Dependency injection (DI) trong C# với ServiceCollection

Dependency injection (DI) trong C# với ServiceCollection

Khái niệm về DI, các kiểu Inject, sử dụng DI container mặc định của NET ServiceCollection, khởi tạo dịch vụ với Factory, hàm khởi tạo, Inject thiết lập và sử dụng config file định dạng JSON cấu hình để thiết lập thuộc tính đối tượng
Lập trình bất đồng bộ asynchronou C# C Sharp với bất đồng bộ theo mô hình tác vụ

Lập trình bất đồng bộ asynchronou C# C Sharp với bất đồng bộ theo mô hình tác vụ

Tìm hiểu về lập trình bất đồng bộ, sử dụng lớp Task để chạy task, tìm hiểu từ khóa async và await - áp dụng bất đồng bộ
Linq trong lập trình C# .NET - thực hình ví dụ Linq

Linq trong lập trình C# .NET - thực hình ví dụ Linq

Tìm hiểu về Linq, ngôn ngữ truy vấn tích hợp vào C#, linq cho phép viết truy vấn - chuyển truy vấn thành các lệnh thực thi trên đối tượng để truy cập đến các nguồn dữ liệu như collection và Db, XML
Kiểu vô danh và kiểu động dynamic trong C# C Sharp

Kiểu vô danh và kiểu động dynamic trong C# C Sharp

Tìm hiểu kiểu vô danh Anonymous, tạo đối tượng kiểu vô danh, kiểu động dynamic với các biến có kiểu xác định ở thời điểm thực thi trong C#
Các phương thức mở rộng trong C# C Sharp

Các phương thức mở rộng trong C# C Sharp

Sử dụng kỹ thuật với các phương thức mở rộng (extension method) để bổ sung vào các lớp thư viện có sẵn những phương thức mới mà không cần biên dịch lại
Lớp Dictionary HashSet trong C# C Sharp

Lớp Dictionary HashSet trong C# C Sharp

Tìm hiểu lớp Dictionary và HashSet trong C#, khai báo, khởi tạo và sử dụng HashSet, SortedDictionary
LinkedList danh sách liên kết trong C# C Sharp

LinkedList danh sách liên kết trong C# C Sharp

Tìm hiểu danh sách liên kết kép LinkedList trong lập trình C#
Lớp Queue hàng đợi và ngăn xếp Stack trong C# C Sharp

Lớp Queue hàng đợi và ngăn xếp Stack trong C# C Sharp

Tìm hiểu hàng đợi và sử dụng lớp Queue, ngăn xếp Stack trong lập trình .NET với C#
SortedList trong lập trình C# C Sharp

SortedList trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu về SortedList, khai báo, khởi tạo và ví dụ áp dụng SortedList để lưu danh sách được sắp xếp theo key
Collection và List trong C#  C Sharp

Collection và List trong C# C Sharp

Tìm hiểu các collection trong lập trình C#, khai báo và sử dụng danh sách List, khởi tạo, thêm - bớt - chèn phần tử vào List, tìm kiếm và sắp xếp phần tử trong danh sách
Sử dụng phương thức Generic lớp Generic trong C# C Sharp

Sử dụng phương thức Generic lớp Generic trong C# C Sharp

Tìm hiểu kiểu đại diện Generic, ứng dụng xây dựng phương thức Generic, lớp Generic
Sử dụng giao diện IDisposable và từ khóa using trong C # Sharp

Sử dụng giao diện IDisposable và từ khóa using trong C # Sharp

Tìm hiểu các tài nguyên không quản lý bởi .NET, triển khai giao diện IDisposable, giải phóng tài nguyên trong Dispose với từ khóa lệnh using
Stream trong C# làm việc với FileStream lập trình C Sharp

Stream trong C# làm việc với FileStream lập trình C Sharp

Tìm hiểu về luồng stream, sử dụng luồng FileStream để đọc ghi file, kỹ thuật đọc ghi copy file text khi sử dụng FileStream trong lập trình C#
Làm việc với File cơ bản lưu và đọc file text trong C# C Sharp

Làm việc với File cơ bản lưu và đọc file text trong C# C Sharp

Đọc thông tin ổ đĩa trong C#, tiện ích đường dẫn với lớp Path, làm việc với lớp File cơ bản để lưu và đọc file text, quản lý thư mục - tạo mới, xóa thư mục với lớp Directory
Tìm hiểu và sử dụng ngoại lệ Exception câu lệnh try catch trong C# C Sharp

Tìm hiểu và sử dụng ngoại lệ Exception câu lệnh try catch trong C# C Sharp

Cách bắt các lỗi ngoại lệ Exception phát sinh trong lập trình C# với cấu lệnh try catch finally, cách tạo và phát sinh các ngoại lệ
Sử dụng cấu trúc struct và kiểu liệt kê enum trong lập trình C# C Sharp

Sử dụng cấu trúc struct và kiểu liệt kê enum trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu về cấu trúc struct của C#, so sánh khác nhau với class, khai báo và sử dụng kiểu liệt kê enum
Namespace và lớp lồng nhau trong lập trình C# C Sharp

Namespace và lớp lồng nhau trong lập trình C# C Sharp

Sử dụng khai báo lớp nằm trong một lớp khác, lớp lồng nhau Nested và sử dụng namespace khi lập trình C#
Tính đa hình trong lập trình C#  C Sharp

Tính đa hình trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu và triển khai tính đa hình trong C#, khai báo phương thức ảo, nạp chồng overrid phương thức, tạo ra các lớp trừu tượng abstract và khai báo Interface
Tính kế thừa trong lập trình C# C Sharp

Tính kế thừa trong lập trình C# C Sharp

Tìm hiểu tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng với C#, tạo lớp kế thừa từ lớp cơ sở, cách các phương thức khởi tạo và hủy chạy tại lớp kế thừa
Chuỗi ký tự string trong C Sharp

Chuỗi ký tự string trong C Sharp

Sử dụng chuỗi ký tự trong lập trình C#, cách nhập dữ liệu chuỗi, xây dựng chuỗi với StringBuilder, thêm các biểu thức vào chuỗi với tiền tố $