Đối tượng (Bài trước)
(Bài tiếp) Mảng

Hàm setInterval

Hàm setInterval() sẽ gọi một hàm khác (hoặc một đoạn code) cứ sau một khoảng thời gian ấn định. Hàm này trả về ID của quá trình gọi này. Giá trị ID được dùng để ngắt quá trình gọi lặp lại này bằng hàm clearInterval(ID)

Cú pháp:

var intervalID = setInterval(func, delay);

func là hàm sẽ được gọi sau mỗi khoảng thời gian delay (tính theo đơn vị mili giây)

Ví dụ sau cứ 3 giây lại hiện popup có nội dung Hi, sau khi hiện thị 5 lần thì ngắt quá trình gọi lặp lại này

<script>
  var i = 0;

  var id = setInterval(myAlert, 3000); //Cứ 3s gọi hàm myAlert một lần

  function myAlert() {
    i++;
    alert("Hi " + i);
    if (i == 5)
      clearInterval(id);     //Ngắt lặp lại sau 5 lần
  }
</script>

Đăng ký nhận bài viết mới
Đối tượng (Bài trước)
(Bài tiếp) Mảng