Tạo phần tử

Bạn có thể dùng JavaScript để tạo mới phần từ HTML sau đó chèn vào trang web. Đây là các cách giúp bạn tạo mới một phần tử HTML

document.createElement(tag_name) tạo ra phần tử có thẻ tag_name như a, p, div ...
element.cloneNode() Tạo ra một phần tử bằng cách nhân bản phần tử chỉ ra (element)
document.createTextNode(text) tạo phần tử tử văn bản text HTML
 var node   = document.createTextNode("Tạo ra một phần tử");

 var linknode = document.createElement("a");
   linknode.href="https://xuanthulab.net/";
   linknode.innerText="xuanthulab.net";

Ví dụ trên sẽ tạo ra một nút text, nhưng nó chưa hiện thị cho đến khi bạn gắn phần tử đó vào HTML document để nó là phần tử con của một phần tử nào đó, có một số cách để gắn phần tử tạo ra từ JavaScript vào DOM HTML

element.appendChild(newNode) Thêm phần tử newNode vào phần tử element nó trở thành phần tử con sau cùng của element
element.insertBefore(newNode, node2) Chèn phần tử newNode nằm phía trước node2
element.replaceChild(newNode, oldNode) Thay thế phần tử oldNode bằng phần tử newNode

Ví dụ sau tạo ra một phần tử đoạn văn p sau đó chèn nó vào phần tử div đang có sẵn trong DOM HTML

<div id ="demo">nội dung ví dụ</div>

<button onclick="add_child()">KẾT QUẢ</button>
<script>
  function add_child() {
    //tạo phần tử p  
    var p = document.createElement("p");

    //tạo phần tử text
    var node = document.createTextNode("Some new text");

    //gắn node vào p
    p.appendChild(node);
    
    //Thay đổi một số thuộc tính của p
    p.appendChild(node);
    p.style.backgroundColor = 'red';
    p.style.padding = "10px";
    p.style.color = "white";

    var div = document.getElementById("demo");
    //gắn p vào div
    div.appendChild(p);
  }
</script>
nội dung ví dụ

Loại bỏ phần tử

Để loại bỏ phần tử HTML, bạn chọn phần tử cha rồi sử dụng phương thức removeChild(node)

<div id="demo">
 <p id="p1">This is a paragraph.</p>
 <p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>

<script>
  var parent = document.getElementById("demo");
  var child = document.getElementById("p1");
  parent.removeChild(child);
</script>

Ví dụ trên sẽ xóa bỏ phần tử đoạn văn thứ nhất

Bạn có thể sử dụng thủ thuật lấy thuộc tính parentNode để bỏ qua bước tìm phần tử cha trong DOM: child.parentNode.removeChild(child);

<div id="demo">
 <p id="p1">This is a paragraph.</p>
 <p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>

<script>
  var child = document.getElementById("p1");
  child.parentNode.removeChild(child);
</script>

Thay thế phần tử

Để thay thể một phần tử bằng một phần tử khác dùng cú pháp element.replaceChild(newNode, oldNode). Trong đó element là nút cha

<div id="demo">
  <p id="p1">This is a paragraph.</p>
  <p id="p2">This is another paragraph.</p>
</div>

<script>
  var p = document.createElement("p");
  p.innerText = 'Đây là đoạn văn mới tạo ra';

  var parent = document.getElementById("demo");
  var child = document.getElementById("p1");
  parent.replaceChild(p, child);
</script>

Đăng ký nhận bài viết mới