Một số chuyên mục:

Lập trình PHP

Học lập trình PHP, viết ứng dụng Web với PHP Script, chuyên mục cơ bản đến nâng cao chuyên sâu về ngôn ngữ lập trình PHP

Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Tìm hiểu Memcached, cách cài đặt cấu hình trên CentOS, dùng Memcached lưu PHP Session, code PHP sử dụng Memcached

PHP Cơ bản

Tự học lập trình PHP Cơ bản, lập trình website với PHP đơn giản nhất từ các kiến thức cơ sở đầu tiên

Sử dụng Form, đọc dữ liệu gửi đến từ Form với PHP

Xây dựng Form với PHP, dữ liệu Form gửi đến với $_GET, $_POST, cách xác định HTTP Request gửi đến PHP là POST hay GET

SPL

Thư viện SPL của PHP

RecursiveIteratorIterator

Tìm hiểu lớp PHP RecursiveIteratorIterator lớp ứng dụng để đệ quy dữ liệu dạng cây

PSR

PSR tiêu chuẩn khuyến nghị nên tuân thủ khi lập trình PHP

PSR-6: Giao diện Caching

Tiêu chuẩn về giao diện lưu trữ tạm để cải thiện tốc độ ứng dụng trong PHP

Lập trình Dart - Flutter

Học lập trình Dart cơ bản, ứng dụng Dart lập trình di động với SDK Flutter

Web Dart - Tương tác với các thành phần JavaScript trình duyệt

Web Dart - Tương tác với các thành phần JavaScript trình duyệt

Sử dụng thư viện dart:js để lấy các biến, đối tượng và gọi các hàm JavaScript native

Lập trình C# (C Sharp)

Chuyên mục về lập trình C

(WPF - C#) Bắt sự kiện khi cuộn đến cuối trong DataGrid, ListView

(WPF - C#) Bắt sự kiện khi cuộn đến cuối trong DataGrid, ListView

Tìm hiểu cách bắt sự kiện khi cuộn trong các controller như DataGrid, ListView ..., cách bắt sự kiện linh hoạt bằng viết code và khai báo trong XAML, đặc biệt tìm hiểu cách bắt sự kiện khi cuộn tới phần tử cuối

Xenforo

Cài đặt, thay đổi tùy chọn, phát triển addon và sử dụng mà nguồn diễn đàn XenForo

Hiện thị ảnh lớn cả khi member không đăng nhập

Hiện thị ảnh lớn cả khi member không đăng nhập

Nếu bạn bật chế độ phải login thì mới xem file đính kèm, thì các file ảnh đính kèm chỉ hiện thị thumbnail. Hướng dẫn bạn bật chế độ xem ảnh lớn trong xenforo.

Zend Framework

Học lập trình với Zend Framework 3, ZF một bộ khung, thư viện PHP mạnh, phù hợp với các website phức tạp, lớn.

zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare

Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Expressive

Viết ứng dụng web bằng Zend Framework với Expressive, tạo ứng dụng Middleware đúng chuẩn PSR-7

zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare

Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Server

Tìm hiểu về máy chủ linux, quản lý và cấu hình máy chủ chạy web server

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH

MySql Server

Cài đặt, cấu hình và học quản trị hệ quản trị CSDL MySQL

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH

Apache

Tìm hiểu máy chủ web Apache, cài đặt và cấu hình

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH

PHP

Tìm hiểu phần mềm PHP trên Linux, Windows, phần mềm PHP nó đọc các file code viết bằng ngôn ngữ PHP phân tích và chạy code PHP

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Cài đặt Server CentOS 7 với các thành phần trên VirtualBox

Tạo một CentOS 7, với các thành phần để chạy một Webserver với đầy đủ Apache, MySQL, PHP cũng như kết nối SSH

HTML

Học viết mã HTML, trình bày trang web với ngôn ngữ HTML và ứng dụng trong lập trình website

Form trong HTML5

Tìm hiểu các thuộc tính mới, các phần tử mới ứng dụng trong FORM của HTML5

Javascript

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản Javascript trong lập trình website, javascript được nhúng vào HTML và chạy được ở hầu hết các trình duyệt

Hướng dẫn tạo DropDown menu với jQuery

Xây dựng một DropDown menu với hiệu ứng đổ xuống khi bấm chuột vào bằng jQuery và cấu trúc HTML chuẩn

JQuery

JQuery là một thư viện JavaScript tương thích với nhiều trình duyệt, nó giúp dễ dàng tương tác với các phần tử HTML

