Tìm hiểu mô hình Adapter Pattern trong lập trình

Adapter Pattern, diễn giải về khái niệm và ví dụng mô tả mô hình lập trình Adapter Pattern trong Java, trong PHP ...

DI - Dependency Injection trong PHP

Tìm hiểu mô hình lập trình Dependency Injection và cách triển khai trong PHP

Unix timestamp chuyển đổi thời gian Unix

Khái niệm về timestamp, chuyển đổi và các hàm PHP time, date
Biểu thức chính quy RegExp

Biểu thức chính quy RegExp

Cách viết biểu thức chính quy RegExp, sử dụng biểu thức chính quy trong lập trình

AOP Lập trình hướng khía cạnh

Tìm hiểu về Aspect-oriented programming, lập trình hướng khía cạnh

Observer pattern - Mô hình lập trình Chủ thể - Quan sát

Tìm hiểu về mô hình lập trình theo Observer pattern, là một mô hình lập trình hiện đại và có nhiều lợi ích

Mô hình lập trình Service Loacator

Tìm hiểu về mô hình lập trình hướng định vị dịch vụ Service Locator