PHP kết nối và làm việc với MS SQL Server

PHP kết nối và làm việc với MS SQL Server

Cài đặt các Extension SQLSRV, PDO_SQLSRV cho PHP để cung cấp khả năng PHP thực hiện được kết nối, truy vấn CSDL MS SQL Server
Lưu trữ và phục hồi biến đối tượng với hàm serialize và unserialize trong PHP

Lưu trữ và phục hồi biến đối tượng với hàm serialize và unserialize trong PHP

Sử dụng hàm serialize phát sinh mảng byte của một đối tượng, biến để có thể lưu trữ dề dàng và dùng hàm unserialize để phục hồi giá trị
Debug đơn giản trong PHP

Debug đơn giản trong PHP

Để gỡ rối chương trình, truy vấn thông tin tìm lỗi một cách đơn giản bạn có thể xuất thông tin biến ra stdout với các hàm var_dump, var_export, print_r
Các hàm kiểm tra kiểu dữ liệu của biến hủy biến trong PHP

Các hàm kiểm tra kiểu dữ liệu của biến hủy biến trong PHP

Các hàm kiểm tra kiểu dữ liệu trong PHP như is_int, is_float. Hàm isset kiểm tra sự tồn tại của biến và có giá trị khác null, giá trị rỗng empty. Hủy biến trong PHP với hàm unset
Kiểu dữ liệu trong PHP

Kiểu dữ liệu trong PHP

Các kiểu dữ liệu như số nguyên int, kiểu logic boolean, số thực float ... Khai báo và sử dụng, các cách convert giá trị từ kiểu này sang kiểu khác casting type trong PHP
Các hằng số ma thuật trong PHP

Các hằng số ma thuật trong PHP

Tìm hiểu các hằng số mà giá trị tùy thuộc vào nơi nó được dùng trong PHP, như: __LINE__, __FILE__, __DIR__, __FUNCTION__, __CLASS__ ,__TRAIT__, __METHOD__ ,__NAMESPACE__, ClassName::class
Giao diện interface trong lập trình PHP

Giao diện interface trong lập trình PHP

Cách khai báo giao diện interface trong lập trình hướng đối tượng OOP với PHP, triển khai giao diện với từ khóa implements
Lớp và phương thức abstract trong PHP

Lớp và phương thức abstract trong PHP

Khái niệm về lớp và phương thức trừu tượng, khai báo lớp phương thức trừu tượng với từ khóa abstract trong PHP, ví dụ sử dụng lớp trừu tượng
Tính kế thừa trong lập trình OOP với PHP

Tính kế thừa trong lập trình OOP với PHP

Tìm hiểu tính kế thừa trong lập trình hướng đối tượng với PHP, khái niệm về lớp cha, lớp con, nạp chồng phương thức, lớp con gọi phương thức lớp cha và các lớp phương thức final
Hàm tạo và hàm hủy của lớp trong PHP

Hàm tạo và hàm hủy của lớp trong PHP

Khai báo phương thức khởi tạo __construct trong lớp PHP, phương thức tự động chạy khi đối tượng khởi tạo, phương thức hủy __destruct tự động chạy khi đối tượng bị hủy. Cách tạo đối tượng mới với static, hàm factory
Lớp (class) và đối tượng trong PHP

Lớp (class) và đối tượng trong PHP

Khái niệm về lớp (class), cách khai báo lớp, tạo ra các phương thức, thuộc tính của lớp. Khởi tạo đối tượng mới từ lớp, truy cập các thuộc tính, phương thức, hằng số lớp PHP
Phương thức __invoke __call __callStatic trong PHP

Phương thức __invoke __call __callStatic trong PHP

Tìm hiểu phương thức magic khai báo trong lớp như __invoke thi hành lớp như một hàm, __call và __callStatic chạy khi truy cập một phương thức không được định nghĩa trong lớp.
Hàm ẩn danh Anonymous function và hàm mũi tên Arrow function trong PHP

Hàm ẩn danh Anonymous function và hàm mũi tên Arrow function trong PHP

Cách viết biểu thức lambda tronng PHP, các hàm ẩn danh anonymous function và hàm mũi tên arrow function, một số minh họa khai báo, gọi thi hành hàm ẩn danh
Hàm exit die trong PHP

Hàm exit die trong PHP

Sử dụng hàm exit và die để kết thúc ngay lập tức scrip php đang thực thi, hàm register_shutdown_function đăng ký hàm shutdown tự động chạy khi một script php kết thúc
Hàm filter_input và filter_var trong PHP

Hàm filter_input và filter_var trong PHP

Tìm hiểu về kiểm tra xác thực dữ liệu phù hợp và lọc, biến đổi dữ liệu trong PHP với hàm filter_var, kiểm tra và lọc dữ liệu gửi đến với filter_input
Cài đặt dịch vụ chuyển mail Exim thay thế cho SendMail

Cài đặt dịch vụ chuyển mail Exim thay thế cho SendMail

Cài đặt Exim MTA trên CentOS, thay thế Sendmail mặc định, viết mã PHP kiểm tra dịch vụ gửi email
Sử dụng Xdebug để gỡ rối khi lập trình PHP

Sử dụng Xdebug để gỡ rối khi lập trình PHP

Cài đặt XDebug cho PHP, cho Container PHP, cấu hình để gỡ rối với Visual Studio Code, PHPStorm
Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Lập trình chức năng tìm kiếm trong PHP với Elasticsearch

Sử dụng thư viện Elasticsearch-php để xây dựng ứng dụng web có chức năng tìm kiếm toàn văn FullText Search
Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Cài đặt cấu hình memcached trên CentOS, dùng Memcached lưu PHP Session, code PHP sử dụng Memcached để tăng tốc ứng dụng web, giảm tải cho server
Sử dụng Salt với Password trong PHP

Sử dụng Salt với Password trong PHP

Sử dụng Salt, giá trị thêm vào Password gốc để phức tạp hóa giá trị lưu trữ Password, tăng cường tính bảo mật, độ an toàn

Đăng ký nhận bài viết mới