Javascript

Cài đặt nodejs, npm trên WSL Ubuntu

Chạy Windows Terminal hoặc PS, gõ các lệnh cài đặt sau:

# vào Ubuntu mặc định
wsl
# Cài đặt và kiểm tra node
sudo apt install nodejs -y
node -v
# Cài đặt và kiểm tra node package manager
sudo apt install npm -y
npm -v
# change owner để gọi npm không cần sudo
sudo chown -R $(whoami) ~/.npm

Chạy thử ứng dụng node đơn giản

# Tạo thư mục /home/xuanthulab/app1
mkdir -p /home/xuanthulab/app1
cd /home/xuanthulab/app1
# tạo file app.js
nano app1.js

Sau đó biên tập nội dung sau, tạo một máy chủ web lắng nghe cổng 300:

const http = require('http');

const hostname = '127.0.0.1';
const port = 3000;

const server = http.createServer((req, res) => {
  res.statusCode = 200;
  res.setHeader('Content-Type', 'text/plain');
  res.end('Hello - xuanthulab.net');
});

server.listen(port, hostname, () => {
  console.log(`Server running at http://${hostname}:${port}/`);
});

Lưu lại, thoát ra và chạy ứng dụng trên bằng lệnh:

node app.js
apache wsl2 ubuntu Chạy ứng dụng node

Từ trình duyệt, truy cập địa chỉ http://localhost:3000

apache wsl2 ubuntu Ứng dụng NODE trả về

Tạo ứng dụng ExpressJS chạy trên WSL

expressjs là bộ framework ứng dụng web dựa trên NodeJS, nó là bộ khung ứng dụng mạnh, hầu hết các ứng dụng web bằng node dùng framework này. Để cài đặt Express gõ lệnh:

sudo apt install node-express-generator
express --version

Như vậy đã có Express trong Ubuntu, giờ tạo ra một ứng dụng mẫu - đặt tên là mywebapp, bạn gõ lệnh:

sudo express mywebapp --view=pug
sudo chown -R $(whoami):$(whoami) mywebapp

Nếu có lỗi có thể bạn cần cài lại Express bằng cách

sudo apt remove node-express-generator
sudo npm install express -g express-generator
sudo chown -R $(whoami) ~/.npm

Sau các lệnh trên, nó đã tạo ra ứng dụng trong thư mục myebapp, vào thư mục này và thự hiện lệnh cài đặt các gói của nó

cd mywebapp
npm install
apache wsl2 ubuntu Cấu trúc file ứng dụng expressjs

Trong thự mục này nó tạo ra các thành phần như hình trên.

  • app.js điểm khởi đầu chạy ứng dụng
  • bin chứa các file thực thi
  • public chứa các file js, css ...
  • routes route của ứng dụng
  • views chứa các view template, do template engine có tên là pug sử dụng để dựng HTML

Để chạy ứng dụng lệnh, gõ lệnh

npm start
apache wsl2 ubuntu Chạy và truy cập ứng dụng expressjs

Đăng ký nhận bài viết mới