(WPF - C#) Bắt sự kiện khi cuộn đến cuối trong DataGrid, ListView

(WPF - C#) Bắt sự kiện khi cuộn đến cuối trong DataGrid, ListView

Tìm hiểu cách bắt sự kiện khi cuộn trong các controller như DataGrid, ListView ..., cách bắt sự kiện linh hoạt bằng viết code và khai báo trong XAML, đặc biệt tìm hiểu cách bắt sự kiện khi cuộn tới phần tử cuối
Tạo Stored Procedure (SQL Server) có tham số trả về

Tạo Stored Procedure (SQL Server) có tham số trả về

Các thiết lập Stored Procedure trả về giá trị trong tham số, dùng SqlCommand thi hành và đọc giá trị trả về từ tham số
Lớp ObservableCollection trong C# .net

Lớp ObservableCollection trong C# .net

Sử dụng lớp generic ObservableCollection để xây dựng tập hợp có sự giám sát biến động thay đổi phần tử
Triển khai giao diện INotifyPropertyChanged

Triển khai giao diện INotifyPropertyChanged

Kỹ thuật sử dụng INotifyPropertyChanged để xây dựng các lớp cho phép gửi thông điệp khi thuộc tính của lớp thay đổi giá trị
Lớp Type, cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Lớp Type, cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Sử dụng phương thức GetType() để lấy Type biểu diễn lớp của đối tượng bằng C#, thông qua nó đọc các giá trị thuộc tính của đối tượng với GetValue
Event trong C#, các Event của .Net

Event trong C#, các Event của .Net

Tìm hiểu về Event, cách xây dựng và sử dụng Event trong .NET với C
Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Tìm hiểu khái niệm về Delegate tạo ra các biến hàm ủy quyền trong C#, gán nhiều hàm vào delegate, gọi hàm delegate, sử mẫu Action và Func để nhanh chóng tạo biến delegate, sử dụng delelage làm tham số phương thức
SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu

SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu

Tạo đối tượng SqlCommand trong C# để truy vấn và cập nhật tới CSDL SQL Server
Kết nối SQL Server với SqlConnection

Kết nối SQL Server với SqlConnection

Tạo kết nối đến SQL Server từ chuỗi kết nối với lớp SqlConnection trong C#, .Net Framework, sử dụng SqlConnectionStringBuilder để tạo chuỗi kết nối