Liên hệ
javascript

Hàm setInterval, clearInterval trong JavaScript

Sử dụng setInterval để gọi lặp lại một hàm trong một khoảng thời gian ấn định trước

Hàm setInterval

Hàm setInterval() sẽ gọi một hàm cứ sau một khoảng thời gian ấn định. Hàm này trả về ID của quá trình gọi này. Giá trị ID được dùng để ngắt quá trình gọi lặp lại này bằng hàm clearInterval(ID)

Cú pháp:

var intervalID = setInterval(func, delay);

func là hàm sẽ được gọi sau mỗi khoảng thời gian delay (tính theo đơn vị mili giây)

Ví dụ sau cứ 3 giây lại hiện popup có nội dung Hi, sau khi hiện thị 5 lần thì ngắt quá trình gọi lặp lại này

<script>
  var i = 0;
  var id = setInterval(myAlert, 3000);
  function myAlert() {
    i++;
    alert("Hi " + i);
    if (i == 5)
      clearInterval(id);
  }

</script>

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh