C# cơ bản .NET Core
File cơ bản (Bài trước)
(Bài tiếp) Collection - List

Khái niệm về stream

Một luồng (stream) là một đối tượng được sử dụng để truyền dữ liệu. Khi dữ liệu truyền từ các nguồn bên ngoài vào ứng dụng ta gọi đó là đọc stream, và khi dữ liệu truyền từ chương trình ra nguồn bên ngoài ta gọi nó là ghi stream.

Nguồn bên ngoài thường là các file, tuy nhiên tổng quát thì nó có thể từ nhiều loại như đọc/ghi dữ liệu thông qua một giao thức mạng để trao đổi dữ liệu với một máy remote khác, đọc/ghi vào một nhớ ...

Một số stream chỉ cho đọc, một số chỉ cho ghi, một số lại cho phép truy cập nhẫu nhiên chứ không chỉ truy cập tuần tự (cho phép thay đổi vị trí con trỏ đọc dữ liệu trong luồng - ví dụ dịch chuyển vào giữa luồng dữ liệu để đọc dữ liệu ở khoảng nào đó)

Thư viện .NET cung cấp lớp cơ sở System.IO.Stream để hỗ trợ làm việc đọc ghi các byte dữ liệu với các stream, từ lớp cơ sở này một loạt lớp kế thừa cho những stream đặc thù như: FileStream, BufferStream, MemoryStream ...

Lấy thông tin về stream - khi có đối tượng lớp System.IO.Stream có một số thuộc tính để tra cứu thông tin về stream

Thuộc tính Ý nghĩa
CanRead Cho biết stream hỗ trợ việc đọc hay không
CanWrite Cho biết stream hỗ trợ việc ghi hay không
CanSeek Cho biết stream hỗ trợ dịch chuyển con trỏ hay không
CanTimeout Cho biết stream có đặt được time out
Length Cho biết kích thước (byte) của stream
Position Đọc hoặc thiết lập vị trí đọc (thiết lập thì stream phải hỗ trợ Seek)
ReadTimeout Đọc hoặc thiết lập giá trị (mili giây) danh cho tác vụ đọc stream trước khi time out phát sinh
WriteTimeout Đọc hoặc thiết lập giá trị (mili giây) danh cho tác vụ ghi stream trước khi time out phát sinh

Một số phương thức cho đối tượng Stream

Phương thức Ý nghĩa
ReadByte Đọc từng byte, trả về int (cast 1 byte) hoặc -1 nếu cuối file.
Read Đọc một số byte, từ vị trí nào đó, kết quả đọc lưu vào mảng byte. Trả về số lượng byte đọc được, 0 nếu cuối stream.
// Tạo một stream và lưu vào đó một số byte
  Stream stream = new MemoryStream ();
  for (int i = 0; i < 122; i++) {
    stream.WriteByte ((byte) i);
  }
  // Thiết lập vị trí là điểm bắt đầu
  stream.Position = 0;


  // Đọc từng block 5 bytes
  byte[] buffer = new byte[10] { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 }; // mảng chứa 10 byte để làm bộ nhớ lưu byte đọc được
  int offset = 0; // vị trí (index) trong buffer - nơi ghi byte đầu tiên đọc được
  int count = 5; // đọc 5 byte
  int numberbyte = stream.Read (buffer, 0, 2); // bắt đầu đọc
  while (numberbyte != 0) {
    Console.Write ($"{numberbyte} bytes: ");
    for (int i = 1; i <= numberbyte; i++) {
      byte b = buffer[i - 1];
      Console.Write (string.Format ("{0, 5}", b));

    }
    numberbyte = stream.Read (buffer, offset, count); // đọc 5 byte tiếp theo
    Console.WriteLine ();
  }
WriteByte Lưu 1 byte vào stream
Write Lưu mảng bytes vào stream
stream.Read(buffer, offset, count);
Seek Thiết lập vị trí trong stream
Flush Giải phóng các bộ đêm

Làm việc với FileStream

Lớp FileStream tạo ra các đối tượng để đọc và ghi dữ liệu ra file. Do stream là tài nguyên không quản lý bởi GC, nên cần đưa nó vào cấu trúc using để tự động gọi giải phóng tài nguyên (Dispose) khi hết khối lệnh.

string filepath = "/home/data/data.txt";
using (var stream = new FileStream(path:filepath, mode: FileMode.Open, access: FileAccess.Read, share: FileShare.Read))
{
  // code sử dụng stream (System.IO.Stream)
}

Như vậy, để tạo ra một stream file, để trao đổi dữ liệu cần 4 thông tin:

 • path đường dẫn đến file
 • mode kiểu liệt kê FileMode, nó cho biết bạn muốn mở file như thế nào, như:
  • FileMode.CreateNew tạo file mới
  • FileMode.Create tạo mới, nếu file đang có bị ghi đè
  • FileMode.Open mở file đang tồn tại
  • FileMode.OpenOrCreate mở file đang tồn tại, tạo mới nếu không có
  • FileMode.Truncate mở file đang tồn tại và làm rỗng file
  • FileMode.Append mở file đang tồn tại và tới cuối file, hoặc tạo mới
 • access kiểu liệt kê FileAccess, cho biết muốn truy cập file như thế nào
  • FileAccess.Read chỉ đọc
  • FileAccess.Write chỉ ghi
  • FileAccess.ReadWrite đọc và ghi
 • share kiểu liệt kê FileShare, cho phép thiết lập chia sẻ truy cập file
  • FileShare.None không chia sẻ - tiến trình khác truy cập file sẽ lỗi cho đến khi tiến trình mở file đóng nó lại.
  • FileShare.Read cho tiến trình khác mở đọc file.
  • FileShare.Write cho tiến trình khác mở ghi file.
  • FileShare.ReadWrite cho tiến trình khác mở đọc ghi file.
  • FileShare.Delete cho tiến trình khác xóa file.

Lớp File hỗ trợ tạo FileStream. File.OpenRead(filename) tạo stream để đọc, File.OpenWrite(filename) tạo stream để ghi.

Lấy thông tin về stream - khi có đối tượng lớp System.IO.Stream có một số thuộc tính để tra cứu thông tin về stream

string filepath = "/mycode/1.txt";
using (var stream = new FileStream( path:filepath, mode: FileMode.Open, access: FileAccess.ReadWrite, share: FileShare.Read))
{
  Console.WriteLine(stream.Name);
  Console.WriteLine($"Kích thước stream {stream.Length} bytes / Vị trí {stream.Position}");
  Console.WriteLine($"Stream có thể : Đọc {stream.CanRead} - Ghi {stream.CanWrite} - Seek {stream.CanSeek} - Timeout {stream.CanTimeout} ");
}
// /mycode/1.txt
// Kích thước stream 289 bytes / Vị trí 0
// Stream có thể : Đọc True - Ghi True - Seek True - Timeout False

Lấy thông tin encoding của file Text

Khi đọc các file text (không phải file nhị phân), đầu tiên cần xác định encoding của nó (UTF8, Unicode, UTF32 ...). Thông tin về encoding được lưu ở vài byte đầu tiên của file nó gọi là BOM - Preamble (xem thêm BOM). Tùy thuộc vào giá trị của khoảng 5 byte đầu tiên này mà xác định được encoding.

Thường bạn chỉ việc 5 byte đầu tiên, để xác định encoding như sau:

using System;
using System.IO;
using System.Text;
namespace CS016_Stream_FileStream {
 public class UtilsEncoding {
  public static Encoding GetEncoding (Stream stream) {
   byte[] BOMBytes = new byte[4]; // mảng chứa 4 byte để làm bộ nhớ lưu byte đọc được
   int offset = 0; // vị trí (index) trong buffer - nơi ghi byte đầu tiên đọc được
   int count = 4; // đọc 4 byte
   int numberbyte = stream.Read (BOMBytes, offset, count); // bắt đầu đọc 4 đầu tiên lưu vào buffer

   if (BOMBytes[0] == 0xfe && BOMBytes[1] == 0xff) {
    stream.Seek (2, SeekOrigin.Begin); // Di chuyển về vị trí bắt đầu của dữ liệu (đã trừ BOM)
    return Encoding.BigEndianUnicode;
   }
   if (BOMBytes[0] == 0xff && BOMBytes[1] == 0xfe) {
    stream.Seek (2, SeekOrigin.Begin); // Di chuyển về vị trí bắt đầu của dữ liệu (đã trừ BOM)
    return Encoding.Unicode;
   }

