Javascript

Làm việc với thuộc tính phần tử HTML

Chúng ta có thể tương tác lấy, gán giá trị cho thuộc tính HTML (href, src, id, class, style ... ) rất dễ dàng thông qua jQuery. Phương thức attr() sử dụng để lấy giá trị thuộc tính và gán giá trị thuộc tính.

 • attr(attr_name) : lấy giá trị của thuộc tính có tên attr_name
 • attr(attr_name, attr_val) : gián giá trị attr_val vào thuộc tính attr_name

Lấy thuộc tính

Ví dụ trong HTMl của bạn có phần tử thẻ <a> với id là 'exam', giờ ta dùng attr() để lấy giá trị thuộc tính href

HTML

<a id="exam" href="https://xuanthulab.net/">
  Bấm vào đây
</a> 

JavaScript

$(function() {
 var val = $("a#exam").attr("href");
 alert(val);
});

// Hiện thị thông báo : https://xuanthulab.net/

Gán giá trị cho thuộc tính

Trở lại ví dụ trên, giờ viết JavaScript / jQuery để thay đổi thuộc tính href thanh địa chỉ link mới : google.com.vn

JavaScript

$(function() {

  $("a#exam").attr("href", "https://www.google.com.vn/");

});

Kiểm tra một thuộc tính tồn tại với jQuery

Cách 1

var attr = $("selector").attr('name');
if (typeof attr !== typeof undefined && attr !== false) {
 // Có thuộc tính name
}
else {
 // không có thuộc tính name
}

Cách 2 - Sử dụng hàm JavaScript

if ($("selector")[0].hasAttribute('name')) {
  // có thuộc tính name
}
else {
 // không có thuộc tính name
}

Loại bỏ thuộc tính HTML

Thuộc tính của phần tử HTML có thể xóa bỏ khỏi phần tử bằng phương thức removeAttr(attr_name)

Xem một số ví dụ

JavaScript

  //xóa bỏ thuộc tính border khỏi phần tử table
  $("table").removeAttr("border");

  //xóa bỏ thuộc tính class khỏi phần tử div
  $("div").removeAttr("class");

  //xóa bỏ thuộc tính title khỏi phần tử a
  $("table").removeAttr("title");

Đăng ký nhận bài viết mới