Liên hệ

App Manifest

Tìm hiểu về mô tả Manifest trong ứng dụng Android

Sử dụng View trong Android

Sử dụng View để tự các View riêng, tự vẽ trong View tạo ra các đối tượng UI riêng cho ứng dụng