   if (BOMBytes[0] == 0xef && BOMBytes[1] == 0xbb && BOMBytes[2] == 0xbf) {
    stream.Seek (3, SeekOrigin.Begin);
    return Encoding.UTF8;
   }
   if (BOMBytes[0] == 0x2b && BOMBytes[1] == 0x2f && BOMBytes[2] == 0x76) {
    stream.Seek (3, SeekOrigin.Begin);
    return Encoding.UTF7;
   }
   if (BOMBytes[0] == 0xff && BOMBytes[1] == 0xfe && BOMBytes[2] == 0 && BOMBytes[3] == 0) {
    stream.Seek (4, SeekOrigin.Begin);
    return Encoding.UTF32;
   }
   if (BOMBytes[0] == 0 && BOMBytes[1] == 0 && BOMBytes[2] == 0xfe && BOMBytes[3] == 0xff) {
    stream.Seek (4, SeekOrigin.Begin);
    return Encoding.GetEncoding (12001);
   }

   stream.Seek (0, SeekOrigin.Begin);
   return Encoding.Default;

  }
 }

}

Với ASCII, 7 bit biểu diễn các ký tự - nó đủ biểu diễn bảng chữ cái tiếng Anh (in hoa, thường, số ký tự đặc biệt) - ASCII 1 byte biểu diễn 1 ký tự. UTF-16 thì dùng 2 byte biểu diễn 1 ký tự. UTF-32 dùng 4 byte biểu diễn 1 ký tự. Với UTF-8 (dùng nhiều ngày nay) - nó dùng biến để xác định bao nhiêu byte cho mỗi ký tự cụ thể, Mỗi ký tự có thể từ 1 - 6 byte

Ghi file text bằng stream

Ghi file text (tạo mới, ghi đè) - chọn file có Encoding UTF8, đầu tiên phải ghi các bytes BOM, lấy mảng bytes DOM bằng cách gọi encoding.GetPreamble(), sau đó chuyển chuỗi thành mảng bytes (đã encoding) - rồi lưu ra stream bằng Write


string filepath = "/mycode/2.txt";
using (var stream = new FileStream( path:filepath, mode: FileMode.Create, access: FileAccess.Write, share: FileShare.None))
{
  //Write BOM - UTF8
  Encoding encoding = Encoding.UTF8;
  byte[] bom = encoding.GetPreamble();
  stream.Write(bom, 0, bom.Length);

  string s1 = "Xuanthulab.net - Xin chào các bạn! \n";
  string s2 = "Ví dụ - ghi file text bằng stream";

  // Encode chuỗi - lưu vào mảng bytes
  byte[] buffer = encoding.GetBytes(s1);
  stream.Write(buffer, 0, buffer.Length); // lưu vào stream

  buffer = encoding.GetBytes(s2);
  stream.Write(buffer, 0, buffer.Length); // lưu vào stream

}

Đọc file text bằng stream

Đầu tiên xác định Encoding của file text, sau đó đọc từng khối byte vào buffer (mảng byte), rồi thực hiện Encoding để xác định chuỗi.


string filepath = "/mycode/1.txt";
int SIZEBUFFER = 256;
using (var stream = new FileStream( path:filepath, mode: FileMode.Open, access: FileAccess.ReadWrite, share: FileShare.Read))
{
  Encoding encoding = GetEncoding(stream);
  Console.WriteLine(encoding.ToString());
  byte[] buffer = new byte[SIZEBUFFER];
  bool endread = false;
  do
  {
    int numberRead = stream.Read(buffer, 0, SIZEBUFFER);
    if (numberRead == 0) endread = true;
    if (numberRead < SIZEBUFFER)
    {
      Array.Clear(buffer, numberRead, SIZEBUFFER - numberRead);
    }
    string s = encoding.GetString(buffer, 0, numberRead);
    Console.WriteLine(s);

  } while (!endread);

}

Copy file stream

Tạo 2 stream, một để đọc - một để lưu

string filepath_src = "/mycode/1.txt";
string filepath_des = "/mycode/3.txt";

int SIZEBUFFER = 5;  // tăng lên đọc sẽ nhanh
using (var streamwrite = File.OpenWrite(filepath_des))
using (var streamread = File.OpenRead(filepath_src))
{
  byte[] buffer = new byte[SIZEBUFFER];
  bool endread = false;
  do
  {
    int numberRead = streamread.Read(buffer, 0, SIZEBUFFER);
    if (numberRead == 0) endread = true;
    else {
      streamwrite.Write(buffer, 0, numberRead);
    }

  } while (!endread);

}

Tham khảo mã nguồn CS016_Stream_FileStream (git) hoặc tải về ex016-1


Đăng ký nhận bài viết mới
File cơ bản (Bài trước)
(Bài tiếp) Collection - List