C# Cơ bản .NET Core §1 Cài đặt, chương trình C# đầu tiên §2 Biến, kiểu dữ liệu và nhập/xuất §3 Toán tử số học và gán §4 So sánh, logic và lệnh if, switch §5 Vòng lặp for, while §6 Phương thức - Method §7 Chuyển số thành chữ §8 Phương thức - Delegate §9 Lớp - Class §10 Namespace §11 Partial, Nested §12 Kiểu giá trị, tham chiếu §13 Kiểu vô danh và dynamic §14 Biểu thức lambda §15 Event §16 Hàm hủy - Quá tải toán tử - thành viên tĩnh - indexer §17 null và nullable §18 Mảng §19 Chuỗi ký tự §20 Tính kế thừa §21 Phương thức khởi tạo §22 Tính đa hình - abstract - interface §23 Struct và Enum §24 Ngoại lệ Exeption §25 IDisposable - using §26 File cơ bản §27 FileStream §28 Generic §29 Collection - List §30 SortedList §31 Queue / Stack §32 Linkedlist §33 Dictionary - HashSet §34 Phương thức mở rộng §35 ObservableCollection §36 LINQ §37 (Multithreading) async - bất đồng bộ §38 Type §39 Attribute Annotation §40 DI Dependency Injection §41 (Multithreading) Parallel §42 Thư viện lớp §43 (Networking) Uri, Dns, Ping §44 (Networking) HttpClient §45 (Networking) HttpMessageHandler §46 (Networking) HttpListener §47 (Networking) Tcp TcpListenerr/TcpClient §48 (ADO.NET) SqlConnection §49 (ADO.NET) SqlCommand §50 (ADO.NET) DataAdapter §51 (EF Core) Tổng quan §52 (EF Core) Tạo Model §53 (EF Core) Fluent API §54 (EF Core) Query §55 (EF Core) Scaffold §56 (EF Core) Migration §57 (ASP.NET CORE) Hello World! §58 (ASP.NET CORE) Middleware §59 (ASP.NET CORE) Map - Request - Response §60 (ASP.NET CORE) IServiceCollection - MapWhen §61 (ASP.NET CORE) Session - ISession §62 (ASP.NET CORE) Configuration §63 (ASP.NET CORE) Gửi Mail §64 (ASP.NET CORE) SASS/SCSS §65 (ASP.NET CORE) LibMan §66 (ASP.NET RAZOR) Khởi tạo và Route §67 (ASP.NET RAZOR) Cú pháp Razor §68 (ASP.NET RAZOR) Layout trong ASP.NET Core §69 (ASP.NET RAZOR) Partial §70 (ASP.NET RAZOR) ViewComponent §71 (ASP.NET RAZOR) TagHelper §72 (ASP.NET RAZOR) HtmlHelper §73 (ASP.NET RAZOR) PageModel §74 (ASP.NET RAZOR) Model Binding §75 (ASP.NET RAZOR) HTML Form, Validation §76 (ASP.NET RAZOR) Upload File §77 (ASP.NET RAZOR) Entity Framework §78 (ASP.NET RAZOR) Paging §79 (ASP.NET RAZOR) Identity (1) - Register, Login, Logout §80 (ASP.NET RAZOR) Identity (2) Lockout, Reset Password §81 (ASP.NET RAZOR) Identity (3) Google Login §82 (ASP.NET RAZOR) Identity (4) Facebook Login §83 (ASP.NET RAZOR) Identity (5) profile, password, email ... §84 (ASP.NET RAZOR) Identity (6) Role §85 (ASP.NET RAZOR) Identity (7) Role-based Authorization §86 (ASP.NET RAZOR) Identity (8) RoleClaim §87 (ASP.NET RAZOR) Identity (9) Authorization Handler §88 (ASP.NET RAZOR) IAuthorizationService §89 (ASP.NET MVC) Controller - View §90 (ASP.NET MVC) Route §91 (ASP.NET MVC) EF, Identity §92 (ASP.NET MVC) Binding, Validation §93 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(1) §94 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(2) §95 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(3) §96 (ASP.NET MVC) Xây dựng Website(4) §97 (ASP.NET MVC) Giỏ hàng - Cart (5) §98 (ASP.NET MVC) elFinder (5) §99 (ASP.NET MVC) SB Admin (6) §100 (ASP.NET MVC) Kestrel, publish

Kiểu vô danh C#

Kiểu vô danh (Anonymous Type) - là kiểu không có tên. C# cho phép bạn tạo ra các đối tượng kiểu vô danh bằng từ khóa new, cú pháp cơ bản để tạo ra đối tượng có kiểu vô danh như sau:

var obj = new {
  thuoctinh1 = giatri1,
  thuoctinh2 = giatri2
}

Bằng cú pháp như vậy, tạo ra được đối tượng chứa các thuộc tính (chú ý - thuộc tính là chỉ đọc), bạn tạo ra đối tượng mà không cần phải khai báo lớp

Ví dụ: tạo đối tượng có 3 thuộc tính

var myProfile = new {
  name = "XuanThuLab",
  age  = 20,
  skill = "ABC"
};

Để truy cập thuộc tính của toán tử vẫn dùng ký hiệu . và tên thuộc tính.

Console.WriteLine(myProfile.name);

Kiểu vô danh Anonymous Type - được dùng phổ biến trong LINQ (tìm hiểu phần sau)

Khi có đối tượng kiểu vô danh, nếu dùng nó truyền như tham số cho các phương thức - coi nó như các object có thể gây lỗi khi buil ứng dụng - trình biên dịch kiểm tra và báo lỗi. Để giải quyết vấn đề này có thể dùng đến khai báo kiểu dynamic

Kiểu động - dynamic

Biến kiểu động - ngầm định - khai báo với từ khóa dynamic, thì kiểu thực sự của biến đó được xác định bằng đối tượng gán vào ở thời điểm chạy (khác với kiểu ngầm định var kiểu xác định ngay thời điểm biên dịch)

dynamic myvar;
Ví dụ khai báo phương thức có sử dụng tham số kiểu dynamic
static void TestFunc(dynamic dvar) {
  Console.WriteLine(dvar.age); // ở thời điểm biên dịch - không biết dvar có thuộc tính age hay không, nhưng nó vẫn biên dịch
}

Với phương thức trên, ở thời điểm chạy mà đối tượng ở tham số có thuộc tính age thì sẽ không lỗi, còn nếu không có thuộc tính age sẽ sinh ngoại lệ.

var myProfile = new {
  name = "XuanThuLab",
  age = 20,
  skill = "ABC"
};
TestFunc(myProfile); // In ra 20

Bạn có thể dùng kiểu động này với kiểu dữ liệu bất kỳ

dynamic d1 = 7;
dynamic d2 = "a string";
dynamic d3 = System.DateTime.Today;
dynamic d4 = System.Diagnostics.Process.GetProcesses();

Source code: CS008_Anonymous (Git), hoặc tải cs008-dynamic