Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE trong SQL

Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE trong SQL

Sử dụng ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc bảng có sẵn bằng cách thêm cột mới, xóa cột, thay đổi tên và dữ liệu của cột. DROP TABLE để xóa bảng
Ràng buộc constraint trong SQL

Ràng buộc constraint trong SQL

Sử dụng các ràng buộc như NOT NULL, UNIQUE, CHECK, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT trong SQL khi tạo bảng
Tạo bảng với CREATE TABLE kiểu dữ liệu cột trong SQL

Tạo bảng với CREATE TABLE kiểu dữ liệu cột trong SQL

Cách sử dụng CREATE TABLE để tạo bạng, định nghĩa các cột với kiểu dữ liệu trong SQL, sử dụng khóa chính Primary key
Mệnh đề DELETE xóa dữ liệu trong SQL

Mệnh đề DELETE xóa dữ liệu trong SQL

Sử dụng câu lệnh DELETE FROM để xóa các dòng dữ liệu trong bảng SQL
Mệnh đề UPDATE cập nhật dữ liệu SQL

Mệnh đề UPDATE cập nhật dữ liệu SQL

Sử dụng lệnh UPDATE để cập nhật các dữ liệu có sẵn trong các bảng SQL
INSERT INTO Chèn dữ liệu vào bảng SQL

INSERT INTO Chèn dữ liệu vào bảng SQL

Sử dụng INSERT INTO để thêm dòng dữ liệu mới vào bảng, cú pháp cơ bản, cột mặc định
Kết hợp dữ liệu với UNION trong SQL

Kết hợp dữ liệu với UNION trong SQL

Sử dụng UNION hoặc UNION ALL để kết hợp dữ liệu từ nhiều câu lệnh SELECT trong SQL
Truy vấn nhiều bảng với JOIN trong SQL

Truy vấn nhiều bảng với JOIN trong SQL

Cách truy vấn nhiều bảng, sử dụng các loại JOIN như LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN trong SQL để lấy dữ liệu kết hợp
Toán tử LIKE trong SQL

Toán tử LIKE trong SQL

Sử dụng toán tử LIKE trong SQL để tạo ra biểu thức tìm kiếm theo một mẫu (pattern) của mệnh đề WHERE
Truy vấn lồng nhau Subquery trong SQL

Truy vấn lồng nhau Subquery trong SQL

Sử dụng SQL lồng nhau Subquery tạo ra các truy vấn phức tạp để lấy thông tin dữ liệu
Một số hàm trong SQL

Một số hàm trong SQL

Giới thiệu một số hàm xây dựng sẵn có trong SQL như SUM, COUNT, AVG, UPPER, LOWER, MIN, MAX
Nối chuỗi CONCAT tùy biến tên cột với AS và toán tử số học SQL

Nối chuỗi CONCAT tùy biến tên cột với AS và toán tử số học SQL

Sử dụng hàm nối chuỗi CONCAT ||, đặt tên cột mới cho biểu thức trả về với AS và các toán sử số học như cộng, trừ để tạo biểu thức SQL
Toán tử AND OR NOT IN trong SQL

Toán tử AND OR NOT IN trong SQL

Sử dụng các toán tử logic như toán tử AND, OR, NOT, IN để xây dựng các điều kiện của mệnh đề WHERE trong SQL
Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu trong SQL

Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu trong SQL

Sử dụng mệnh đề WHERE để lọc các dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu phù hợp với các toán tử Logic SQL cơ bản như BETWEEN
ORDER BY sắp xếp kết quả tăng giảm trong SQL

ORDER BY sắp xếp kết quả tăng giảm trong SQL

Sử dụng ORDER BY để xếp kết quả tra về theo một cột, nhiều cột với các tham số tăng dần ASC, giảm dần DESC
LIMIT giới hạn kết quả trong SQL

LIMIT giới hạn kết quả trong SQL

Sử dụng LIMIT để giới hạn kết quả trả về, lấy một số dòng đầu tiên hoặc tập hợp nhỏ liên tục của kết quả trong SQL
DISTINCT loại bỏ kết quả trùng nhau trong SQL

DISTINCT loại bỏ kết quả trùng nhau trong SQL

DISTINCT kết hợp với SELECT để lấy các dòng kết quả duy nhất, loại bỏ dòng kết quả khác giống nhau
SELECT cơ bản và quy tắc chính SQL

SELECT cơ bản và quy tắc chính SQL

Sử dụng Select truy vấn thông tin từ các bảng của cơ sở dữ liệu, các quy tắc chính viết truy vấn SQL
Giới thiệu SQLite và thực hành lệnh SQL

Giới thiệu SQLite và thực hành lệnh SQL

Cơ bản nhất về SQLite dùng trong PHP, .NET, JAVA và sử dụng công cụ SQLiteStudio với dữ liệu mẫu nhằm thực hành học SQL
Giới thiệu về SQL cơ bản

Giới thiệu về SQL cơ bản

Khái niệm về SQL, các lệnh Structured Query Language, chuẩn tương tác với các cơ sở dữ liệu quan hệ

Đăng ký nhận bài viết mới