cài đặt LibMan

dotnet tool install -g Microsoft.Web.LibraryManager.Cli

Sau khi cài đặt, kiểm tra bằng lệnh

libman --version

Hướng dẫn về các lệnh bạn đọc được bằng cách nhập vào

libman --help

Các thư viện client-side muốn lấy về, quản lý bằng LibMan được khai báo trong một file json có tên libman.json, để khởi tạo ra file này hãy thực hiện lệnh

libman init

Nó có hỏi thiết lập DefaultProvider mặc định (nguồn lấy thư viện) là gì, nó gợi ý sử dụng cdnjs, nếu sử dụng mặc định này chỉ việc nhấn Enter hoặc nhập Provider muốn dùng như unpkg ...

Sau lệnh này nó sinh ra file libman.json với nội dung

{
 "version": "1.0",
 "defaultProvider": "cdnjs",
 "libraries": []
}

Trong đó, những thư viện nào cần lấy về sẽ xuất hiện ở mục libraries

Để đưa một thư viện vào, bạn có thể khai báo nó trong libraries một cách thủ công hoặc thực hiện lệnh. Ví dụ muốn lấy về dự án thư viện CSS Bootstrap, vào CDN cdnjs tìm thì nó có tên là twitter-bootstrap, vậy bạn sẽ gõ lệnh sau để thêm vào:

libman install twitter-bootstrap

Khi lệnh thực hiện nó sẽ hỏi thư viện lấy về lưu tại đâu, do là dự án .NET nên mặc định nó gợi ý lưu vào wwwroot/lib/twitter-bootstrap bạn có thể chấp nhận hoặc gõ một đường dẫn khác.

Kết quả nó sẽ tải thư viện về, đồng thời file libman.json được cập nhật là:

{
 "version": "1.0",
 "defaultProvider": "cdnjs",
 "libraries": [
  {
   "library": "twitter-bootstrap@4.5.2",
   "destination": "wwwroot/lib/twitter-bootstrap"
  }
 ]
}

Bạn có thể thực hành một cách tương tự để lấy về các loại thư viện như jquery ...

Khi bạn có file libman.json để tải tất cả các thư viện khai báo trong nó thực hiện lệnh

libman restore

Để cập nhật một thư viện nào đó, ví dụ jquery thì thực hiện lệnh update

libman update jquery