Cài đặt NodeJS trên WSL tạo ứng dụng ExpressJS

Cài đặt NodeJS trên WSL tạo ứng dụng ExpressJS

Thực hành cài đặt node, npm, express trên Ubuntun chạy trong WSL, tạo ứng dụng node expressjs đầu tiên
Lớp trong Javascript

Lớp trong Javascript

Khai báo và sử dụng lớp trong JavaScript, tạo ra các đối tượng lớp, kế thừa lớp

Hướng dẫn tạo DropDown menu với jQuery

Xây dựng một DropDown menu với hiệu ứng đổ xuống khi bấm chuột vào bằng jQuery và cấu trúc HTML chuẩn

Hiệu ứng động với animate() trong jQuery

Sử dụng phương thức animate() trong jQuery tạo ra các hiệu ứng chuyển động phần tử DOM HTML

Hiệu ứng ẩn hiện phần tử HTML DOM với jQuery

Sử dụng jQuery để ẩn hiện phần tử có kèm hiệu ứng với các phương thức như hide(), show(), toggle(), fadeToggle(), slideToggle()

Bắt các sự kiện DOM trong jQuery

Sử dụng jQuery bắt các sự kiện như click, keyup, tìm hiểu về đối tượng Event trong jQuery, phát sinh sự kiện ví dụ click

Xóa phần tử khỏi DOM HTML với jQuery

Các phương thức .remove, .empty(), .detach() trong jQuery để loại bỏ phần tử khỏi DOM HTML

Di chuyển trong DOM với jQuery

Sử dụng các hàm jQuery như parent(), children(), next(), pre(), find() để lựa chọn phần tử trong DOM căn cứ theo phần tử đang chọn

jQuery và thuộc tính CSS

Sử dụng các hàm jQuery như css() để đọc và thiết lập thuộc tính CSS của phần tử, các hàm jQuery về kích thước phần tử như width(), innerHeight()
jQuery và CSS class

jQuery và CSS class

Sử dụng các phương thức jQuery .addClass(), .hasClass(), .removeClass(), .toggleClass() để tương tác với CSS class

Chèn thêm nội dung vào HTML với jQuery

Sử dụng các phương thức append(), prepend(), after(), before() để chèn thêm phần tử, nội dung vào HTML

Đọc và gán giá trị cho phần tử HTML bằng jQuery

Sử dụng các phương thức html(), text() và val() để đọc nội dung thiết lập giá trị cho phần tử HTML kể cả đọc giá trị phần tử trong form như input, text

Làm việc với thuộc tính phần tử HTML bằng jQuery

Lấy giá trị và thiết lập giá trị thuộc tính (href, src, class ...) bằng phương thức attr(), loại bỏ thuộc tính với removeAttr

Selector - Chọn phần tử trong jQuery

Cách sử dụng Selector jQuery để chọn các phần tử khác nhau trong văn bảng HTML, như chọn theo id, chọn theo thẻ, chọn theo class

Giới thiệu về jQuery, cú pháp cơ bản và tích hợp

Cơ bản về thư viện jQuery và cách tích hợp jQuery vào website, cú pháp cơ bản sử dụng jQuery

Form Validation kiểm tra dữ liệu Dom - JavaScript

Sử dựng JavaScript bắt sự kiện onsubmit để kiểm tra hợp lệ của dữ liệu trước khi form gửi đi

Tạo Image Slider - Dom - JavaScript

Sử dụng JavaScript tạo các ảnh trượt Image Slider đơn giản, cách ảnh chuyển đổi khi người dùng bấm vào nút ảnh trước, ảnh sau
Sự kiện trong Dom - JavaScript

Sự kiện trong Dom - JavaScript

Các sự kiện trong JavaScript, bắt sự kiện trong HTML DOM, tạo các listener lắng nghe bắt các sự kiện như khi click, change, tạo ra sự kiện tùy biến và kích hoạt phát đi một sự kiện
Sự chuyển động Dom - JavaScript

Sự chuyển động Dom - JavaScript

Tạo ra các đối tượng chuyển động hoạt hình bằng JavaScript
Tạo mới thêm xóa phần tử Dom - JavaScript

Tạo mới thêm xóa phần tử Dom - JavaScript

Tạo ra một nút phần tử HTML trong DOM, chèn phần tử HTML, xóa phần tử và thay thế phần tử trong DOM HTML

Đăng ký nhận bài viết mới