Liên hệ
javascript

Mảng trong JavaScript

Tạo đối tượng mảng trong JavaScript, các cách thức khởi tạo mạng và truy cập đến giá trị phần tử mảng

Mảng JavaScript

Tạo mảng theo cú pháp, new Array(), ví dụ:

var courses = new Array("HTML", "CSS", "JS");

Mỗi phần từ có một chỉ số trong mảng, phần tử thứ nhất chỉ số là 0. Để truy cập tới phần tử mảng dùng ký hiệu tên-mảng[chỉ-số-phần-tử]

var cacmonhoc = new Array("HTML", "CSS", "JS");
var monhoc = courses[0]; // HTML
cacmonhoc[1] = "C++"; //đổi phần tử thứ 2 thành C++

Ngoài việc sử dụng toán tử new ở trên, mảng có thể tạo cố định ngắn gọn bằng cách như ví dụ

var courses = ["HTML", "CSS", "JS"];

Khi cố gắng truy cập phần tử mảng, mà phần tử đó không tồn tại thì nó trả về giá trị bằng undefined

var courses = new Array("HTML", "CSS", "JS");
document.write(courses[10]);
//Xuất ra "undefined" vì phần tử thứ 10 không có

Tạo mảng bằng cách chỉ định số lượng phần tử

Ở cách tạo thứ 2 này, các phần tử không được gán giá trị ngay, mảng sẽ tạo ra số lượng phần tử yêu cầu sau đó giá trị từng phần tử được gán sau.

var courses = new Array(3);
courses[0] = "HTML";
courses[1] = "CSS";
courses[2] = "JS";

Thuộc tính và phương thức

Số lượng phần tử trong mảng

Thuộc tính length cho biết số lượng phần tử trong mảng

var courses = ["HTML", "CSS", "JS"];
document.write(courses.length);
//Outputs 3

Kết hợp mảng

Để kết hợp 2 mảng thành một mảng, dùng phương thức concat

var c1 = ["HTML", "CSS"];
var c2 = ["JS", "C++"];
var courses = c1.concat(c2);

Ví dụ trên có được mảng courses bằng cách nối c2 vào c1. Vậy courses có bốn phần tử: HTML, CSS, JS, C++

Nhớ là concat không tác động gì trên mảng gốc, mà nó chỉ sử dụng các mảng gốc để tạo ra mảng kết hợp mới. Vậy mảng c1, c2 vẫn không có sự thay đổi nào

Mảng kết hợp

Nhiều ngôn ngữ lập trình có hỗ trợ đánh chỉ số không chỉ là bằng số mà có thể bằng text, đây là các mảng kết hợp. Rất tiếc là JavaScript không hỗ trợ loại mảng này.

Tuy nhiên, bạn nhớ lại về đối tượng, truy cập thuộc tính đối tượng hoạt động khá giống với mảng kết hợp.

var person = []; //mảng rỗng
person["name"] = "John";
person["age"] =   46;

document.write(person["age"]);
//Outputs "46"

Bạn thấy person hoạt động giống như một đối tượng. Các chỉ số name, age không phải là chỉ số mảng mà là thuộc tính của đối tượng person. Do đó nếu bạn lấy số phần tử mảng person.length sẽ trả về 0

Cách đơn giản để duyệt qua các phần tử mảng

var index;
var a = ["a", "b", "c"];
for (index = 0; index < a.length; ++index) {
    console.log(a[index]);
}

Vui lòng đăng ký ủng hộ kênh