Liên hệ

SPL - Thư viện chuẩn của PHP

SPL là thư viện chuẩn của PHP, nó gồm một tập hợp các interface, class nhằm giải quyết nhưng bài toán phổ biến. SPL được biên dịch tích hợp mặc định từ phiên bản PHP 5.0.0 trở đi. SPL cung cấp tập hợp về cấu trúc dữ liệu chuẩn, các đối tượng đếm, duyệt, biểu thức, lớp, làm việc với file, cũng như các hàm riêng lẻ như spl_autoload_register.

Từ PHP 5.3.0 trở đi, SPL là mặc định trong PHP, nên bạn không cần quan tâm về cài đặt, cứ việc sử dụng luôn.

Ở mục này gồm các bài viết về sử dụng SPL

RecursiveIteratorIterator

Tìm hiểu lớp PHP RecursiveIteratorIterator lớp ứng dụng để đệ quy dữ liệu dạng cây
Lấy thông tin hệ thống file, thư mục trong PHP cùng DirectoryIterator

Lấy thông tin hệ thống file, thư mục trong PHP cùng DirectoryIterator

DirectoryIterator là một lớp thuộc SPL, cho phép duyệt qua hệ thống thư mục để lấy thông tin các thư mục, file tong hệ thống.
ArrayObject của thư viên PHP chuẩn SPL

ArrayObject của thư viên PHP chuẩn SPL

Tìm hiểu sử dụng ArrayObject trong PHP. Truy cập đối tượng mảng
Các giao diện và lớp mẫu đã định nghĩa của PHP SPL

Các giao diện và lớp mẫu đã định nghĩa của PHP SPL

Tìm hiểu giao diện và lớp định nghĩa sẵn gồm Countable, Traversable, Iterator, IteratorAggregate, ArrayAccess, Serializable, Closure