Liên hệ

PSR là gì?

PSR có nghĩa là PHP Standards Recommendations, nó là tiêu chuẩn được khuyến nghị áp dụng khi lập trình PHP, nó vẫn đang hoàn chỉnh, trong đó khá nhiều tiêu chuẩn thành phần đã hoàn chỉnh và được các lập trình viên, tổ chức chấp nhận sử dụng. Sử dụng PSR để đảm bảo thống nhất về cách thức viết code, tổ chức ứng dụng ... nhằm dễ quản lý, đọc, và sử dụng lại giữa các Framework ... đồng thời đảm bảo có một giao diện lập trình chung giữa các ứng dụng,các Framework, khi nó cùng thực hiện một chức năng.

PSR được soạn thảo, đánh giá và khuyến khích sử dụng bởi một nhóm chuyên gia PHP, trong đó có mặt hầu hết những người phát triển cho các Framework PHP phổ biến (thành viên PSR), danh sách các PSR tại đây http://www.php-fig.org/psr/

Đến thời điểm này có 18 tiêu chuẩn từ PSR-0 đến PSR-17, trong đó có các tiêu chuẩn Đã được phê duyệt có các tiêu chuẩn Đang soạn thảo và có tiêu chuẩn đã lỗi thời(ví dụ PSR-0 đã lỗi thời, bị thay bởi PSR-4).

Các tiêu chuẩn PSR đã phê duyệt

PSR-1 Tiêu chuẩn về viết code

PSR-1 Basic Coding Standard: Cách viết code, đặt tên hàm, biến ... rất cơ bản, nhằm đảm bảo các thành phần dễ đọc, thống nhất, dễ bảo trì ...

PSR-2 Tiêu chuẩn trình bày code

PSR-2 Coding Style Guide: Phần này là mở rộng của PSR-1, nói về cách trình bày code sáng sủa, dễ đọc chi tiết đến từng thành phần ngôn ngư PHP

PSR-3 Giao diện logger

PSR-3 Logger Interface: Trình bày về các thành phần cần phải có của một Logger (ghi lại dấu vết của ứng dụng)

PSR-4 Tiêu chuẩn về tự động nạp

PSR-4 Autoloading Standard: Trình bày về cách chỉ định ứng dụng tự động nạp (giống include, require) các file php, lớp, hàm khi nó cần dùng đến.

PSR-6 Giao diện về Caching (lưu tạm)

PSR-6 Caching Interface: PSR-6 nói về tiêu chuẩn cần có của một bộ ứng dụng caching (lưu tạm dữ liệu và database, đĩa, RAM ...)

PSR-7 Tiêu chuẩn Giao diện thông điệp HTTP

PSR-7 HTTP Message Interface: PSR-7 nói về giao diện (thành phần cần có) của một ứng dụng sử dụng thông điệp HTTP (HTTP Message - request và respone)

PSR-11 Container Interface

Giao diện về trình chứa

PSR-13 Hypermedia Links

Tiêu chuẩn về biểu diễn liên kết

PSR-14 Simple Cache

Tạo Cache đơn giản từ PSR-6

Các tiêu chuẩn khác đang được soạn thảo, thảo luận chờ phê duyệt.