Javascript

Selector - Chọn phần tử trong jQuery

Selector chọn phần tử là chức năng quan trong của jQuery, như bạn thấy Selector bắt đầu bằng ký tự $. Selector cho phép bạn chọn phần tử HTML và tương tác với phần tử, Selector tìm kiếm và lựa chọn phần tử dựa trên id, class, thẻ, thuộc tính phần tử, giá trị phần tử và cả nội dung trong phần tử.

Lựa chọn theo tên thẻ phần tử

Các phần tử HTML như đã biết thuộc một trong các thẻ như : <p> <h1> <span> ..., các tên thẻ này được jQuery dùng để lựa chọn phần tử.

Giả sử chọn tất cả các phần tử thẻ <p> trên trang thì viết như sau:

$("p")

Ví dụ: khi bấm vào một nút <button> tất cả các phần tử thẻ <p> bị ẩn đi

$(document).ready(
  function () {

    //Chọn các phần tử button và gán sự kiện click cho nó
    $("button").click(function () {

      //Chọn các phần tử p và thi hành ẩn các phần tử đó
      $("p").hide();

    });
  }
);

Lựa chọn theo id phần tử

Một phần tử HTML có id thì có thể chọn bằng bằng ký hiệu #id trong Selector. Ví dụ phần tử có id là 'test' thì chọn nó như sau

$("#test")

Ví dụ: khi bấm vào một nút <button> phần tử có id là test bị ẩn đi bị ẩn đi

$(document).ready(
  function () {

    //Chọn các phần tử button và gán sự kiện click cho nó
    $("button").click(function () {

      //Chọn phần tử có id là test và thi hành ẩn các phần tử đó
      $("#test").hide();

    });
  }
);

Lựa chọn theo class

Tương tự như chọn theo id, một phần tử có class là test thì chọn nó như sau

$(".test")

Bạn nhận thấy, cách chọn phần tử trong jQuery giống với cách chọn phần tử của CSS

Các Selector hữu ích hay dùng trong jQuery

Cơ bản thì Selector jQuery giống với Selector CSS, bảng dưới đây là các trường hợp có thể bạn dùng tới

Selector Ví dụ Diễn giải

Selector cơ bản

* $("*") Chọn tất cả các phần tử
#id $("#lastname") Chọn phần tử có id="lastname"
.class $(".intro") Chọn phần tử có class="intro"
.class,.class $(".intro,.demo") chọn phần tử có class là "intro" hoặc "demo"
element $("p") Chọn các phần tử thẻ <p>
el1,el2,el3 $("h1,div,p") Chọn tất cả các phần tử thẻ <h1> <div> và <p>

Selector nâng cao

:first $("p:first") Chọn phần tử <p> đầu tiên trong luồng HTML
:last $("p:last") Chọn phần tử <p> cuối cùng
:even $("tr:even") Chọn các phần tử <tr> ở vị trí chẵn
:odd $("tr:odd") Chọn các phần tử <tr> ở vị trí lẻ
 
:first-child $("p:first-child") Chọn tất cả phần tử <p> với điều kiện nó là phần tử con đầu tiên trong phần tử cha chứa nó
:first-of-type $("p:first-of-type") Chọn các phần tử <p> với điều kiện nó là phần tử <p> đầu tiên gặp trong các phần tử con mà phần tử cha chứa
:last-child $("p:last-child") Chọn các phần tử <p> với điều kiện nó là phần tử cuối cùng trong phần tử cha chứa nó.
:last-of-type $("p:last-of-type") Chọn các phần tử <p> với điều kiện nó là phần tử <p> sau cùng thấy trong phần tử cha
:nth-child(n) $("p:nth-child(2)") Tất cả các phần tử <p> là phần tử con thứ 2
:nth-last-child(n) $("p:nth-last-child(2)") Tất cả phần tử <p> là phần tứ con thứ 2 đếm từ dưới lên.
:nth-of-type(n) $("p:nth-of-type(2)") Tất cả phần <p> là, nó là phần tử thứ 2 dạng <p> trong các phần tử con
:nth-last-of-type(n) $("p:nth-last-of-type(2)") Tất cả các phần tử <p>, nó là phần tử thứ 2 dạng <p> đếm từ dưới lên.
parent < child $("div > p") Tất cả phần tử <p> là phần tử con trực tiếp của phần tử <div>
parent descendant $("div p") Tất cả phần tử <p> là phần tử con, cháu ... của <div>
element + next $("div + p") Chọn phần tử <p> mà nó là phần tử tiếp theo của một phần tử <div>
element ~ siblings $("div ~ p") Các phần tử <p> có cấp ngang hàng với một phần tử <div>

Selector jQuery chọn phần tử danh sách

:eq(index) $("ul li:eq(3)") Phần tử thứ 4 trong một danh sách
:gt(no) $("ul li:gt(3)") Các phần tử có chỉ số lớn hơn 3
:lt(no) $("ul li:lt(3)") Các phần tử trong danh sách có chỉ số nhỏ hơn 3
:not(selector) $("input:not(:empty)") Các phần tử <input> không rỗng

Selector jQuery theo trạng thái

:header $(":header") Tất cả các phần tử <h1>, <h2> ...
:animated $(":animated") Các phần tử động
:focus $(":focus") Phần tử đang giữ focus
:contains(text) $(":contains('Hello')") Các phần tử có chứa chữ "Hello"
:has(selector) $("div:has(p)") Các phần tử <div> trong nó có chứa một phần tử <p>
:empty $(":empty") Tất cả các phần tử rỗng
:parent $(":parent") Các phần tử là cha của một phần tử khác
:hidden $("p:hidden") Tất cả các phần tử <p> đang ẩn
:visible $("table:visible") Tất cả các <table> đang hiện thị

Selector jQuery theo thuộc tính phần tử

[attribute] $("[href]") Các phần tử có thuộc tính href
[attribute=value] $("[href='default.htm']") Các phần tử có thuộc tính href và giá trị thuộc tính là "default.htm"
[attribute!=value] $("[href!='default.htm']") Các phần tử có thuộc tính href nhưng giá trị khác "default.htm"
[attribute$=value] $("[href$='.jpg']") Các phần tử có thuộc tính href và giá trị có phần cuối bằng ".jpg"
[attribute|=value] $("[title|='Tomorrow']") Các phần tử có title bằng 'Tomorrow' hoặc bắt đầu bởi 'Tomorrow'
[attribute^=value] $("[title^='Tom']") Các phần tử có title với giá trị bắt đầu bằng "Tom"
[attribute~=value] $("[title~='hello']") Các phần tử có title, và giá trị có chứa "hello"
[attribute*=value] $("[title*='hello']") Các phần tử có title và giá trị chứa "hello"

Selector jQuery trong FORM

:input $(":input") Tất cả các phần tử input
:text $(":text") Tất cả các phần tử có type="text"
:password $(":password") Tất cả phần tử có type="password"
:radio $(":radio") Tất cả phần tử có type="radio"
:checkbox $(":checkbox") Tất cả phần tử có type="checkbox"
:submit $(":submit") Tất cả phần tử có type="submit"
:reset $(":reset") Tất cả phần tử cótype="reset"
:button $(":button") Tất cả phần tử có type="button"
:image $(":image") Tất cả phần tử có type="image"
:file $(":file") Tất cả phần tử có type="file"
:enabled $(":enabled") Tất cả các phần tử input là enable
:disabled $(":disabled") Các phần tử input bị vô hiệu
:selected $(":selected") Các phần tử input là selected
:checked $(":checked") Các phần tử input là checked

Đăng ký nhận bài viết mới