RecursiveIteratorIterator

RecursiveIteratorIterator

Tìm hiểu lớp PHP RecursiveIteratorIterator lớp ứng dụng để đệ quy dữ liệu dạng cây
Lấy thông tin hệ thống file thư mục trong PHP cùng DirectoryIterator

Lấy thông tin hệ thống file thư mục trong PHP cùng DirectoryIterator

DirectoryIterator là một lớp thuộc SPL, cho phép duyệt qua hệ thống thư mục để lấy thông tin các thư mục, file tong hệ thống.
ArrayObject của thư viên PHP chuẩn SPL

ArrayObject của thư viên PHP chuẩn SPL

Tìm hiểu sử dụng ArrayObject trong PHP, các phương thức của lớp ArrayObject - truy cập đối tượng mảng
Các giao diện và lớp mẫu đã định nghĩa của PHP SPL

Các giao diện và lớp mẫu đã định nghĩa của PHP SPL

Tìm hiểu giao diện và lớp định nghĩa sẵn gồm Countable, Traversable, Iterator, IteratorAggregate, ArrayAccess, Serializable, Closure

Đăng ký nhận bài viết mới