Biến trong JavaScript

Biến dùng để lưu trữ giá trị các dữ liệu, hay các đối tượng. Giá trị của biến tùy bạn thay đổi trong quá trình chương trình làm việc để đáp ứng yêu cầu riêng của bạn. Biến JavaScript được khái báo với cú pháp dạng:

Cách 1 - khai báo với var

var x = 10;

Cách 2 - khai báo với let

let x = 10;
Khai báo bằng var thì biến đó có thể khai báo lại sau khi đã được khai báo.
var x = 10;
//...
var x = 15; //Khai báo lại, không có lỗi gì
Khai báo bằng let thì biến chỉ được khai báo một lần
let a = 20;
//...
let a = 100; //phát sinh lỗi, a đã khai báo

Ở ví dự trên, biến x được khai báo và gán giá trị 10 (bạn có thể không cần gán luôn). JavaScript có phân biệt chữ hoa chữ thường nên biến tên xX là khác nhau.

Sự khác nhau giữa varlet :

 • var cho phép định khai báo lại, let thì biến chỉ được khai báo 1 lần, nếu cố tình khai báo lần tiếp theo sẽ bị lỗi
 • let thì phạm vi hiệu lực trong khối {} nó khai báo, var thì hiệu lực toàn cục (xem Khối lệnh Javascript)

Phạm vi của biến:

 • Cục bộ (local) - biến chỉ có hiệu lực trong hàm (khối) nó khai báo (học về hàm sau) - ra khỏi hàm hết hiệu lực
 • Toàn cục (global) - biến có hiệu lực toàn code, có thể truy cấp ở bất kỳ đâu. Biến này không khai báo trong một hàm, mà khai báo bên ngoài.

Toán tử gán trong JavaScript

Trong JavaScript, toán tử gán là = Ví dụ x = y là gán giá trị y cho biến x

Khi khai báo biến bạn có thể không cần thiết phải gán giá trị cho nó, vì bạn sẽ gán sau này trong các vị trí code khác, ví dụ biến đó chờ dữ liệu người dùng nhập vào.

Khi biến khai báo mà không gán giá trị thì nó có giá trị là undefined

Sử dụng biến trong JavaScript và câu lệnh

Ví dụ sau gán giá trị vào biến, sau đó in giá trị trong biến ra trình duyệt

var x = 100;
document.write(x);

Kết quả in ra số 100 ở trình duyệt

Đến đây bạn thấy, các dòng lệnh JavaScript được viết và phân cách nhau bởi ký hiệu ; (dấu chấm phảy)

Đặt tên biến trong JavaScript

Khi đặt tên biến bạn theo quy tắc như sau:

 • Bắt đầu bằng ký tự chữ hoặc _ hoặc $. Tiếp theo là chuỗi các ký tự chữ, số, gạch dưới, dollar
 • Không được bắt đầu bằng số
 • Không được chứa các ký hiệu toán học, logic ví dụ *, +
 • Không được chứa khoảng trắng

Ngoài ra đặt tên biến không được sử dụng các từ khóa dành riêng cho các mục đích khác của JavaScript là:

abstract  else  instanceof super
boolean   enum  int     switch
break    export interface  synchronized
byte    extends let     this
case    false  long    throw
catch    final  native   throws
char    finally new     transient
class    float  null    true
const    for   package   try
continue  function private  typeof
debugger  goto  protected  var
default   if   public   void
delete   implements return  volatile
do     import short    while
double   in   static   with
  

Hằng số trong Javascript

Hằng số được khai báo và phải khởi tạo ngay với từ khóa const, sau khi khai báo và gán thì giá trị không thay đổi được nữa (cố tình thay đổi sẽ lỗi)

const pi = 3.14;
const year = "Year of the Monkey";

Đăng ký nhận bài viết mới