Form trong HTML5

Tìm hiểu các thuộc tính mới, các phần tử mới ứng dụng trong FORM của HTML5

Canvas trong HTML5

Sử dụng canvas trong HTML5 để vẽ các đối tượng đồ họa như đường thẳng, hình chữ nhật, vẽ chữ

Ảnh SVG trong HTML5

Tạo ảnh SVG (Scalable Vector Graphics) trong HTML5, tạo ảnh động và ảnh tĩnh

Kéo và thả trong HTML5

Thực hiện drag và drop các phần tử trong HTML5, các hàm API xử lý drag và drop

Geolocation API - Định vị vị trí trong HTML5

Sử dụng API về Geolocation để định vị vị trí, lấy bản đồ vị trí khách truy cập

Web Storage trong HTML5

Sử dụng Web Storage để lưu trữ dữ liệu trang web ngay tại máy khách, lưu trữ tại trình duyệt

Tạo progress bar trong HTML5

Sử dụng thẻ progress để tạo thanh biểu diễn trang thái hoàn thành của tiến trình xử lý progress bar trong HTML5

Thẻ audio, video trong HTML5

Sử dụng thẻ audio, video để phát các file âm thanh như mp3, wav và các file video như mp4

Thẻ article, section và aside trong HTML5

Sử dụng thẻ article tạo bài viết, phân chia trang HTML5 với section và các thông tin bổ sung từ aside

Thẻ header, nav, header trong HTML5

Sử dụng thẻ header tạo phần đầu trang, nav tạo điều hướng và chân trang sử dụng footer

Cấu trúc trang HTML5

Tìm hiểu về cấu trúc một trang HTML5 với các thành phần như header, article, section, footer, nav

Giới thiệu HTML5 và mô hình nội dung

Khái niệm cơ bản về HTML5, các phần tử HTML5 mới và mô hình nội dung HTML5
Màu sắc trong HTML

Màu sắc trong HTML

Quy tắc màu sắc trong HTML, mã màu sắc CSS và HTML, sử dụng các màu sắc trong văn bản HTML thuần túy, công cụ chọn màu sắc và các mã màu dùng trong CSS và HTML
Phần tử HTML dạng block và inline

Phần tử HTML dạng block và inline

Tìm hiểu về hai cấp độ của phần tử HTML là block và inline, block là phần tử dạng khối dàn trải theo chiều đứng, còn inline là phần tử xuất hiện liên tục theo chiều ngang. Thẻ <div> tạo khối block và <span> phần tử inline chung.
Tạo bảng biểu trong HTML

Tạo bảng biểu trong HTML

Sử dụng thẻ <table> để tạo bảng biểu, trình bày nội dung <table> với các thẻ <td>, <tr>, <th>. Thiết lập tiêu đề bảng với <caption>, nhóm tiêu đề cột với <thead> và <tfoot>
Thẻ <ol> và <ul> tạo danh sách HTML

Thẻ <ol> và <ul> tạo danh sách HTML

Sử dụng thẻ<ol> tạo danh sách có thứ tự và thẻ<ul> tạo danh sách không có thứ tự trong HTML, mỗi phần tử trong danh sách là <li>, thiết lập kiểu hiện thị danh sách với thuộc tính type của <ol> và <ul>
Thẻ <a> tạo liên kết HTML

Thẻ <a> tạo liên kết HTML

Sử dụng thẻ <a> (anchor) để tạo link, liên kết trong văn bản HTML với các thuộc tính href để thiết lập siêu liên kết hyperlink là URL chuyển đến, file, email, số điện thoại, thuộc tính target thiết lập cách mở link
Thẻ <img> chèn ảnh vảo HTML

Thẻ <img> chèn ảnh vảo HTML

Để nhúng hình ảnh vào HTML sử dụng thẻ <img>, với thuộc tính src là đường dẫn ảnh, alt là dòng text thay thế, xác định chiều rộng và chiều cao ảnh bằng thuộc tính width và height
Phần tử HTML và các thuộc tính

Phần tử HTML và các thuộc tính

Tìm hiếu cấu trúc một phần tử HTML và sử dụng các thuộc tính trong phần tử HTML, các thuộc tính toàn cục trên phần tử HTML như style, class, id ...
Chú thích trong HTML

Chú thích trong HTML

Viết chú thích <!-- ghi chú --> trong văn bản HTML, các comment không hiện thị mà là các ghi chú giúp đọc lại code HTML dễ dàng hơn