Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Memcached cài đặt và sử dụng trên CentOS

Tìm hiểu Memcached, cách cài đặt cấu hình trên CentOS, dùng Memcached lưu PHP Session, code PHP sử dụng Memcached

Sử dụng Salt với Password trong PHP

Sử dụng Salt, giá trị thêm vào Password gốc để phức tạp hóa giá trị lưu trữ Password

Sử dụng cURL trong PHP

Dùng cURL trong PHP để GET và POST dữ liệu, truy cập dịch vụ REST API có kết hợp với JSON, ví dụ sử dụng dịch vụ Google URL Shortener

DI - Dependency Injection trong PHP

Tìm hiểu mô hình lập trình Dependency Injection và cách triển khai trong PHP

Biến tĩnh, phương thức tĩnh trong lớp PHP

Sử dụng các phương thức và thuộc tính khai báo với từ khóa static trong PHP

Lập trình hướng đối tượng OOP với PHP

Tìm hiểu lập trình hướng đối tượng OOP trong PHP với các khái niệm về lớp, phương thức, thuộc tính, tính kế thừa ...

Thời gian ngày tháng giờ trong PHP

Hàm lấy thời gian, ngày tháng và giờ trong lập trình PHP

Unix timestamp chuyển đổi thời gian Unix

Khái niệm về timestamp, chuyển đổi và các hàm PHP time, date

Sử dụng whoops, một error handler tiện dụng

whoops là môt framework tiện dùng về error, exception handler. Hướng dẫn cài đặt vào dự án PHP

Error và Exception trong lập trình PHP

Bắt lỗi và sử lỗi trong PHP, sử dụng các câu lệnh try catch và tạo hàm mặc định xử lý lỗi với exception_handler và error_handler

Hàm preg_replace_callback trong PHP

Sử dụng hàm preg_replace_callback để tìm kiếm và thay thế khi xử lý chuỗi

Hàm preg_quote trong PHP

Sử dụng preg_quote để chèn thêm các ký tự đặc biệt cho biểu thức RegExp

Hàm preg_grep trong PHP

Sử dụng hàm preg_grep trong PHP để tìm các phần tử trong mảng phù hợp với pattern

Hàm preg_split trong PHP

Sử dụng hàm pre_split để chia nhỏ chuỗi thành mảng chứa các chuỗi con

Hàm preg_replace trong PHP

Sử dụng hàm preg_replace để tìm kiếm và thay thế chuỗi với lập trình PHP

Lưu ý khi sử dụng biểu thức chính quy trong PHP

Một số khác biệt khi sử dụng RegExp trong các hàm của PHP, cách viết biểu thức RegExp trong PHP

Hàm preg_match, preg_match_all trong PHP

Sử dụng hàm preg_match và hàm preg_match_all để thi hành tìm kiếm theo biểu thức chính quy RegExp

Câu lệnh rẽ nhánh if và switch trong PHP

Sử dụng các khối lệnh rẽ nhánh bằng các lệnh if else, elseif và switch case, câu lệnh ba thành phần if else

Các toán tử trong PHP

Cú pháp sử dụng các toán tử trong PHP gồm các loại toán tử số học, toán tử so sánh, gán và toán tử điều kiện

Sử dụng các khối điều khiển thay thế

Các câu lệnh cấu trúc điều khiển thay thế if, for, foreach, switch, while, ứng dụng trong việc xuất dự liệu trong file HTML nhúng mã PHP