Lập trình Android (Java)

Xây dựng ứng dụng Android với ngôn ngữ lập trình Java bằng Android Studio

Angular

Angular là một nền tảng cung cấp một cách thức để dễ dàng xây dựng ứng dụng chạy chạy trên web, mobile và cả destop

Bootstrap

Bootstrap là một Framework CSS, giúp trình bày trang web nhanh chóng và chuyên nghiệp

C# Cơ bản

Lập trình ứng dụng đa nền tảng .NET CORE 3.0 với C#

Dart

Học ngôn ngữ Dart, viết ứng dụng Web Dart

Docker

Quản lý các ứng dụng chạy trong Container

Elastic

Chỉ mục và tìm kiếm tài liệu phân tán

Git & GitHub

Quản lý phiên bản phân tán với Git và Repository Git thông dụng GitHub

Grunt

Tự động chạy các tác vụ

CSS

Cascading Style Sheets - định nghĩa kiểu hiện thị cho các phần tử HTML

HTML - Cơ bản

Viết mã HTML tạo các trang web

HTML5

Các thẻ HTML5 hay dùng, các tính năng HTML5

Lập trình Java

Ngôn ngữ lập trình Java cơ bản

Javascript

Lập trình fontend với Javascript

jQuery

Sử dụng jQuery - thư viện Javascript tương tác với HTML DOM

PHP Cơ bản

Học ngôn ngữ lập trình PHP Cơ bản

SQL

Học SQL Cơ bản

Zend Framework

Sử dụng Zend Framework, một PHP Framework mạnh tạo các ứng dụng web

Mathematica

Sử dụng Mathematica, tính toán toán học, tính đạo hàm, tích phân, giải vi phân ...

RegEx

Viết biểu thức chính quy Regular expression

Sass

Biết CSS với SCSS/SASS

SSH

Sử dụng SSH

Swift

Ngôn ngữ lập trình Swift - Viết ứng dụng iOs

Linux - OS

Quản trị hệ điều hành Linux

Người nổi tiếng