Liên hệ

Tìm hiểu phần mềm PHP trên Linux, cấu hình PHP

Tìm vị trí file php.ini để cấu hình PHP

Tìm vị trí file php.ini để cấu hình PHP

Các xác định vị trí file php.ini để có thể chỉnh sửa lại cấu hình PHP
Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Upgrade PHP với DirectAdmin - Cập nhật phiên bản PHP

Cách thay đổi phiên bản PHP trong DirectAdmin nên 5.5 hoặc PHP 7