Liên hệ
javascript

Câu lệnh điều kiện và vòng lặp trong JavaScript

Câu lệnh điều kiện if, else if và các vòng lặp như vòng lặp for, vòng lặp while, vòng lặp do while, lệnh rẽ nhánh switch, break, continue

Lệnh if

Lệnh if : nếu điều kiện là đúng thì thi hành các lệnh trong khối, cú pháp là:

if (điều_kiện) {
  //Các dòng lệnh trong khối
}

Ví dụ:

var myNum1 = 7;
var myNum2 = 10;
if (myNum1 < myNum2) {
  alert("JavaScript rất dễ học.");
}

Thi hành đoạn mã trên sẽ hiện thị hộp thoại thông báo: JavaScript rất dễ học. vì điều kiện là true nên lệnh alert thi hành

Ví dụ

var myNum1 = 7;
var myNum2 = 10;
if (myNum1 > myNum2) {
  alert("JavaScript rất dễ học.");
}

Không hiện thị gì vì lệnh alert trong khối if không được thi hành, do điều kiện là false

Lệnh if ... else ...

Nếu biểu thức logic là true thi hành các lệnh trong khối if nếu false thi hành khối lệnh else

if (expression) {
  // thi hành các lênh ở đây nếu true
}
else {
  // thi hành các lệnh nếu điều kiện false
}

Ví dụ

var myNum1 = 7;
var myNum2 = 10;
if (myNum1 > myNum2) {
  alert("Đây là khối lệnh 1");
}
else {
  alert("Đây là khối lệnh 2");
}

Chay code trên hiện thị thông báo: Đây là khối lệnh 2myNum1 > myNum2false

khối lệnh else if

else if sẽ tạo ra câu lệnh điều kiện if mới nếu điều kiện trước đó false

var course = 1;
if (course == 1) {
  document.write("HTML Tutorial");
} else if (course == 2) {
  document.write("CSS Tutorial");
} else {
  document.write("JavaScript Tutorial");
}

Chạy code trên, trình duyệt sẽ hiện thị HTML Tutorial

var course = 2;
if (course == 1) {
  document.write("HTML Tutorial");
} else if (course == 2) {
  document.write("CSS Tutorial");
} else {
  document.write("JavaScript Tutorial");
}

Chạy code trên, trình duyệt sẽ hiện thị CSS Tutorial

var course = 5;
if (course == 1) {
  document.write("HTML Tutorial");
} else if (course == 2) {
  document.write("CSS Tutorial");
} else {
  document.write("JavaScript Tutorial");
}

Chạy code trên, trình duyệt sẽ hiện thị JavaScript Tutorial

Lệnh switch

Trong trường hợp bạn có rẽ nhánh (nhiều điều kiện) khác nhau thay vì sử dụng nhiều else if hãy dùng switch với cú pháp

switch (expression) {
 case n1:
   //.. thi hành nếu điều kiện bằng n1
   break;
 case n2:
   //.. thi hành nếu điều kiện bằng n2
   break;
 default:
  //.. mặc định thi hành nếu không thỏa mãn các điều kiện trên

}

Ví dụ:

var day = 2;
switch (day) {
 case 1:
  document.write("Monday");
  break;
 case 2:
  document.write("Tuesday");
  break;
 case 3:
  document.write("Wednesday");
  break;
 default:
  document.write("Another day");
}

// Outputs "Tuesday"

Lưu ý từ khóa break; để điều hướng ra khỏi khối. Thường bạn cần có break; ở cuối mỗi khối của lệnh switch, nếu thiếu break thì sẽ không thoát lệnh mà sẽ thi hành khối tiếp theo.

Từ khóa default: định nghĩa khối mặc định, khối này thi hành nếu tất cả các điều kiện rẽ nhánh không thỏa mãn.

Ví dụ

var color ="yellow";
switch(color) {
  case "blue":
   document.write("This is blue.");
   break;
  case "red":
   document.write("This is red.");
   break;
  case "green":
   document.write("This is green.");
   break;
  case "orange":
   document.write("This is orange.");
   break;
  default:
   document.write("Color not found.");
}

//Xuất ra "Color not found."

Vòng lặp for

Cú pháp:

for (statement1; statement2; statement3) {
  Khối lệnh thi hành
}
 • statement1 : lệnh thi hành trước khi vòng lặp for bắt đầu
 • statement2 : điều kiện (true) kiểm tra trước mỗi lần thi hành khối lệnh for
 • statement3 : thi hành sau mỗi lần một vòng hoàn thành

Ví dụ:

for (i=1; i<=5; i++) {
  document.write(i + "<br >");
}

//In ra
  1
  2
  3
  4
  5

Có thể bỏ qua statement1 (vẫn giữ lại dấu ;)

var i = 1;
for (; i<=5; i++) {
  document.write(i + "<br >");
}

//In ra
  1
  2
  3
  4
  5

Tương tự bạn có thể bỏ qua statement3, lưu ý bạn cũng có thể sử dụng lệnh break; để thoát vòng lặp.

Vòng lặp while

Thi hành khối lệnh khi mà điều kiện kiểm tra vẫn là true

while (điều-kiện) {
  //Khối lệnh
}

Đầu tiên nó kiểm tra điều kiện, nếu true sẽ thi hành khối lệnh. Đến cuỗi khối lại kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện vẫn là true thì lại tiếp tục thì hành vòng mới của khối lệnh.

Ví dụ

var i=0;
while (i<=5) {
  document.write(i + "<br >");
  i++;
}
//In ra
  0
  1
  2
  3
  4
  5

Lưu ý về việc sau một số vòng thì điều kiện phải là false nếu không vòng lặp sẽ lặp lại vô tận.

Vòng lặp do while

Giống với vòng lặp while nhưng khối lệnh thi hành luôn mà không kiểm tra điều kiện trước, khi khối lệnh thi hành xong mới kiểm tra điều kiện để xem có lặp lại hay không

Cú pháp

do {
  //Khối lệnh
}
while (condition);

Ví dụ

var i=20;
do {
 document.write(i + "<br >");
 i++;
}
while (i<=25);

  //In ra
  20
  21
  22
  23
  24
  25

Lệnh continue

Trong vòng lặp khi gặp continue; nó sẽ bỏ qua các lệnh còn lại và khởi tạo vòng lặp mới luôn.

for (i = 0; i <= 7; i++) {
  if (i == 5) {
   continue;
  }
  document.write(i + "<br >");
}
//In ra các số: (bỏ qua 5)
  0
  1
  2
  3
  4
  6
  7

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh