Kiểu dữ liệu trong SQL Server

Kiểu dữ liệu trong SQL Server

Tìm hiểu các kiểu dữ liệu như kiểu dữ liệu dạng số chính xác (số nguyên ...), số thực, kiểu ngày tháng và chuỗi ký tự trong SQL Server
Kiểu dữ liệu trong MySQL

Kiểu dữ liệu trong MySQL

Tìm hiểu các kiểu dữ liệu data type trong MySQL, kiểu dạng số như int, double, float, decimal, kiểu dữ liệu ngày tháng trong MySQL như datetime, chuỗi như varchar, text ...
Mệnh đề DROP TABLE xóa bảng khỏi DB SQL

Mệnh đề DROP TABLE xóa bảng khỏi DB SQL

Thực hiện lệnh DROP TABLE xóa toàn bộ cấu trúc bảng, dữ liệu, dàng buộc của bảng khỏi CSDL tronng SQL.
Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE trong SQL

Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE trong SQL

Sử dụng mệnh đề ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc bảng có sẵn bằng cách thêm cột mới (ALTER COLUMN), xóa cột (DROP COLUMN), đổi tên cột và thay đổi kiểu dữ liệu trong sql của cột trong SQL (MODIFY COLUMN).
Ràng buộc constraint trong SQL

Ràng buộc constraint trong SQL

Sử dụng các ràng buộc như NOT NULL, UNIQUE, CHECK, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT trong SQL khi tạo bảng
Tạo bảng với CREATE TABLE kiểu dữ liệu cột trong SQL

Tạo bảng với CREATE TABLE kiểu dữ liệu cột trong SQL

Cách sử dụng CREATE TABLE để tạo bạng, định nghĩa các cột với kiểu dữ liệu trong SQL, sử dụng khóa chính Primary key và thiết lập cột tự gán giá trị tăng dần
Mệnh đề DELETE xóa dữ liệu trong SQL

Mệnh đề DELETE xóa dữ liệu trong SQL

Sử dụng câu lệnh DELETE FROM để xóa các dòng dữ liệu trong bảng SQL, delete trong sql chỉ xóa các dòng dữ liệu
Mệnh đề UPDATE cập nhật dữ liệu SQL

Mệnh đề UPDATE cập nhật dữ liệu SQL

Sử dụng lệnh UPDATE để cập nhật các dữ liệu có sẵn trong các bảng SQL
INSERT INTO Chèn dữ liệu vào bảng SQL

INSERT INTO Chèn dữ liệu vào bảng SQL

Sử dụng INSERT INTO trong SQL để thêm dòng dữ liệu mới vào bảng, cú pháp cơ bản mệnh đề INSERT, cột mặc định khi chèn dữ liệu mới.
Kết hợp dữ liệu với UNION trong SQL

Kết hợp dữ liệu với UNION trong SQL

Sử dụng UNION hoặc UNION ALL để kết hợp dữ liệu từ nhiều câu lệnh SELECT trong SQL
Truy vấn nhiều bảng với JOIN trong SQL

Truy vấn nhiều bảng với JOIN trong SQL

Cách truy vấn nhiều bảng, sử dụng các loại JOIN như LEFT JOIN, RIGHT JOIN, INNER JOIN, OUTER JOIN trong SQL để lấy dữ liệu kết hợp. Cú pháp lệnh JOIN lấy dữ liệu hai bảng, ba bảng.
Toán tử LIKE trong SQL

Toán tử LIKE trong SQL

Sử dụng toán tử LIKE trong SQL để tạo ra biểu thức tìm kiếm theo một mẫu (pattern) của mệnh đề WHERE
Truy vấn lồng nhau Subquery trong SQL

Truy vấn lồng nhau Subquery trong SQL

Sử dụng SQL lồng nhau Subquery tạo ra các truy vấn phức tạp để lấy thông tin dữ liệu
Một số hàm trong SQL

Một số hàm trong SQL

Giới thiệu một số hàm xây dựng sẵn có trong SQL như SUM, COUNT, AVG, UPPER, LOWER, MIN, MAX
Nối chuỗi CONCAT tùy biến tên cột với AS và toán tử số học SQL

Nối chuỗi CONCAT tùy biến tên cột với AS và toán tử số học SQL

Sử dụng hàm nối chuỗi CONCAT ||, đặt tên cột mới cho biểu thức trả về với AS và các toán sử số học như cộng, trừ để tạo biểu thức SQL
Toán tử AND OR NOT IN trong SQL

Toán tử AND OR NOT IN trong SQL

Sử dụng các toán tử logic như toán tử AND, OR, NOT, IN để xây dựng các điều kiện của mệnh đề WHERE trong SQL
Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu trong SQL

Mệnh đề WHERE lọc dữ liệu trong SQL

Sử dụng mệnh đề WHERE để lọc các dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu phù hợp với các toán tử Logic SQL cơ bản như BETWEEN
ORDER BY sắp xếp kết quả tăng giảm trong SQL

ORDER BY sắp xếp kết quả tăng giảm trong SQL

Sử dụng mệnh đề ORDER BY để sắp xếp trong sql, sắp xếp kết quả trả về theo một hoặc nhiều cột với các tham số tăng dần ASC, giảm dần DESC
LIMIT giới hạn kết quả trong SQL

LIMIT giới hạn kết quả trong SQL

Sử dụng LIMIT để giới hạn kết quả trả về, lấy một số dòng đầu tiên hoặc tập hợp nhỏ liên tục của kết quả trong SQL
DISTINCT loại bỏ kết quả trùng nhau trong SQL

DISTINCT loại bỏ kết quả trùng nhau trong SQL

DISTINCT kết hợp với SELECT để lấy các dòng kết quả duy nhất, loại bỏ dòng kết quả khác giống nhau

Đăng ký nhận bài viết mới