Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cài đặt Apache PHP MySQL để phát triển ứng dụng web trên macOS

Cách cài đặt và cấu hình webserver Apache, CSDL MySQL và PHP để phát triển ứng dụng web
Cài đặt Visual Studio Code trong macOS với brew

Cài đặt Visual Studio Code trong macOS với brew

Cài đặt trình soạn thảo mã code Visual Studio Code (VS Code) trong macOS, dùng VS Code từ dòng lệnh để mở các file cần soạn thảo
Sử dụng Homebrew (brew) trong macOS

Sử dụng Homebrew (brew) trong macOS

Thiết lập brew, sử dụng brew cài đặt một số gói ứng dụng trong macOs như wget, htop, firefox ...