Xây dựng hàm (Bài trước)
(Bài tiếp) Đối tượng

JavaScript cung cấp sẵn ba hộp thoại popup là : Alert, Prompt, Confirm

Hộp thoại Alert

Một hộp thoại thông báo thông tin cho người dùng. Khi hộp thoại hiện thị người dùng bấm vào nút OK để đóng lại.

alert("Hello\nHow are you?");

Hộp thoại Prompt

Sử dụng để người dụng gõ vào một giá trị cho trang. Khi hộp thoại hiện thị, người dùng gõ dữ liệu yêu cầu sau đó nhấn nút OK hoặc Cancel để thi hành tiếp.

Nếu nhấn OK trả về giá trị nhập vào, nếu Cancel trả về giá trị null

Hàm prompt() có 2 tham số

  • Đầu tiên là tham số là dòng thông báo sẽ hiện thị ở hộp thoại
  • Tham số thứ 2 là chuỗi giá trị mặc định, tham số này có thể bỏ qua
var user = prompt("Nhập tên của bạn");
alert(user);

Hộp thoại Confirm

Hộp thoại này dùng để người dùng xác nhận. Khi hộp thoại hiện thị nếu người dùng nhấn vào OK thì trả về true, nhấn vào Cancel sẽ trả về false

var result = confirm("Bạn có muốn rời trang?");
if (result == true) {
  alert("Cám ơn đã truy cập!");
}
else {
  alert("Cảm ơn đã ở lại!");
}

Đăng ký nhận bài viết mới
Xây dựng hàm (Bài trước)
(Bài tiếp) Đối tượng