Hướng dẫn tạo DropDown menu với jQuery

Xây dựng một DropDown menu với hiệu ứng đổ xuống khi bấm chuột vào bằng jQuery và cấu trúc HTML chuẩn

CSS

Trình bày trang web bằng Cascading Style Sheets với CSS2 và CSS3, học CSS cơ bản nhất để ứng dụng hiệu quả

Sử dụng flexbox bố cục trang trong CSS

Thiết lập kích hoạt flexbox để dàn trang một cách mềm dẻo, thiết lập các cách hiện thị phần tử trong hộp flexbox

Sử dụng SASS / SCSS

Sử dụng ngôn ngữ kịch bản tiền sử lý SASS để viết code sinh ra CSS nhanh chóng, hiệu quả, dễ tùy biến

Tổ chức dự án SASS

Nguyên tắc cơ bản cho dự án SCSS, nạp file scss bên ngoài, tổ chức các file, ghi chú trong SCSS

Bootstrap - CSS Framework

Bootstrap là một Framewok CSS, mã nguồn viết bằng SASS, sử dụng Bootstrap cho phép nhanh chóng thiết kế được giao diện Webiste hiện đại với tính năng responsive

Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap

Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap

Tạo dự án sử dụng grunt, cài đặt các plugin làm việc với SASS/SCSS, tự động biên dịch CSS với các plugin grunt-sass, node-sass, postcss, autoprefixer

SQL

Tìm hiểu tự học về SQL - Structured Query Language, lệnh tương tác với các loại cơ sở dữ liệu quan hệ, SQL cơ bản

Thay đổi cấu trúc bảng với ALTER TABLE trong SQL

Sử dụng ALTER TABLE để thay đổi cấu trúc bảng có sẵn bằng cách thêm cột mới, xóa cột, thay đổi tên và dữ liệu của cột. DROP TABLE để xóa bảng

SQL Server ( .NET Framework - C#)

SQL Server sử dụng với .NET Framework C#, kết nối truy vấn cập nhật dữ liệu

Sử dụng Cursor trong SQL Server

Sử dụng Cursor trong SQL Server

Khai bảo một Cursor trong các Stored Procedure, mở và duyệt qua từng dòng dữ liệu mà Cursor trỏ tới

Java

Học lập trình Java từ các khái niệm cơ bản đến nâng cao, tự học qua những ví dụ và cập nhật kiến thức mới của Java

Làm việc với file trong Java

Các lớp làm việc với file, tạo file, ghi dữ liệu ra file, xóa file với Java

Android Java

Học lập trình Android với ngôn ngữ Java, sử dụng bộ SDK Android Studio để tạo ứng dụng cho điện thoại Android

Sử dụng RelativeLayout trong Android

RelativeLayout là layout mà các View con được xác định vị trí bởi các mối liên hệ với View cha hoặc với View con như View con nằm dưới một View con khác, View con căn thẳng lề phải với View cha ...

Thuật ngữ - Các vấn đề cơ bản

Các thuật ngữ, các khái niệm cơ bản chung trong công nghệ, lập trình

Tìm hiểu mô hình Adapter Pattern trong lập trình

Adapter Pattern, diễn giải về khái niệm và ví dụng mô tả mô hình lập trình Adapter Pattern trong Java, trong PHP ...

Tools

Các công cụ, phần mềm cần thiết trong lập trình và biên tập nội dung

Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Sử dụng Rsync đồng bộ thư mục trên Linux và Windows

Cài đặt Rsync trên hệ thống Linux CentOS, Ubuntu thực hiện đồng bộ thư mục giữa local và remote, giữa máy Windows với máy Linux

Git và GitHub

Tìm hiểu Hệ thống quản lý phiên bản Git, Sử dụng Git và GitHub cho các dự án

Sử dụng GitHub để làm Remote Repo, chứa code dự án

Đăng ký tài khoản GitHub, thiết lập truy cập GitHub qua SSH Key, tạo Repo và thiết lập liên kết với Local Repo của Git, thi hành các lệnh Git với GitHub

Grunt

Tìm hiểu công cụ tự động thực hiện các tác vụ Grunt, cài đặt, cấu hình và sử dụng

Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap

Dùng grunt tạo dự án biên dịch SASS thành CSS tùy biến thư viện CSS Bootstrap

Tạo dự án sử dụng grunt, cài đặt các plugin làm việc với SASS/SCSS, tự động biên dịch CSS với các plugin grunt-sass, node-sass, postcss, autoprefixer