zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare

Tìm hiểu zend-stratigility nền tảng tạo ra ứng dụng MiddleWare trong Zend Framework, cơ sở để xây dựng bộ khung Express

Sử dụng Session trong Zend Framework

Cấu hình để sử dụng Zend\Session với Session Manager và các Container lưu giá trị session của ứng dụng

Tạo một module mới trong Zend Framework

Các bước tạo ra một module trong ZF theo chuẩn PSR-4 và theo Zend Loader, các phương thức hay dùng trong lớp Module

Zend\Db\Sql tương tác cơ sở dữ liệu với các lệnh SQL

Tạo đối tượng Zend\Db\Sql, sử dụng với Zend\Db\Sql[Select, Update, Delete, Insert] để thi hành các query SQL, cách sử dụng đối tượng Where, Having giới hạn phạm vi câu lệnh

zend-db sử dụng các Adapter kết nối dữ liệu trong Zend Framework

Tạo Adapter kết nối cơ sở dữ liệu, thực hiện các lệnh SQL, các query và tạo Statement trong Zend Framework

ResultSet trong Zend Framework

Sử dụng ResultSet biểu diễn tập hợp kết quả trả về của một query đến database và kỹ thuật sử dụng HydratingResultSet để chuyển các dòng kết quả thành đối tượng lớp

Bảo vệ Form với Captcha và chống CSRF trong ZF

Sử dụng Zend\Captcha tạo ra các mã xác thực là người khi truy cập website với form, cũng như sử dụng reCaptcha của Google, chống tấn công CSRF trong Zend Framework

Zend Form - Upload File

Tạo Form Upload file, đọc file upload trong action của Zend Framework, quy trình xử lý file với Validator và Filter

Zend Form - Ứng dụng InputFilter vào Zend\Form

Tạo ra một InputFilter và đưa vào Form Model để lọc và kiểm tra hợp lệ của dữ liệu trong Form, cách dịch các thông báo lỗi Validator

Zend Form - Tạo ứng dụng về Form với Zend\Form

Tạo ứng dụng contact đơn giản với Zend\Form, cách thiết lập dữ liệu cho Form, cách sử dụng các View Helper về Form

Zend Form - Tạo ứng dụng về Form thuần PHP

Ví dụ đầu tiên tạo ra form để nhận dữ liệu submit bởi người dùng trong Zend Framework, ứng dụng chưa sử dụng Zend/Form, nó là cơ sở để cải tiến ứng dụng Zend/Form trong bài tiếp theo

ViewModel lồng nhau với MVC Zend Framework

Sử dụng các ViewModel con phối hợp nhiệu template khác nhau, các ViewModel lồng nhau chuyển đến View để dựng HTML với các phương thức như addChild

Một số vấn đề khi dựng HTML trong Zend Framework

Ứng dụng đơn giản giải thích về cách thay đổi layout, template, kỹ thuật render với partial, placeholder trong template, cách thêm CSS, JS vào layout.

Ứng dụng Route trong Zend Framework

Tìm hiểu về cấu trúc URL và các kiểu Route trong Skeleton Zend Framework như Literal, Segment. Viết các Route để điều hướng URL đến các Controller phù hợp

Trang thông báo lỗi với Zend Framework

Tùy biến lại các trang thông báo lỗi 404 và các lỗi Exception khác, tích hợp thư vienj whoops vào Zend Framework

Thay đổi Rendering strategy của ZF

Mặc định ZF dùng PhpRender để trả về HTML, giờ muốn trả về Json với JsonRender hoặc RSS với FeedRender thì cần thay đổi Rendering Strategy của Zend Framework

Hủy quá trình Render Template thông thường của Zend Framework

Áp dụng các trường hợp trả về một HTTP Response mà không sử dụng đến layout và template, trường hợp có dụng template mà không dùng layout, ứng dụng download file đơn giản

Thiết lập tên template trong ViewModel của Zend Framework

Cách thiết lập template bằng phương thức setTemplate của ViewModel, tìm hiểu cơ chế xác định file template, cách đổi template của layout, của view

View Helper trong Zend Framework

Các View Helper cơ bản trong ZF như Url, Part và cách xây dựng một helper riêng tích hợp vào hệ thống MVC của Zend Framework

View trong mô hình MVC của Zend Framework

Sự hoạt động cơ bản của View trong Zend Framework, cách tạo ra các template .phtml theo cấu trúc thư mục mặc định, tìm hiểu ViewModel truyền dữ liệu đến View

Đăng ký nhận bài viết mới