C# Cơ bản .NET Core §1 Cài đặt, chương trình C# đầu tiên §2 Biến, kiểu dữ liệu và nhập/xuất §3 Toán tử số học và gán §4 So sánh, logic và lệnh if, switch §5 Vòng lặp for, while §6 Phương thức - Method §7 Chuyển số thành chữ §8 Phương thức - Delegate §9 Lớp - Class §10 Namespace §11 Partial, Nested §12 Kiểu giá trị, tham chiếu §13 Kiểu vô danh và dynamic §14 Biểu thức lambda §15 Event §16 Hàm hủy - Quá tải toán tử - thành viên tĩnh - indexer §17 null và nullable §18 Mảng §19 Chuỗi ký tự §20 Tính kế thừa §21 Phương thức khởi tạo §22 Tính đa hình - abstract - interface §23 Struct và Enum §24 Ngoại lệ Exeption §25 IDisposable - using §26 File cơ bản §27 FileStream §28 Generic §29 Collection - List §30 SortedList §31 Queue / Stack §32 Linkedlist §33 Dictionary - HashSet §34 Phương thức mở rộng §35 ObservableCollection §36 LINQ §37 (Multithreading) async - bất đồng bộ §38 Type §39 Attribute Annotation §40 DI Dependency Injection §41 (Multithreading) Parallel §42 Thư viện lớp §43 (Networking) Uri, Dns, Ping §44 (Networking) HttpClient §45 (Networking) HttpMessageHandler §46 (Networking) HttpListener §47 (Networking) Tcp TcpListenerr/TcpClient §48 (ADO.NET) SqlConnection §49 (ADO.NET) SqlCommand §50 (ADO.NET) DataAdapter §51 (EF Core) Tổng quan §52 (EF Core) Tạo Model §53 (EF Core) Fluent API §54 (EF Core) Query §55 (EF Core) Scaffold §56 (EF Core) Migration §57 (ASP.NET CORE) Hello World! §58 (ASP.NET CORE) Middleware §59 (ASP.NET CORE) Map - Request - Response §60 (ASP.NET CORE) IServiceCollection - MapWhen §61 (ASP.NET CORE) Session - ISession §62 (ASP.NET CORE) Configuration §63 (ASP.NET CORE) Gửi Mail §64 (ASP.NET CORE) SASS/SCSS §65 (ASP.NET CORE) LibMan §66 (ASP.NET RAZOR) Khởi tạo và Route §67 (ASP.NET RAZOR) Cú pháp Razor §68 (ASP.NET RAZOR) Layout trong ASP.NET Core §69 (ASP.NET RAZOR) Partial §70 (ASP.NET RAZOR) ViewComponent §71 (ASP.NET RAZOR) TagHelper §72 (ASP.NET RAZOR) HtmlHelper §73 (ASP.NET RAZOR) PageModel §74 (ASP.NET RAZOR) Model Binding §75 (ASP.NET RAZOR) HTML Form, Validation §76 (ASP.NET RAZOR) Upload File §77 (ASP.NET RAZOR) Entity Framework §78 (ASP.NET RAZOR) Paging §79 (ASP.NET RAZOR) Identity (1) - Register, Login, Logout §80 (ASP.NET RAZOR) Identity (2) Lockout, Reset Password §81 (ASP.NET RAZOR) Identity (3) Google Login §82 (ASP.NET RAZOR) Identity (4) Facebook Login §83 (ASP.NET RAZOR) Identity (5) profile, password, email ... §84 (ASP.NET RAZOR) Identity (6) Role §85 (ASP.NET RAZOR) Identity (7) Role-based Authorization §86 (ASP.NET RAZOR) Identity (8) RoleClaim §87 (ASP.NET RAZOR) Identity (9) Authorization Handler §88 (ASP.NET RAZOR) IAuthorizationService §89 (ASP.NET MVC) Controller - View §90 (ASP.NET MVC) Route §91 (ASP.NET MVC) EF, Identity §92 (ASP.NET MVC) Binding, Validation §93 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(1) §94 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(2) §95 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(3) §96 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(4) §97 (ASP.NET MVC) Giỏ hàng - Cart (5) §98 (ASP.NET MVC) elFinder (5) §99 (ASP.NET MVC) SB Admin (6) §100 (ASP.NET MVC) Kestrel, publish

Từ khóa null trong C#

null là một giá trị cố định nó biểu thị không có đối tượng nào cả, có nghĩa là biến có giá trị null không có tham chiếu (trỏ) đến đối tượng nào (không có gì).

null chỉ có thể gán được cho các biến kiểu tham chiếu (biến có kiểu dữ liệu là các lớp), không thể gán null cho những biến có kiểu dữ liệu dạng tham trị như int, float, bool ...

Ví dụ lớp có lớp MyClass thì biến kiểu lớp này có thể gán giá trị null

class MyClass {
  public void ShowData() {
    Console.WriteLine("Show Data ... ");
  }
}
MyClass refvar1, refvar2;
refvar1 = new MyClass();  // refvar1 tham chiếu (gán) bằng một đối tượng
refvar2 = refvar1;     // refvar1, refvar2 cùng tham chiếu một đối tượng

refvar1 = null;       // refvar1 gán bằng null => không trỏ đến đối tượng nào
refvar2.ShowData();     // refvar2 có trỏ đến đến tượng, nên có thể truy cập các thành viên của đối tượng
refvar1.ShowData();     // refvar1 không trỏ đến đối tượng nào, nên truy cập thành viên sẽ lỗi

int myvar = 10;       // int là kiểu tham trị, nó có thể gán giá trị cho biến myvar (10)
int myvar = null;      // lỗi - kiểu tham trị không được gán null hay bằng tham chiếu đến đến tượng

Thường để kiểm tra biến có tham chiếu đến đối tượng cụ thể nào sử dụng toán tử logic kiểm tra object != null

Sử dụng nullable trong C#

Nếu bạn muốn sử dụng các kiểu dữ liệu nguyên tố như int, float, double ... như là một kiểu dữ liệu dạng tham chiếu, có thể gán giá trị null cho nó, có thể sử dụng như đối tượng ... thì khai báo nó có khả năng nullable, khi biến nullable có giá trị thì đọc giá trị bằng truy cập thành viên .Value, cách làm như sau:

Khi khai báo biến có khả năng nullable thì thêm vào ? sau kiểu dữ liệu

int? bienkieuint;         // Hoặc Nullable<int> bienkieuint;

bienkieuint = null;        // có thể gán null cho biến
bienkieuint = 10;         // có thể gán giá trị cho biến

if (bienkieuint != null)
{
  int val = bienkieuint.Value; // đọc giá trị trong biến nullable
}

Chú ý dạng khai báo đầy đủ của int?Nullable<int>

Nullable rất tiện dụng khi lập trình các truy vấn cơ sở dữ liệu, lập trình web ... ta sẽ tìm hiểu khi đến phần đó.