Javascript gọi hàm của Dart và Dart gọi hàm Javascript

Javascript gọi hàm của Dart và Dart gọi hàm Javascript

Sử dụng package package:js/js.dart, thiết lập để gọi hàm javascript từ Dart và ngược lại gọi hàm dart từ Javascript
CustomEvent trong DOM với Dart

CustomEvent trong DOM với Dart

Tìm hiểu về tạo các sự kiện trong DOM phát sự kiện, lắng nghe sự kiện với Dart
Web Dart - Tương tác với các thành phần JavaScript trình duyệt

Web Dart - Tương tác với các thành phần JavaScript trình duyệt

Sử dụng thư viện dart:js để lấy các biến, đối tượng và gọi các hàm JavaScript native
Web Dart - Làm việc với HTML DOM EventListener

Web Dart - Làm việc với HTML DOM EventListener

Tìm hiểu các phần tử HTML DOM, tạo phần tử, tìm và chèn phẩn tử HTML vào DOM, Bắt sự kiện trong HTML DOM
Web Dart - Tìm hiểu ứng dụng đầu tiên

Web Dart - Tìm hiểu ứng dụng đầu tiên

Thiết lập công cụ, viết ứng dụng Dart biên dịch thành JavaScript chạy trên trình duyệt
Lập trình bất đồng bộ Asynchronous trong Dart

Lập trình bất đồng bộ Asynchronous trong Dart

Tìm hiểu khái niệm lập trình bất đồng bộ và đồng bộ trong Dart, ứng dụng async, await và Future tạo ra các hàm bất đồng bộ
Ngoại lệ Exception và bắt ngoại lệ trong Dart

Ngoại lệ Exception và bắt ngoại lệ trong Dart

Tìm hiểu các ngoại lệ, phát sinh ngoại lệ bằng throw và bắt ngoại lệ bằng try catch trong Dart
Tìm hiểu về Generic trong Dart

Tìm hiểu về Generic trong Dart

Xây dựng các lớp Generic, các hàm Generic bằng ngôn ngữ lập trình Dart
Nạp thư viện lib quản lý các gói Package trong Dart

Nạp thư viện lib quản lý các gói Package trong Dart

Tìm hiểu cách nạp thư viện bằng import, cài đặt các gói package bằng pub trong mô tả file pubspec.yaml
Tìm hiểu các cấu trúc dữ liệu trong Dart

Tìm hiểu các cấu trúc dữ liệu trong Dart

Các cấu trúc dữ liệu từ đơn giản đến phức tạp trong Dart như enum, list, map, set, hashmap, hashset
Lớp trong Dart khai báo và sử dụng class

Lớp trong Dart khai báo và sử dụng class

Cách tạo ra một lớp class, các loại phương thức khởi tạo, hàm setter getter. Tìm hiểu tính kể thừa, interface, mixin trong ngôn ngữ lập trình Dart
Xây dựng hàm trong Dart

Xây dựng hàm trong Dart

Tìm hiểu cú pháp khai báo hàm, tham số tùy chọn, sử dụng hàm nặc danh lambda - closure trong ngôn ngữ lập trinh Dart
Các cấu trúc rẽ nhánh if switch và vòng lặp for while trong Dart

Các cấu trúc rẽ nhánh if switch và vòng lặp for while trong Dart

Tìm hiểu các cấu trúc lệnh như rẽ nhánh với lệnh if else, swich case các loại vòng lặp fore, while với ngôn ngữ lập trình Dart
Các toán tử trong lập trình Dart

Các toán tử trong lập trình Dart

Toán tử số học, logic, so sánh trong ngôn ngữ lập trình Dart
Biến kiểu dữ liệu và hằng số trong Dart

Biến kiểu dữ liệu và hằng số trong Dart

Khai báo và sử dụng biến với var, hằng số const, final các kiểu dữ liệu trong Dart
Cú pháp cơ bản lập trình Dart

Cú pháp cơ bản lập trình Dart

Các khái niệm cơ bản, quy tắc viết code khi lập trình Dart, dòng chú thích, nạp thư viện
Cài đặt SDK Dart viết chương trình Dart đầu tiên

Cài đặt SDK Dart viết chương trình Dart đầu tiên

Các đặt các công cụ và viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Dart đầu tiên

Đăng ký nhận bài viết mới