Làm việc với file trong Ruby

Làm việc với file trong Ruby

Tạo file, đọc file, xóa file và lấy các thông tin về file trong lập trình Ruby
Proc và Lambda trong Ruby

Proc và Lambda trong Ruby

Tìm hiểu tạo và sử dụng Proc, Lambda trong lập trình với Ruby
Struct OStruct và lớp Math Time trong Ruby

Struct OStruct và lớp Math Time trong Ruby

Khai báo và sử dụng Struct, OStruct và lớp cơ bản Math, Time trong lập trình Ruby
Module Mixin Namespace trong lập trình Ruby

Module Mixin Namespace trong lập trình Ruby

Tổ chức các lớp, các phương thức thành các Module, sử dụng Mixin và Namespace
Tính kế thừa và đóng gói trong Ruby

Tính kế thừa và đóng gói trong Ruby

Lập trình hướng đối tượng, kế thừa các lớp trong Ruby, thực hiện nạp chồng phương thức, thiết lập tính đóng gói với public, private, protected
Lớp trong Ruby - lập trình hương đối tượng

Lớp trong Ruby - lập trình hương đối tượng

Khái niệm về lớp, khai báo lớp, khởi tạo lớp trong Ruby, các loại phương thức và biến trong lớp
Phương thức khai báo và sử dụng phương thức trong Ruby

Phương thức khai báo và sử dụng phương thức trong Ruby

Các khai báo phương thức, gọi phương thức, phương thức có tham số mặc định, giá trị trả về của phương thức và đệ quy trong Ruby
Bảng băm hash symbol và duyệt phần tử với each trong Ruby

Bảng băm hash symbol và duyệt phần tử với each trong Ruby

Các khai báo bảng băm, sử dụng symbol và duyệt qua các phần tử mảng, bảng băm với each
Mảng trong Ruby

Mảng trong Ruby

Khai báo và sử dụng mảng, các phép toán trên mảng, duyệt qua các phần tử mảng trong ngôn ngữ lập trình Ruby
Các vòng lặp while until for do trong Ruby

Các vòng lặp while until for do trong Ruby

Tìm hiểu và sử dụng các vòng lặp như for, while và điều hướng vòng lặp với break, redo, next
Cấu trúc rẽ nhánh if unless case trong Ruby

Cấu trúc rẽ nhánh if unless case trong Ruby

Sử dụng các cấu trúc rẽ nhánh với lệnh if, elseif, unless, case with trong Ruby, sử dụng dải dữ liệu với toán tử hai chấm, ba chấm
Kiểu Boolean toán tử so sánh toán tử logic

Kiểu Boolean toán tử so sánh toán tử logic

Tìm hiểu kiểu boolean nhận giá trị true, false. Các toán tử so sánh như so sánh bằng, so sánh lớn hơn ... phép toán logic như và, hoặc, phủ định
Chuỗi ký tự và nhập dữ liệu trong Ruby

Chuỗi ký tự và nhập dữ liệu trong Ruby

Tìm hiểu về chuỗi, nhúng biểu thức vào chuỗi và cách người dùng nhập dữ liệu bằng gets
Các toán tử số học trong ruby

Các toán tử số học trong ruby

Các phép toán cộng, trừ, nhân, chia trong Ruby, độ ưu tiên của các toán tử
Biến hằng số và kiểu dữ liệu trong ruby

Biến hằng số và kiểu dữ liệu trong ruby

Khai báo biến và gán giá trị vào biến trong ruby, các khai báo và sử dụng hằng số, khái niệm về kiểu dữ liệu ruby
Giới thiệu Ruby và viết chương trình đầu tiên

Giới thiệu Ruby và viết chương trình đầu tiên

Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Ruby, cài đặt Ruby trên Windows, macOS, sử dụng VSC viết chương trình Ruby đầu tiên in ra lời chào, các ghi chú trong mã Ruby

Đăng ký nhận bài viết mới