Truyền dữ liệu quan lại giữa các Component trong Angular

Truyền dữ liệu quan lại giữa các Component trong Angular

Cách sư dụng @Input, @Output để tương tác dữ liệu truyền qua lại giữa các Component trong ứng dụng Angular
Sử dụng Component và cấu trúc Template trong Angular

Sử dụng Component và cấu trúc Template trong Angular

Tìm hiểu Component, tạo Component mới và cơ chế truyền dữ liệu qua lại giữa template và component, Component bắt sự kiện DOM
Tạo và sử dụng Module trong Angular

Tạo và sử dụng Module trong Angular

Tìm hiểu về module, các loại module, khai báo và sử dụng module trong Angular
Cài đặt viết ứng dụng Angular đầu tiên

Cài đặt viết ứng dụng Angular đầu tiên

Cài đặt công cụ, chuẩn bị môi trường phát triển ứng dụng bằng Angular, tạo dự án khung và tìm hiểu cấu trúc cơ bản của ứng dụng Angular
Tổng quan về ngôn ngữ lập trình TypeScript

Tổng quan về ngôn ngữ lập trình TypeScript

Tìm hiểu các thành phần cơ bản về TypeScript, công cụ biên dịch TypeScript thành JavaScript

Đăng ký nhận bài viết mới