C# cơ bản .NET Core

Upload File trong Razor Page

Để upload file thì HTML Form phải sử dụng phương thức post, có thuộc tính enctype="multipart/form-data", phần tử để chọn file upload là <input> với kiểu type="file"

Tạo ra dự án ASP.NET Core Razor Page để thực hành, trong thư mục razor07.uploadfiles gõ lệnh

dotnet new webapp

Tạo file Pages/UploadOneFile.cshtmlPages/UploadOneFile.cshtml.cs trong Pages/UploadOneFile.cshtml.cs tạo ra PageModel như sau:

namespace razor07.uploadfiles.Pages
{
  public class UploadOneFileModel : PageModel {
    [Required(ErrorMessage = "Chọn một file")]
    [DataType(DataType.Upload)]
    [FileExtensions(Extensions="png,jpg,jpeg,gif")]
    [Display(Name="Chọn file upload")]
    [BindProperty]
    public IFormFile FileUpload { get; set; }
    public async Task OnPostAsync()
    {
      // Code xử lý khi upload file ở đây
    }
  }
}

Model này có thuộc tính kiểu IFormFile nó là dữ liệu File được Upload lên từ Form, đặt thuộc tính này tự động binding khi Form Post lên

Razor Pages/UploadOneFile.cshtml biên tập nội dung

@page 
@model UploadOneFileModel
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <label asp-for="@Model.FileUpload"></label>
  <input asp-for="@Model.FileUpload" />
  <span asp-validation-formaction="@Model.FileUpload"></span>

  <button class="btn btn-danger" asp-page="UploadOneFile">Upload</button>
</form>

Viết code sử lý upload file, file được copy vào thư mục uploads

namespace razor07.uploadfiles.Pages {
 public class UploadOneFileModel : PageModel {

  private IHostingEnvironment _environment;
  public UploadOneFileModel (IHostingEnvironment environment) {
   _environment = environment;
  }

  [Required (ErrorMessage = "Chọn một file")]
  [DataType (DataType.Upload)]
  [FileExtensions (Extensions = "png,jpg,jpeg,gif")]
  [Display (Name = "Chọn file upload")]
  [BindProperty]
  public IFormFile FileUpload { get; set; }
  public async Task OnPostAsync () {
   if (FileUpload != null) {
    var file = Path.Combine (_environment.ContentRootPath, "uploads", FileUpload.FileName);
    using (var fileStream = new FileStream (file, FileMode.Create)) {
     await FileUpload.CopyToAsync (fileStream);
    }
   }

  }

 }
}

Upload nhiều File trong Razor Page

Khai báo có thuộc tính mảng kiểu IFormFile để có chức năng upload nhiều file, ví dụ:

UploadMulti.cshtml.cs

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.RazorPages;
using Microsoft.Extensions.Logging;

namespace razor07.uploadfiles.Pages {
 public class UploadMultiModel : PageModel {

  private IHostingEnvironment _environment;
  public UploadMultiModel (IHostingEnvironment environment) {
   _environment = environment;
  }

  [Required (ErrorMessage = "Chọn một file")]
  [DataType (DataType.Upload)]
  [FileExtensions (Extensions = "png,jpg,jpeg,gif")]
  [Display (Name = "Chọn file upload")]
  [BindProperty]
  public IFormFile[] FileUploads { get; set; }
  public async Task OnPostAsync () {
   if (FileUploads != null) {
     foreach (var FileUpload in FileUploads)
     {
       var file = Path.Combine (_environment.ContentRootPath, "uploads", FileUpload.FileName);
       using (var fileStream = new FileStream (file, FileMode.Create)) {
        await FileUpload.CopyToAsync (fileStream);
       }
     }
   }

  }

 }
}

Trong UploadMulti.cshtml

@page 
@model UploadMultiModel
<form method="post" enctype="multipart/form-data">
  <label asp-for="@Model.FileUploads"></label>
  <input asp-for="@Model.FileUploads" />
  <span asp-validation-formaction="@Model.FileUploads"></span>

  <button class="btn btn-danger" asp-page="UploadMulti">Upload</button>
</form>

Mã nguồn ASP_NET_CORE/razor07.uploadfiles


Đăng ký nhận bài viết mới