Lớp ObservableCollection trong C# .net

Lớp ObservableCollection trong C# .net

Sử dụng lớp generic ObservableCollection để xây dựng tập hợp có sự giám sát biến động thay đổi phần tử, ví dụ áp dụng trong WPF
Lớp Type cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Lớp Type cách đọc giá trị thuộc tính của một lớp

Sử dụng phương thức GetType() để lấy Type biểu diễn lớp (kiểu) của đối tượng bằng C#, thông qua nó đọc các giá trị thuộc tính của đối tượng với GetValue
Event trong C# các Event của .Net

Event trong C# các Event của .Net

Tìm hiểu về Event, cách xây dựng và sử dụng Event trong .NET với C# triển khai lập trình hướng sự kiện
Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Sử dụng delegate trong C# hàm ủy quyền

Tìm hiểu khái niệm về Delegate tạo ra các biến hàm ủy quyền trong C#, gán nhiều hàm vào delegate, gọi hàm delegate, sử mẫu Action và Func để nhanh chóng tạo biến delegate, sử dụng delelage làm tham số phương thức

Đăng ký nhận bài viết mới