Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cài đặt ownCloud tạo dịch vụ lưu trữ đám mây riêng với Docker

Cách sử dụng Docker để cài đặt một máy chủ lưu trữ dữ liệu đám mây riêng bằng phần mềm nguồn mở ownCloud
Tìm hiểu file YAML cơ bản

Tìm hiểu file YAML cơ bản

Định dạng file dữ liệu dạng văn bản .yml, .yaml, cách nhập dữ liệu vào file YAML
Chạy SQL online - công cụ học câu lệnh SQL

Chạy SQL online - công cụ học câu lệnh SQL

Công cụ cho phép chạy các câu lệnh SQL trên CSDL mẫu, giúp học tập SQL
Công cụ kiểm tra và viết biểu thức bất chính quy RegExp

Công cụ kiểm tra và viết biểu thức bất chính quy RegExp

Công cụ nhỏ gọn kiểm tra trực quan kết quả viết một biểu thức chính quy
Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Cài đặt Rsync trên hệ thống Linux CentOS, Ubuntu thực hiện đồng bộ thư mục giữa local và remote, giữa máy Windows với máy Linux
Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt Pure-ftpd trên Linux

Cài đặt, cấu hình và sử dụng dịch, tạo ra một server FTP để truyền dữ liệu file giữa client và server
Các FTP Client miễn phí mà tốt

Các FTP Client miễn phí mà tốt

Tìm hiểu về giao thức FTP mà giới thiệu một số FTP Client miễn phí để kết nối đến server
Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Sử dụng Putty kết nối SSH đến Server Linux và Windows

Tìm hiểu giao thức SSH, thiết lập OpenSSH Server trên Windows và Linux, kết nối SSH từ macOS, Linux, Windows, sử dụng Putty để kết nối đến Sever để quản trị Server với giao diện dòng lệnh

Sử dụng các lệnh adb - Android Debug Bridge

Sử dụng adb - Android Debug Bridge các lệnh để làm việc với thiết bị Android trong quá trình phát triển và debug ứng dụng

Lệnh cmd hay dùng trong Windows

Sử dụng cmd giao diện dòng lệnh, nhập và thi hành các lệnh liên quan đến hệ thống HDH Windows
Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java chương trình đầu tiên

Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình Java chương trình đầu tiên

Thông tin cơ bản về Java, cài đặt và sử dụng ngôn ngữ lập trình Java với IDE Elipse, chương trình hello wold! đầu tiên xuất ra lời chào màn hành hàm trong hàm main với System.out.printlin()

Sử dụng cURL trong PHP

Dùng cURL trong PHP để GET và POST dữ liệu, truy cập dịch vụ REST API có kết hợp với JSON, ví dụ sử dụng dịch vụ Google URL Shortener

Đường cubic-bezier ứng dụng cho JavaScript CSS

Công cụ trực quan lấy hàm đường cong cubic-bezier() ứng dụng trong chuyển động CSS hoặc vẽ đồ thị JavaScript, SVG

Unix timestamp chuyển đổi thời gian Unix

Khái niệm về timestamp, chuyển đổi và các hàm PHP time, date

Sử dụng whoops, một error handler tiện dụng

whoops là môt framework tiện dùng về error, exception handler. Hướng dẫn cài đặt vào dự án PHP

Tạo mã QR Code Online

Công cụ tạo mã QRCODE online, tạo mã URL, Bookmark, Text

Sử dụng các API của Google trong website

Cài đặt và sử dụng các API dịch vụ của Google như OAuth, BlogSpot, Analytic ...

Git, Github cài đặt và sử dụng

Tìm hiểu Git Hệ thống Quản lý Phiên bản Phân tán, cài đặt Git tại server Linux và local, sử dụng GitHub.
Sử dụng Composer trong lập trình PHP

Sử dụng Composer trong lập trình PHP

Tìm hiểu Composer, cài đặt và sử dụng Composer để quản lý, cài đặt các thư viện, phân phối thư viện lên Packagist
Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Cài đặt PHP và chạy Scrip PHP đầu tiên

Viết Script PHP với chương trình Hello đầu tiên, tìm hiểu cấu trúc cơ bản của một khối PHP cũng như cài đặt Wampserver để chạy code PHP ở local.