Sử dụng GitHub để làm Remote Repo, chứa code dự án

Đăng ký tài khoản GitHub, thiết lập truy cập GitHub qua SSH Key, tạo Repo và thiết lập liên kết với Local Repo của Git, thi hành các lệnh Git với GitHub

Làm việc với Remote Branch trong Git

Tìm hiểu về Git khi làm việc với Remote Branch, nhánh ở Remote Repo, cập nhật thông tin nhánh với push, lấy thông tin với fetch và gộp nhánh với pull

Làm việc với nhánh branch, tạo nhánh, gộp nhánh trong Git

Tìm hiểu khái niệm về phân nhánh (branch) và gộp nhánh (merge, rebase) trong Git, chuyển nhánh làm việc, con trỏ HEAD và các lệnh quản lý nhánh

Làm việc với Tag trong Git

Tìm hiểu về tag, tạo ra một tag mới đánh dấu tag vào một commit cụ thể, checkout bằng cách sử dụng tag, push một tag mới lên remote Repo

Cài đặt Git Server, lệnh làm việc với Remote Repository

Hướng dẫn cài đặt Git Server trên Linux, Windows để tạo ra một Remote Repository sau đó thực hiện thiết lập Local Repository làm việc với Remote

Các lệnh Git cơ bản làm việc với Repository

Tim hiểu nguyên lý cơ bản vòng đời các file với Git, Sử dụng Git tạo Repository và thực hiện làm việc với Git bằng cách lệnh như git status, git add, git commit, git checkout

Giới thiệu về hệ thống quản lý phiên bản Git, cài đặt và thiết lập

Tìm hiểu khái niệm cơ bản về VCS, hệ thống quản lý phiên bản Git, cách cài đặt Git, nguyên lý hoạt động cơ bản của Git, cấu hình tham số chung cho Git

Git, Github cài đặt và sử dụng

Tìm hiểu Git Hệ thống Quản lý Phiên bản Phân tán, cài đặt Git tại server Linux và local, sử dụng GitHub.