Sử dụng Attribute Annotation trong lập trình C# CSharp

Sử dụng Attribute Annotation trong lập trình C# CSharp

Tìm hiểu về Annotation, các tạo ra Attribute và sử dụng Annotation trong ví dụ C# đơn giản, áp dụng Data Annotation để kiểm tra dữ liệu lớp
(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

(Networking) Sử dụng HttpMessageHandler cho HttpClient trong C# CSharp

Tìm hiểu về handler trong HttpClient, sử dụng các handler HttpClientHandler, SocketsHttpHandler để tùy biến request, lưu và gửi Cookie. Dùng DelegatingHandler tạo Pipeline, nhiều handler cho HttpClient
(Networking) Sử dụng HttpClient trong C# tạo các truy vấn HTTP

(Networking) Sử dụng HttpClient trong C# tạo các truy vấn HTTP

Sử dụng lớp HttpClient để thực hiện các truy vấn HTTP, sử dụng phương thức GET và POST với phương thức SendAsync
Lập trình multi thread C# sử dụng Parallel chạy song song các tác vụ

Lập trình multi thread C# sử dụng Parallel chạy song song các tác vụ

Sử dụng kỹ thuật chạy song song với lớp Parallel để chạy nhiều thread (lập trình đa luồng), trên luồng chạy các Task
Dependency injection (DI) trong C# với ServiceCollection

Dependency injection (DI) trong C# với ServiceCollection

Khái niệm về DI, các kiểu Inject, sử dụng DI container mặc định của NET ServiceCollection, khởi tạo dịch vụ với Factory, hàm khởi tạo, Inject thiết lập và sử dụng config file định dạng JSON cấu hình để thiết lập thuộc tính đối tượng
(WPF - C#) Bắt sự kiện khi cuộn đến cuối trong DataGrid, ListView

(WPF - C#) Bắt sự kiện khi cuộn đến cuối trong DataGrid, ListView

Tìm hiểu cách bắt sự kiện khi cuộn trong các controller như DataGrid, ListView ..., cách bắt sự kiện linh hoạt bằng viết code và khai báo trong XAML, đặc biệt tìm hiểu cách bắt sự kiện khi cuộn tới phần tử cuối
Tạo Stored Procedure (SQL Server) có tham số trả về

Tạo Stored Procedure (SQL Server) có tham số trả về

Các thiết lập Stored Procedure trả về giá trị trong tham số, dùng SqlCommand thi hành và đọc giá trị trả về từ tham số
Lớp ObservableCollection trong C# .net

Lớp ObservableCollection trong C# .net

Sử dụng lớp generic ObservableCollection để xây dựng tập hợp có sự giám sát biến động thay đổi phần tử
Triển khai giao diện INotifyPropertyChanged

Triển khai giao diện INotifyPropertyChanged

Kỹ thuật sử dụng INotifyPropertyChanged để xây dựng các lớp cho phép gửi thông điệp khi thuộc tính của lớp thay đổi giá trị
Lớp Type cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Lớp Type cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Sử dụng phương thức GetType() để lấy Type biểu diễn lớp (kiểu) của đối tượng bằng C#, thông qua nó đọc các giá trị thuộc tính của đối tượng với GetValue
Event trong C# các Event của .Net

Event trong C# các Event của .Net

Tìm hiểu về Event, cách xây dựng và sử dụng Event trong .NET với C# triển khai lập trình hướng sự kiện
Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Tìm hiểu khái niệm về Delegate tạo ra các biến hàm ủy quyền trong C#, gán nhiều hàm vào delegate, gọi hàm delegate, sử mẫu Action và Func để nhanh chóng tạo biến delegate, sử dụng delelage làm tham số phương thức
(ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL Server

(ADO.NET) SqlCommand truy vấn và cập nhật dữ liệu C# SQL Server

Tạo đối tượng SqlCommand trong C# để truy vấn và cập nhật tới CSDL SQL Server, thực hiện lệnh với các phương thức ExecuteNonQuery, ExecuteScalar, ExecuteReader
(ADO.NET) Giới thiệu ado.net  và kết nối SQL Server với SqlConnection

(ADO.NET) Giới thiệu ado.net và kết nối SQL Server với SqlConnection

Giới thiệu về ADO.NET của .NET Framework, thực hành tạo kết nối đến SQL Server từ chuỗi kết nối với lớp SqlConnection trong C#, .Net Framework, sử dụng SqlConnectionStringBuilder để tạo chuỗi kết nối và lưu chuỗi kết nối từ file config