(ASP.NET Core) Tạo middleware và đăng ký vào pipeline của ứng dụng Web C# CSharp

(ASP.NET Core) Tạo middleware và đăng ký vào pipeline của ứng dụng Web C# CSharp

Tìm hiểu về middleware trong ASP.NET, pipeline xử lý các yêu cầu HttpContext, đăng ký middleware vào pipeline của ứng dụng, xây dựng middleware riêng triển khai từ IMiddleware
(ASP.NET Core) Sử dụng Session  trong ứng  dụng Web C# CSharp

(ASP.NET Core) Sử dụng Session trong ứng dụng Web C# CSharp

Khái niệm về Session, kích hoạt chức năng Session trrong ứng dụng ASP.NET Core, ví dụ lưu và đọc dữ liệu Session
(ASP.NET Core) Đăng ký dịch vụ vào IServiceCollection và Inject các  dịch vụ C# CSharp

(ASP.NET Core) Đăng ký dịch vụ vào IServiceCollection và Inject các dịch vụ C# CSharp

Sử dụng kỹ thật DI, tạo dịch vụ và đăng ký dịch vụ vào DI Container của ứng dụng, thực hiện Inject khi tạo đối tượng, sử dụng Map và MapWhen để chuyển hướng xử lý Request
(ASP.NET Core) Đọc và ghi Request và Response - xử lý truy vấn cơ bản upload file cookie - json

(ASP.NET Core) Đọc và ghi Request và Response - xử lý truy vấn cơ bản upload file cookie - json

Đọc thông tin truy vấn gửi đến ứng dụng HttpRequest, và trả về HttpResponse, routing rẽ nhánh yêu cầu bằng Map, EndPoint, đọc thông tin Form, lưu file Upload, trả về nội dung Json, tích hợp Webpack
(ASP.NET Core) Tạo ứng dụng trang web đầu tiên C# CSharp

(ASP.NET Core) Tạo ứng dụng trang web đầu tiên C# CSharp

Lập trình ASP.NET Core cơ bản, giới thiệu ASP.NET Core, tạo ứng dụng ASP.NET Core đầu tiên, tích hợp CSS, JS vào trang và dùng BuildBundlerMinifier
(Networking) Giao thức Tcp với các lớp TcpListener TcpClient và các lớp Uri  IPAddress C# C Sharp

(Networking) Giao thức Tcp với các lớp TcpListener TcpClient và các lớp Uri IPAddress C# C Sharp

TcpClient tạo truy vấn HTTP, TcpListener tạo dịch vụ trên server lắng nghe kết nối TCP, ví dụ Client/Server bằng TcpListener/TcpClient tương tác với nhau và các lớp tiện ích Uri, Dns
(Networking) Sử dụng lớp HttpListener trong  C#  để tạo máy chủ web  - HTTP  đơn  giản

(Networking) Sử dụng lớp HttpListener trong C# để tạo máy chủ web - HTTP đơn giản

Tạo ra máy chủ HTTP đơn giản với HttpListener, máy chủ nhận các yêu cẩu gửi đến và trả về nội dung HTTP theo nhu cầu, cách viết nội dung vào Response cũng như đọc thông tin Request
(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

Tìm hiểu về handler trong HttpClient, sử dụng các handler HttpClientHandler, SocketsHttpHandler để tùy biến request, lưu và gửi Cookie với CookieContainer. Dùng DelegatingHandler tạo Pipeline, nhiều handler cho HttpClient
(Networking) Sử dụng HttpClient trong C# tạo các truy vấn HTTP

(Networking) Sử dụng HttpClient trong C# tạo các truy vấn HTTP

Sử dụng lớp HttpClient để thực hiện các truy vấn HTTP, sử dụng phương thức GET và POST với phương thức SendAsync, thiết lập các loại Content trong HTTP Request như FormUrlEncodedContent, StringContent, MultipartFormDataContent
Lập trình multi thread C# sử dụng Parallel chạy song song các tác vụ

Lập trình multi thread C# sử dụng Parallel chạy song song các tác vụ

Sử dụng kỹ thuật chạy song song với lớp Parallel để chạy nhiều thread (lập trình đa luồng), trên luồng chạy các Task
Dependency injection (DI) trong C# với ServiceCollection

Dependency injection (DI) trong C# với ServiceCollection

Khái niệm về DI, các kiểu Inject, sử dụng DI container mặc định của NET ServiceCollection, khởi tạo dịch vụ với Factory, hàm khởi tạo, Inject thiết lập và sử dụng config file định dạng JSON cấu hình để thiết lập thuộc tính đối tượng
Lập trình bất đồng bộ asynchronou C# C Sharp với bất đồng bộ theo mô hình tác vụ

Lập trình bất đồng bộ asynchronou C# C Sharp với bất đồng bộ theo mô hình tác vụ

Tìm hiểu về lập trình bất đồng bộ, sử dụng lớp Task để chạy task, tìm hiểu từ khóa async và await - áp dụng bất đồng bộ
Linq trong lập trình C# .NET - thực hình ví dụ Linq

Linq trong lập trình C# .NET - thực hình ví dụ Linq

Tìm hiểu về Linq, ngôn ngữ truy vấn tích hợp vào C#, linq cho phép viết truy vấn - chuyển truy vấn thành các lệnh thực thi trên đối tượng để truy cập đến các nguồn dữ liệu như collection và Db, XML
Kiểu vô danh và kiểu động dynamic trong C# C Sharp

Kiểu vô danh và kiểu động dynamic trong C# C Sharp

Tìm hiểu kiểu vô danh Anonymous, tạo đối tượng kiểu vô danh, kiểu động dynamic với các biến có kiểu xác định ở thời điểm thực thi trong C#
Các phương thức mở rộng trong C# C Sharp

Các phương thức mở rộng trong C# C Sharp

Sử dụng kỹ thuật với các phương thức mở rộng (extension method) để bổ sung vào các lớp thư viện có sẵn những phương thức mới mà không cần biên dịch lại
Lớp Dictionary HashSet trong C# C Sharp

Lớp Dictionary HashSet trong C# C Sharp

Tìm hiểu lớp Dictionary và HashSet trong C#, khai báo, khởi tạo và sử dụng HashSet, SortedDictionary
LinkedList danh sách liên kết trong C# C Sharp

LinkedList danh sách liên kết trong C# C Sharp

Tìm hiểu danh sách liên kết kép LinkedList trong lập trình C#
Lớp Queue hàng đợi và ngăn xếp Stack trong C# C Sharp

Lớp Queue hàng đợi và ngăn xếp Stack trong C# C Sharp

Tìm hiểu hàng đợi và sử dụng lớp Queue, ngăn xếp Stack trong lập trình .NET với C#
SortedList trong lập trình C# C Sharp

SortedList trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu về SortedList, khai báo, khởi tạo và ví dụ áp dụng SortedList để lưu danh sách được sắp xếp theo key
Collection và List trong C#  C Sharp

Collection và List trong C# C Sharp

Tìm hiểu các collection trong lập trình C#, khai báo và sử dụng danh sách List, khởi tạo, thêm - bớt - chèn phần tử vào List, tìm kiếm và sắp xếp phần tử trong danh sách

Đăng ký nhận bài viết mới