Liên hệ

Các công cụ, phần mềm cần thiết trong lập trình và biên tập nội dung

Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Tìm hiểu giao thức SSH, thiết lập OpenSSH Server trên Windows và Linux, sử dụng Putty để kết nối đến Sever để quản trị Server với giao diện dòng lệnh

Sử dụng các lệnh adb - Android Debug Bridge

Sử dụng adb - Android Debug Bridge các lệnh để làm việc với thiết bị Android trong quá trình phát triển và debug ứng dụng

Lệnh cmd hay dùng trong Windows

Sử dụng cmd giao diện dòng lệnh, nhập và thi hành các lệnh liên quan đến hệ thống HDH Windows

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java, chương trình đầu tiên

Thông tin cơ bản về Java, cài đặt và sử dụng ngôn ngữ lập trình Java với IDE Elipse, chương trình hello wold! đầu tiên xuất ra lời chào màn hành hàm trong hàm main với System.out.printlin()

Sử dụng cURL trong PHP

Dùng cURL trong PHP để GET và POST dữ liệu, truy cập dịch vụ REST API có kết hợp với JSON, ví dụ sử dụng dịch vụ Google URL Shortener

Đường cubic-bezier ứng dụng cho JavaScript, CSS

Công cụ trực quan lấy hàm đường cong cubic-bezier() ứng dụng trong chuyển động CSS hoặc vẽ đồ thị JavaScript, SVG

Unix timestamp chuyển đổi thời gian Unix

Khái niệm về timestamp, chuyển đổi và các hàm PHP time, date

Sử dụng whoops, một error handler tiện dụng

whoops là môt framework tiện dùng về error, exception handler. Hướng dẫn cài đặt vào dự án PHP

Tạo mã QR Code Online

Công cụ tạo mã QRCODE online, tạo mã URL, Bookmark, Text

Sử dụng các API của Google trong website

Cài đặt và sử dụng các API dịch vụ của Google như OAuth, BlogSpot, Analytic ...

Git, Github cài đặt và sử dụng

Tìm hiểu Git Hệ thống Quản lý Phiên bản Phân tán, cài đặt Git tại server Linux và local, sử dụng GitHub.

Sử dụng Composer trong lập trình PHP

Tìm hiểu Composer, cài đặt và sử dụng Composer để quản lý, cài đặt các thư viện trong lập trình PHP
Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Viết Script PHP với chương trình Hello đầu tiên, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một khối PHP cũng như cài đặt Wampserver để chạy code PHP ở local.