Liên hệ
javascript

Biến trong JavaScript

Khai báo và sử dụng biến trong JavaScript, quy tắc đặt tên biến và phép toán gán

Biến trong JavaScript

Biến dùng để lưu trữ giá trị các dữ liệu. Giá trị của biến tùy bạn thay đổi trong quá trình chương trình làm việc để đáp ứng yêu cầu riêng của bạn.

Biến JavaScript được khái báo với cú pháp dạng:

var x = 10;

Ở ví dự trên, biến x được khai báo và gán giá trị 10. JavaScript có phân biệt chữ hoa chữ thường nên biến tên xX là khác nhau.

Toán tử gán trong JavaScritp

Trong JavaScript, toán tử gán là =. Ví dụ x = y là gán giá trị y cho biến x

Khi khai báo biến bạn có thể không cần thiết phải gán giá trị cho nó, vì bạn sẽ gán sau này trong các vị trí code khác, ví dụ biến đó chờ dữ liệu người dùng nhập vào.

Khi biến khai báo mà không gán giá trị thì nó có giá trị là undefined

Sử dụng biến trong JavaScript và câu lệnh

Ví dụ sau gán giá trị vào biến, sau đó in giá trị trong biến ra trình duyệt

var x = 100;
document.write(x);

Kết quả in ra số 100 ở trình duyệt

Đến đây bạn thấy, các dòng lệnh JavaScript được viết và phân cách nhau bởi ký hiệu ; (dấu chấm phảy)

Đặt tên biến trong JavaScript

Khi đặt tên biến bạn theo quy tắc như sau:

  • Bắt đầu bằng ký tự chữ hoặc _ hoặc $. Tiếp theo là chuỗi các ký tự chữ, số, gạch dưới, dollar
  • Không được bắt đầu bằng số
  • Không được chứa các ký hiệu toán học, logic ví dụ *, +
  • Không được chứa khoảng trắng

Ngoài ra đặt tên biến không được sử dụng các từ khóa dành riêng cho các mục đích khác của JavaScript là:

abstractelseinstanceofsuper booleanenumintswitch breakexportinterfacesynchronized byteextendsletthis casefalselongthrow catchfinalnativethrows charfinallynewtransient classfloatnulltrue constforpackagetry continuefunctionprivatetypeof debuggergotoprotectedvar defaultifpublicvoid deleteimplementsreturnvolatile doimportshortwhile doubleinstaticwith

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh