DOM Sự kiện (Bài trước)
(Bài tiếp) DOM form validate

Tạo các ảnh trượt đơn giản

Ví dụ sử dụng JavaScript tạo một Image Slider trượt các ảnh đơn giản, các ảnh chuyển đổi bằng cách bấm vào nút Ảnh trước Ảnh sau

Code HTML và JavaScript đầy đủ cho ví dụ trên

<div>
  <img id="slider" src="https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/earth.jpg">
  <button onclick="prev()"> Ảnh trước </button>
  <button onclick="next()"> Ảnh sau </button>
</div>

<script>
  var images = [
    "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/earth.jpg",
    "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/jupiter.jpg",
    "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/neptune.jpg"
  ];
  var num = 0;

  function next() {
    var slider = document.getElementById("slider");
    num++;
    if(num >= images.length) {
      num = 0;
    }
    slider.src = images[num];
  }

  function prev() {
    var slider = document.getElementById("slider");
    num--;
    if(num < 0) {
      num = images.length-1;
    }
    slider.src = images[num];
  }
</script>

Giải thích mã Image Slider

<div>
  <img id="slider" src="https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/earth.jpg">
  <button onclick="prev()"> Ảnh trước </button>
  <button onclick="next()"> Ảnh sau </button>
</div>

Đoạn mã HTML tạo ra box hiện thị ảnh, phần tử img hiện thị ảnh mặc định đầu tiên earth.jpg, tiếp theo là hai nút bấm.
Nút Ảnh trước là phần tử button có bắt sự kiện onclick gọi đến hàm JavaScript pre().
Nút Ảnh sau là phần tử button có bắt sự kiện onclick gọi đến hàm JavaScript next().

 

<script>
  var images = [
    "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/earth.jpg",
    "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/jupiter.jpg",
    "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/neptune.jpg"
  ];
  var num = 0;

  function next() {
    var slider = document.getElementById("slider");
    num++;
    if(num >= images.length) {
      num = 0;
    }
    slider.src = images[num];
  }

  function prev() {
    var slider = document.getElementById("slider");
    num--;
    if(num < 0) {
      num = images.length-1;
    }
    slider.src = images[num];
  }
</script>

Các URL ảnh được trượt tập hợp vào một mảng tên images, ví dụ có ba ảnh, sử dụng biến num để biết chỉ số ảnh hiện tại đang hiện thị. Nếu người dùng bấm vào Ảnh tiếp chỉ số sẽ tăng thêm 1, nếu vượt qua số lượng ảnh có thì trở về 0.

Khai bảo mảng images như sau:

var images = [
  "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/earth.jpg",
  "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/jupiter.jpg",
  "https://raw.githubusercontent.com/ichte/Planets-Android-Learning/master/neptune.jpg"
];
var num = 0; 

Hàm next() xây dựng như sau

function next() {
  //lấy phần tử img để hiện thị ảnh
  
  var slider = document.getElementById("slider");
  
  //xử lý chỉ số tăng thêm 1
  num++;
  if(num >= images.length) {
    num = 0;
  }
  
  //Thiết lập thuộc tính src của ảnh bằng ảnh mới
  slider.src = images[num];
} 

Đăng ký nhận bài viết mới
DOM Sự kiện (Bài trước)
(Bài tiếp) DOM form validate