C# Cơ bản .NET Core §1) Cài đặt, chương trình C# đầu tiên §2) Biến, kiểu dữ liệu và nhập/xuất §3) Toán tử số học và gán §4) So sánh, logic và lệnh if, switch §5) Vòng lặp for, while §6) Phương thức - Method §7) Phương thức - Delegate §8) Lớp - Class §9) Kiểu vô danh và dynamic §10) Biểu thức lambda §11) Event §12) Hàm hủy - Quá tải toán tử - thành viên tĩnh - indexer §13) Lớp lồng nhau - namespace §14) null và nullable §15) Mảng §16) Chuỗi ký tự §17) Tính kế thừa §18) Tính đa hình - abstract - interface §19) Struct và Enum §20) Ngoại lệ Exeption §21) IDisposable - using §22) File cơ bản §23) FileStream §24) Generic §25) Collection - List §26) SortedList §27) Queue / Stack §28) Linkedlist §29) Dictionary - HashSet §30) Phương thức mở rộng §31) ObservableCollection §32) LINQ §33) (Multithreading) async - bất đồng bộ §34) Type §35) Attribute Annotation §36) DI Dependency Injection §37) (Multithreading) Parallel §38) (Networking) HttpClient §39) (Networking) HttpMessageHandler §40) (Networking) HttpListener §41) (Networking) Tcp TcpListenerr/TcpClient §42) (ADO.NET) SqlConnection §43) (ADO.NET) SqlCommand §44) (EF Core) Tổng quan §45) (EF Core) Tạo Model §46) (EF Core) Fluent API §47) (EF Core) Query §48) (EF Core) Scaffold §49) (EF Core) Migration §50) (ASP.NET CORE) Hello World! §51) (ASP.NET CORE) Middleware §52) (ASP.NET CORE) Map - Request - Response §53) (ASP.NET CORE) IServiceCollection - MapWhen §54) (ASP.NET CORE) Session - ISession §55) (ASP.NET CORE) Configuration §56) (ASP.NET CORE MVC) Controller - View

Vòng lặp for c#

Vòng lặp for nhằm tạo ra một cấu trúc, thi hành khối lệnh nào đó một một số lần chỉ định. Cú pháp của lệnh như sau:

for ( khởi_tạo; điều_kiện; cập_nhật )
{
 //Các câu lệnh trong khối
}

Câu lệnh này sẽ hoạt động như sau.

 • 1 Đầu tiên nó thi hành câu lệnh tại khởi_tạo, thường chỗ này ta khởi tạo bộ đếm vòng lặp như int i = 1; j = 10;
 • 2 Kiểm tra biểu thức logic điều_kiện, nếu true thì bắt đầu thi hành khối lệnh { ... } sau đó sang 3 , nếu false thì thoát lặp
 • 3 Thi hành biểu thức cập_nhật, chỗ này ta thường dùng để tăng - giảm bộ đếm như i++;, thi hành xong thì quay lại 2
for (int i = 8;i <=10;i++)
{
  Console.WriteLine("Số i = " + i);
}
// Số i = 8
// Số i = 9
// Số i = 10

Trong câu lệnh for bạn có thể không có khởi_tạo, điều_kiện, cập_nhật nhưng dấu ; ngăn cách chúng vẫn phải có, và quy trình các bước của lệnh for ở trên sẽ bỏ qua bước đó mà thực hiện bước tiếp theo luôn.

Ví dụ, thiếu khởi_tạocập_nhật sẽ bỏ qua bước 13, ví dụ: In ra các số chẵn từ 10 đến 20

int j = 10;
for (;j <=20;)
{
  Console.WriteLine("Số j = " + j);
  j += 2;
} 
// Số j = 10
// Số j = 12
// Số j = 14
// Số j = 16
// Số j = 18
// Số j = 20

Khi viết thiếu các thành phần như trên hết sức lưu ý để đảm bảo khởi tạo và lặp số lần hữu hãn, nếu không dễ dần tới vòng lặp vộ tận, ví dụ đây là vòng lặp vô tận.

for (; ;) {}

Hoặc

for (; ;);

Vòng lặp while c#

Cú pháp như sau

while (điều_kiện)
{
  //Lặp nếu điều_kiện bằng true
}

Câu lệnh này đầu tiên kiểm tra điều_kiện nếu bằng true thi hành khối lệnh nếu false thoát vòng lặp, thi hành xong lại kiểm tra lại điều_kiện và nếu vẫn bằng true lại thi hành lại khối lệnh ... cứ thế cho đến khi điều_kiệnfalse

int i = 8;
while (i <= 10)
{
  Console.WriteLine("Số i = " + i);
  i++;
}

// Số i = 8
// Số i = 9
// Số i = 10

Cần lưu ý, viết vòng lặp đảm bảm lặp số lần hữu hạn (điều_kiện bằng false sau số lần lặp mong muốn), trong ví dụ trên đó chính là i++

Vòng lặp do ... while c#

Cú pháp như sau

do
{
  //Khối lệnh
}
while (điều_kiện);
  

Vòng lặp này khác while ở chỗ, nó thi hành khối lệnh trước, sau đó mới kiểm tra điều_kiện, kiểm tra thấy điều_kiện vẫn true thì lặp tiếp.

Vòng lặp do ... while khối lệnh lặp bao giờ cũng được thực hiện ít nhất một lần.

// In ra các số chẵn
int j = 10;
do
{
  Console.WriteLine("Số j = " + j);
  j += 2;
}
while (j <=20);
    
// Số j = 10
// Số j = 12
// Số j = 14
// Số j = 16
// Số j = 18
// Số j = 20

Lệnh break và continue trong C#

Hai lệnh break, continue hỗ trợ việc điều hướng các vòng lặp.

Trong vòng lặp, nếu gặp break vòng lặp sẽ thoát ngay lập tức - và chuyển đến các câu lệnh sau vòng lặp.

Trong vòng lặp, nếu gặp continue thì tương đương việc đến cuối khối lệnh của lần lặp đó (bắt đầu thực hiện lần lặp mới ngay).

 //In ra các số chia hết cho 3
for (int i = 10; i <= 20; i ++ )
{
  if (i % 3 != 0)
    continue; // Chạy ngay vòng lặp tiếp
  Console.WriteLine("Số i = " + i);
} 
// Số i = 12
// Số i = 15
// Số i = 18

Ví dụ in ra các số từ 1 đến 10

int i = 0;
while (true)
{
  Console.Write(" " + ++i);
  if (i == 10)
    break; // Thoát lặp
} 
// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đăng ký theo dõi ủng hộ kênh