Địa chỉ URL (URI URN) đường dẫn URL trang web và file

Địa chỉ URL (URI URN) đường dẫn URL trang web và file

Tìm hiểu về URI - địa chỉ xác định tài nguyên trong các truy vấn HTTP, cấu trúc địa chỉ URL, địa URL website, URL tương đối, tuyệt đối trong HTML và CSS
Giao thức HTTP và cấu trúc cơ bản của HTTP Message

Giao thức HTTP và cấu trúc cơ bản của HTTP Message

Tìm hiểu về giao thức HTTP (Hypertext Transfer Protocol), cấu trúc của Request và Response, một số header thông dụng trong HTTP Message
Nguyên lý lập trình IoC Inversion of control (IoC)

Nguyên lý lập trình IoC Inversion of control (IoC)

Khái niệm về nguyên lý lập trình Inversion of control (IoC) và các mô hình triển khai từ IoC như Service Locator, Dependency Injection

Tìm hiểu mô hình Adapter Pattern trong lập trình

Adapter Pattern, diễn giải về khái niệm và ví dụng mô tả mô hình lập trình Adapter Pattern trong Java, trong PHP ...
DI - Dependency Injection trong PHP

DI - Dependency Injection trong PHP

Tìm hiểu mô hình lập trình Dependency Injection và cách triển khai trong PHP
Unix timestamp chuyển đổi thời gian Unix

Unix timestamp chuyển đổi thời gian Unix

Khái niệm về timestamp, unix timestamp, hàm lấy timestamp trong PHP, công cụ onlinne convert timestamp về ngày tháng và ngược lại.
Biểu thức chính quy RegExp

Biểu thức chính quy RegExp

Cách viết biểu thức chính quy RegExp, sử dụng biểu thức chính quy trong lập trình với các ngôn ngữ lập trình như PHP, Java, C#, Javascript ...

AOP Lập trình hướng khía cạnh

Tìm hiểu về Aspect-oriented programming, lập trình hướng khía cạnh

Observer pattern - Mô hình lập trình Chủ thể - Quan sát

Tìm hiểu về mô hình lập trình theo Observer pattern, là một mô hình lập trình hiện đại và có nhiều lợi ích
Mô hình lập trình Service Loacator

Mô hình lập trình Service Loacator

Tìm hiểu về mô hình lập trình hướng định vị dịch vụ Service Locator

Đăng ký nhận bài viết mới