Liên hệ
javascript

Kiểu dữ liệu JavaScript

Khai báo khởi tạo các kiểu dữ liệu trong JavaScript, dữ liệu dạng số, dữ liệu chuỗi và logic

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu ám chỉ đến kiểu của giá trị mà chương trình làm việc. Trong JavaScript có thể giữ nhiều kiểu dữ liệu như các số, chuỗi, mảng ...

Tuy nhiên, khác với các ngôn ngữ lập trình khác, JavaScript không định nghĩa sự khác nhau giữa các loại số ví dụ phông phân biệt số nguyên, số thực ...

Số trong JavaScript có thể viết có hoặc không có phần thập phân

var num = 42; // Một số không có phần thập phân

Số thực dấu chấm động

Ví dụ sau tạo ra số có phần thập phân

<script>
  var price = 55.55;
  document.write(price);
</script>

Chuỗi ký tự JavaScript

Chuỗi ký tự trong JavaScript có thể được lưu giữ trong biến và biểu diễn trong cặp nháy đơn '' hoặc nháy kép ""

var name = 'Nam'; //Chuỗi trong dấu nháy đơn
var text = "Tên tôi là Nguyễn Nam"; //Chuỗi trong dấu nháy kép

Để chèn các ký tự đặc biệt như nháy đơn ' nháy kép ", ký hiệu xuống dòng, tab, \ thì sử dụng ký hiệu escape \ để biểu diễn

Ký tự biểu diễn
\' '
\" "
\\ \
\n Xuống dòng
\r Đầu dòng
\t tab

Boolean - Logic

Với kiểu dữ liệu Boolean bạn có thể nhận giá trị true hoặc false

var isActive = true;
var isHoliday = false;

Giá trị logic của 0, null, undefined, chuỗi rỗng là false. Các giá trị khác là true

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh