Liên hệ

Git là một hệ thống quản lý phiên bản (VCS), một loại VCS phân tán chạy nhanh, ổn định, dễ sử dụng. Git là mã nguồn mở, có thể cài đặt và sử dụng trên nhiều nền tảng.

Các lệnh Git

 • Cấu hình và khởi tạo Repo
 • git config --global user.name newname
  đổi tên người dùng
  git config --global user.email newmail@domain.com
  đổi email
  git init
  khởi tạo một Local Repository mới
  git init --bare
  khởi tạo một Remote Repository mới ở Git Server
 • Làm việc với Local Repo
 • Những vùng làm việc trên Git
  git status
  trạng thái của Repo
  git status -s
  trạng thái của Repo ngắn gọn
  git clone path
  sao chép một Repository có địa chỉ là path
  git add
  cập nhật vào staged
  git add filename
  thêm file vào staged
  git add *.c
  file có phần mở rộng .c
  git add -A
  thêm mọi thứ có sự thay đổi (file mới, xóa file, nội dung thay đổi ...)
  git add .
  thêm mọi thứ trừ loại xóa file
  git add -
  thêm mọi thứ trừ file mới
  git commit -m "Thông báo ..."
  commit mới
  git commit --amend -m "Thông báo ..."
  commit + cập nhật vào commit cuối
  git log
  lịch sử commit
  git log -4
  lịch sử 4 commit
  git log -4 -p
  lịch sử 4 commit + chi tiết thay đổi
  git log --pretty=oneline
  Hiện thị trực quan trên 1 dòng
  git log --oneline
  Hiện thị trên 1 dòng
  git diff
  Xem sự khác biệt giữa thư mục làm việc và staged
  git diff --staged
  Xem sự khác biệt giữa staged và commit cuối
  git rm filename
  xóa file
  git reset HEAD filename
  hủy thay đổi của file
  git checkout -- filename
  khôi phục thay đổi của file
  git checkout [hash] filename
  khôi phục từ commit có mã hash
  git checkout [hash] .
  khôi phục các file từ commit có mã hash
  git clean -d -fx .
  Xóa các file không được theo dõi, có ích khi muốn xóa bỏ nhanh các file không được theo dõi
 • Làm việc với Remote Repo
 • git remote
  xem các Remote
  git remote -v
  xem các Remote
  git remote add name_remote addr_remote
  thêm một Remote vào Local
  git fetch name_remote
  cập nhật Local Repo từ Remote Repo
  git pull name_remote name_branch
  cập nhật Local Repo từ Remote Repo
  git push name_remote name_branch
  cập nhật Local Repo từ Remote Repo
  git remote show name_remote
  xem thông tin về Remote
  git remote rename abc xyz
  đổi tên Remote
 • Làm việc với Tag
 • git tag
  xem danh sách tag
  git tag -a tagname -m "Ghi chú"
  tạo tag cho commit hiện tại
  git tag -a tagname -m "Ghi chú" hash
  tạo tag cho commit cũ
  git show tagname
  thông tin về commit có tagname
  git push origin tagname
  cập nhận lên remote tất cả tagname
  git push origin --tags
  cập nhận lên remote tất cả tag
  git checkout tagname
  về phiên bản commit có tagname
  git checkout -b newbranchname tagname
  tạo nhánh mới từ phiên bản tagname
  git push --delete origin tagname
  xóa tag ở remote
  git tag -d tagname
  xóa tag ở local
 • Làm việc với nhánh
 • git branch
  liệt kê các nhánh
  git branch -v
  liệt kê các nhánh + commit cuối
  git branch --merged
  các nhánh gộp vào nhánh này
  git branch --no-merged
  các nhánh không gộp vào nhánh này
  git branch branchname
  tạo nhánh mới
  git checkout -b branchname
  tạo nhánh mới, khi đang đứng ở một snapshot cũ
  git checkout branchname
  chuyển nhánh
  git merge branchname
  gộp nhánh với nhánh hiện tại
  git base branchname
  gộp nhánh với nhánh hiện tại
  git mergetool
  công cụ trực quan xử lý xung đột merge
  git branch -d branchname
  xóa nhánh