Liên hệ

Một số chuyên mục:

Lập trình PHP

Học lập trình PHP, viết ứng dụng Web với PHP Script, chuyên mục cơ bản đến nâng cao chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình PHP

Sử dụng Salt với Password trong PHP Sử dụng Salt, giá trị thêm vào Password gốc để phức tạp hóa giá trị lưu trữ Password

PHP Cơ bản

Tự học lập trình PHP Cơ bản, lập trình website với PHP đơn giản nhất từ các kiến thức cơ sở đầu tiên

Sử dụng Form, đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP Xây dựng Form với PHP, dữ liệu Form gửi đến với $_GET, $_POST, cách xác định HTTP Request gửi đến PHP là POST hay GET

SPL

Thư viện SPL của PHP


PSR

PSR tiêu chuẩn khuyến nghị nên tuân thủ khi lập trình PHP


Xenforo

Cài đặt, thay đổi tùy chọn, phát triển addon và sử dụng mà nguồn diễn đàn XenForo


Zend Framework

Học lập trình với Zend Framework 3, ZF một bộ khung, thư viện PHP mạnh, phù hợp với các website phức tạp, lớn.

zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Expressive

Viết ứng dụng web bằng Zend Framework với Expressive, tạo ứng dụng Middleware đúng chuẩn PSR-7

zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Server

Tìm hiểu về máy chủ linux, quản lý và cấu hình máy chủ chạy web server


MySql Server

Cài đặt, cấu hình và học quản trị hệ quản trị CSDL MySQL


Apache

Tìm hiểu máy chủ web Apache, cài đặt và cấu hình


PHP

Tìm hiểu phần mềm PHP trên Linux, cấu hình PHP


HTML

Học viết mã HTML, trình bày trang web với ngôn ngữ HTML và ứng dụng trong lập trình website

Form trong HTML5 Tìm hiểu các thuộc tính mới, các phần tử mới ứng dụng trong FORM của HTML5

Javascript

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản Javascript trong lập trình website, javascript được nhúng vào HTML và chạy được ở hầu hết các trình duyệt

jQuery và CSS class Sử dụng các phương thức jQuery .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass() để tương tác với CSS class

JQuery

JQuery là một thư viện JavaScript tương thích với nhiều trình duyệt, nó giúp dễ dàng tương tác với các phần tử HTML

jQuery và CSS class Sử dụng các phương thức jQuery .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass() để tương tác với CSS class

CSS

Trình bày trang web bằng Cascading Style Sheets với CSS2 và CSS3, học CSS cơ bản nhất để ứng dụng hiệu quả

jQuery và CSS class Sử dụng các phương thức jQuery .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass() để tương tác với CSS class

SQL

Tìm hiểu tự học về SQL - Structured Query Language, lệnh tương tác với các loại cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL cơ bản

Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE trong SQL Sử dụng ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc bảng có sẵn bằng cách thêm cột mới, xóa cột, thay đổi tên và dữ liệu của cột. DROP TABLE để xóa bảng

Java

Học lập trình Java từ các khái niệm cơ bản đến nâng cao, tự học qua những ví dụ và cập nhật kiến thức mới của Java

Làm việc với file trong Java Các lớp làm việc với file, tạo file, ghi dữ liệu ra file, xóa file với Java

Android Java

Học lập trình Android với ngôn ngữ Java, sử dụng bộ SDK Android Studio để tạo ứng dụng cho điện thoại Android

Sử dụng các lệnh adb - Android Debug Bridge Sử dụng adb - Android Debug Bridge các lệnh để làm việc với thiết bị Android trong quá trình phát triển và debug ứng dụng

Thuật ngữ - Các vấn đề cơ bản

Các thuật ngữ, các khái niệm cơ bản chung trong công nghệ, lập trình

Tìm hiểu mô hình Adapter Pattern trong lập trình Adapter Pattern, diễn giải về khái niệm và ví dụng mô tả mô hình lập trình Adapter Pattern trong Java, trong PHP ...

Tools

Các công cụ, phần mềm cần thiết trong lập trình và biên tập nội dung

Sử dụng các lệnh adb - Android Debug Bridge Sử dụng adb - Android Debug Bridge các lệnh để làm việc với thiết bị Android trong quá trình phát triển và debug ứng dụng