Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Sử dụng Redis làm Server để cache dữ liệu

Cài đặt Redis, chạy Redis trên Docker, sử dụng redis-cli kết nối trực tiếp đến Redis Server, cấu hình dùng Redis để lưu Session trong PHP, một số ví dụ code sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP, C#, Java để kết nối và truy vấn dữ liệu Redis
Sử dụng Visual Studio Code để viết ứng dụng Java

Sử dụng Visual Studio Code để viết ứng dụng Java

Thiết lập Visual Studio Code với các extension để phát triển ứng dụng Java, tạo ứng dụng đầu tiên với VSC

Làm việc với file trong Java

Các lớp làm việc với file, tạo file, ghi dữ liệu ra file, xóa file với Java

Duyệt phần tử với Iterator trong Java

Sử dụng đối tượng Iterator để duyệt qua các phần tử danh sách, tập hợp Java

Lớp Collections làm việc với tập hợp Java

Tìm hiểu các phương thúc tĩnh tiện dụng làm việc với tập hợp trong Java, như sắp xếp danh sách, mảng

Tập hợp HashSet và LinkedHashSet trong Java

Tìm hiểu về tập hợp, ứng dụng với lớp tập hợp HashSet và LinkedHashSet trong Java

HashMap trong Java

Sử dụng HashMap để tạo ra đối tượng lưu giữ giá trị và chỉ số, tìm kiếm phần tử theo cặp giá trị / trị số

ArrayList và LinkedList trong Java

Với ArrayList số lượng phần tử có thể cắt giảm hay mở rộng là tùy thuộc yêu cầu sử dụng, sử dụng LinkedList khi cần làm việc với lượng phần tử lớn

Thread trong Java

Lập trình đa luồng trong Java, các thread của Java tạo ra bằng sử dụng Thread hoặc Runnable

Exception - Ngoại lệ trong Java

Khái niệm về ngoại lệ Exception và cách sử dụng khối try / catch để bắt ngoại lệ, cũng như throw để phát sinh các lỗi ngoại lệ trong Java

Kiểu liệt kê enum trong Java

Cách khai báo kiểu liệt kê enum khi lập trình trong Java để tạo ra các tập hợp giá trị

So sánh đối tượng với Java

Thực hiện so sánh đối tượng với toán tử == và nạp chồng phương thức equals để so sánh hai đối tượng giống nhau về dữ liệu

Lớp lồng nhau Inner Class trong Java

Các sử dụng khai báo một lớp bên trong một lớp khác với Java, gọi là Inner Class

Anonymous Class - Lớp không tên trong Java

Sử dụng lớp không tên Anonymous Class, triển khai tạo đối tượng kết hợp với mở rộng lớp khi chạy trong Java

Chuyển kiểu, ép kiểu trong Java

Sử dụng casting chuyển kiểu, ép kiểu nguyên thủy cũng như chuyển đối tượng này sang đối tượng khác của Java
Lập trình hướng đối tượng trong Java

Lập trình hướng đối tượng trong Java

Vấn đề OOP trong Java như tính đóng gói, kế thừa, đa hình, trừu tượng. Tìm hiểu về lớp trừu tượng abstract, phương thức trừu tượng, nạp chồng và quá tải phương thức (overriding, overloading). Giao diện interface, triển khai implement giao diện trong java.

Khái niệm về package trong lập trình Java

Cơ bản về package trong Java, các khai báo và sử dụng package, sử dụng Java API

Thư viện toán học từ lớp Math của Java

Các phương thức, hàm toán học của thư viện Math như sin, cos, giá trị tuyệt đối, làm tròn với ceil, floor ...

Sử dụng static và final trong Java

Tạo ra các thuộc tính, phương thức tĩnh trong lớp với từ khóa static, khai báo hằng số Java với final
Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java

Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java

Tìm hiểu khái niệm và cách thức hoạt động của kiểu dữ liệu tham chiếu reference type và kiểu dữ liệu tham trị value type với Java

Đăng ký nhận bài viết mới